Budowlana Spółdzielnia Pracy w Ozimku

Sygnatura
45/401/0
Daty skrajne
1958-1963
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

Podstawy działania spółdzielni: akta założycielskie i statut (korespondencja), deklaracje członkowskie i rejestr członków; 3 j. a. (1958 – 1963); Organa kolegialne: własne narady, konferencje, odprawy (protokoły posiedzeń); 4 j. a. (1958 – 1961); Planowanie i sprawozdawczość: plany i sprawozdania roczne; 2 j. a. (1958 – 1960); Pomoc prawna: sprawy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i przed innymi organami (egzekucja i wynajem nieruchomości na potrzeby Spółdzielni); 1 j. a. (1958-1961); Akta i ewidencja osobowa: kartoteki personalne; 2 j. a. (1958 – 1959); Finanse: finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów (inwestycje zdecentralizowane, weksel gwarancyjny, kredyty bankowe); 1 j. a. (1959 – 1960).

Dzieje twórcy:

Walne Zgromadzenie Założycielskie Budowlanej Spółdzielni Pracy w Ozimku odbyło się 27 stycznia 1958 roku przy ul. Wyzwolenia 60 w Ozimku. Brało w nim udział 52 członków założycieli oraz 1 inna osoba. Na przewodniczącego wybrano Jana Walecko, zastępcą został Franciszek Gwiazda, a sekretarzem Paweł Puzik. Głównym zadaniem Zgromadzenia było nadanie struktury organizacyjnej poprzez uchwalenie statutu, złożenie deklaracji członkowskich oraz określenie celów Spółdzielni. Podstawowym celem działalności spółdzielni były organizacja i rozwój, wykonawstwo robót budowlanych, remontowo – montażowych oraz produkcja materiałów budowlanych . W celu realizacji zadań statutowych spółdzielnia powinna zorganizować zakłady wytwórcze, usługowe i handlowe, nabywać, zbywać, dzierżawić majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać umowy, zaciągać zobowiązania oraz podejmować czynności umożliwiające zrealizowanie powziętych celów. Zwrócono też uwagę na szkolenie członków, pogłębianie ich kwalifikacji i umiejętności, stwarzanie dogodnych warunków pracy poprzez zastosowanie postępowych form i metod, a także zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń socjalnych, kulturalnych i sportowych . W tajnym głosowaniu wybrano siedmioosobową Radę Nadzorczą oraz jej dwóch zastępców . Ta z kolei wyłoniła trzech członków Zarządu . Przy Radzie Nadzorczej działała Komisja Rewizyjna oraz Samorządowo – Organizacyjna, a przy Zarządzie Komisja Inwentaryzacyjna. Projekt działalności gospodarczej Spółdzielni opierał się na planie technicznym i finansowo – przemysłowym, na świadczeniu usług na potrzeby rynku miejscowego, organizacji i przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych, samorządowych, zawodowych. Uchwalony preliminarz budżetowy na pierwszy kwartał funkcjonowania Spółdzielni był wstępem do ustalenia przez Zarząd pełnych planów finansowych, opartych na funduszach obrotowych, inwestycyjnych oraz udziałach członkowskich. W drodze uchwały przeznaczono 10 % zysku rocznego na inwestycje własne Spółdzielni, a 5% na cele socjalno – bytowe i kulturalno – oświatowe dla członków Spółdzielni . Z zachowanych akt wynika, że częsta zmiana członków Walnego Zgromadzenia, ich słaba znajomość zagadnień spółdzielczości pracy oraz zakresu swoich kompetencji, uniemożliwiały sprawną współpracę z Zarządem Spółdzielni, a tym samym prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni. Wpływ na ten stan miało również szereg innych aspektów, między innymi: brak funduszy własnych, zadłużenia w banku i u zleceniodawców, obciążenia kredytowe, opóźnienia w uiszczaniu należności za wykonaną pracę, niewłaściwe obsadzanie stanowisk, nieterminowe wypłaty dla zatrudnionych, częste opuszczanie stanowisk pracy, brak lub nieprawidłowe rozdysponowanie materiałów, co powodowało opóźnienia w realizacji zleceń. Częste były przypadki wadliwego wykonania robót, którego efektem była konieczność przeprowadzenia poprawek na koszt Spółdzielni oraz nierozliczanie się przez kierowników budów z pobranych materiałów. Brak współpracy między poszczególnymi pionami, problemy transportowe i zaopatrzeniowe wpływały na przestoje w pracy. Wszelkie podjęte na posiedzeniach próby poprawienia sytuacji Spółdzielni, pomoc Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w formie uzupełnienia funduszu własnego Spółdzielni czy udzielanie gwarancji przy zaciągnięciu kolejnego kredytu nie dawały pożądanych rezultatów. Jak wynika z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 13 listopada 1959 roku, po niespełna dwóch latach od założenia, Zarząd Spółdzielni wystosował do właściwego Sądu wniosek o ogłoszenie jej upadłości . Z korespondencji syndyka Malika Alojzego z Wojewódzkim Związkiem Spółdzielni Pracy z dnia 28 września 1961 roku wynika, że informacja o upadłości została ogłoszona przez Sąd Powiatowy w Opolu w Biuletynie Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w dniu 10 maja 1960 roku, a w Trybunie Opolskiej 19 kwietnia tego samego roku . Prace likwidacyjne w Budowlanej Spółdzielni Pracy trwały do marca 1963 roku. Dopiero po ich zakończeniu mogło nastąpić wykreślenie z rejestru Sądowego .

Daty skrajne:

1958-1963

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1963, 1958-1963.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentaryzacja przeprowadzona w oparciu o bazę danych IZA 6.01