"Ter-Zet" Zakład Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Prefabrykatów w Opolu

Sygnatura
45/397/0
Daty skrajne
1958-1963
Liczba serii
16
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dyrektor: własne konferencje, narady, odprawy (protokoły posiedzeń, narad, własne zarządzenia); 2 j. a. (1958 – 1962); Dział Organizacji i Planowania: organizacja własna przedsiębiorstwa (sprawy prawno – organizacyjne, schematy, instrukcje, regulaminy), plany (finansowe, gospodarcze, techniczno – ekonomiczne), sprawozdania (roczne, okresowe, finansowe); 18 j. a. (1958 – 1962); Dział Finansowo – Księgowy: bilanse (roczne, kwartalne, kontrolne), plany kont, protokoły z kontroli; 13 j. a. (1958 – 1963); Dział Produkcji: plany produkcji i eksploatacji (roczne, okresowe), plany ruchu (mapy i fotografie z punktów eksploatacji kruszywa), protokoły z kontroli; 16 j. a. (1959 – 1963); Dział Zaopatrzenia i Zbytu: sprawozdania (miesięczne); 2 j. a. (1961 – 1963).

Dzieje twórcy:

Przedsiębiorstwo „Ter – Zet” Zakład Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Prefabrykatów w Opolu powstało i przejęło strukturę organizacyjną z istniejącego wcześniej Społecznego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Produkcji Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. w Opolu, które istniało przy Prezydium Okręgowego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, a do rejestru handlowego zostało wpisane 4 kwietnia 1958 roku na mocy postanowienia Sądu Powiatowego w Opolu . 1 kwietnia 1958 roku podpisany został akt notarialny zezwalający na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadzór zwierzchni sprawowało nad nią Prezydium Rady Naczelnej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Warszawie, a bezpośredni Rada Okręgu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu. Kapitał zakładowy wynoszący 25 tys. złotych podzielono na 50 udziałów po 500 zł. Organami zwierzchnimi nowopowstałej spółki były Rada Nadzorcza i Zarząd. Według regulaminu z dnia 21 maja 1958 roku, Rada składała się z pięciu członków, których w każdej chwili można było odwołać. Wybierana była na rok. Pełniła też rolę Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia Rady zwoływał przewodniczący przynajmniej raz w miesiącu. Rada nadzorowała i kontrolowała całokształt działalności przedsiębiorstwa i jednostek produkcyjnych (Zakładów). Zarząd reprezentowany był przez jedną osobę – dyrektora przedsiębiorstwa – mgr Wincentego Karugę. Reprezentował on spółkę na zewnątrz, czuwał nad sprawnym funkcjonowaniem firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami organizacyjnymi. Komórkami organizacyjnymi były: Dział Produkcji, Księgowości, Finansów, Zatrudnienia i Płac, Sekretariat. Siedziba Społecznego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Produkcji Materiałów Budowlanych mieściła się przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu. Działalność przedsiębiorstwa polegała na eksploatacji terenowych zasobów mineralnych, żwiru, piasku, prowadzeniu cegielni, wapienników, kaflarni oraz produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych na bazie żużlu, gliny z wykorzystaniem cementu. Podległymi punktami eksploatacyjnymi były: Osowiec, Kały, Groszowice, Gracze, Jasienica Dolna, Bolesławiec, Trzebień, Świętoszów, Olszenica . Dnia 29 grudnia 1959 roku został podpisany akt notarialny likwidujący dotychczasową spółkę, a przekształcający ją w komórkę organizacyjną Zakładów Przemysłowo – Usługowych „Ter – Zet” z siedzibą w Warszawie. Pełnomocnikiem z ramienia Zakładów „Ter - Zet” była Halina Chrupek, która przejęła wszystkie aktywa i pasywa wcześniejszego przedsiębiorstwa. W styczniu 1960 roku Sąd Powiatowy w Opolu wydał postanowienie o wykreśleniu z rejestru handlowego Społecznego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Produkcji Materiałów Budowlanych . Nowo utworzone Przedsiębiorstwo Ter-Zet Zakład Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Prefabrykatów w Opolu z siedzibą na ul. Piastowskiej 14 kontynuowało działalność gospodarczą w zakresie eksploatacji kruszyw na terenie województwa opolskiego i wrocławskiego oraz produkcji elementów budowlanych (prefabrykacji). Władze nadrzędne przedsiębiorstwa usytuowane były w Warszawie przy ul. Smolnej 6. Według stanu organizacyjnego na dzień 1 lutego 1962 roku, „Ter – Zet” Zakład Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Prefabrykatów jako przedsiębiorstwo wielozakładowe posiadał 16 punktów eksploatacyjnych, kamieniołomów i warsztatów naprawczych w Głębionowie – Goświnowicach, Otmuchowie, Groszowicach, Rogach, Biestrzynniku, Jełowej, Nadziejowie, Kielczy, Wrocławiu, Chojnowie, Bolesławcu, Pieńsku, Zagrodnie, Iwinach, Kościelniku, Głębinowie – Suszkowicach. W aktach nie zachowały się informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa po 1963 roku.

Daty skrajne:

1958-1963

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1963, 1958-1963.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

51

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentaryzacja przeprowadzona w oparciu o bazę danych IZA 6.01;