Sąd Obwodowy w Korfantowie

Sygnatura
45/1521/0
Liczba serii
134
Liczba skanów
968

Zawartość:

Sprawy ogólne 1900-1944 (6 j.a.), Sprawy cywilne 1923-1938 (10 j.a.), Poświadczenia i protokoły notarialne 1942-1944 (1 j.a.), Akta spraw karnych 1934 – 1938 (2 j.a.), Sądownictwo niesporne [1812]1883 – 1939 (6 j.a.), Spisy właścicieli nieruchomości 1900 (3 j.a.), Sprawy gruntowe 1933 – 1944 (2 j.a.), Księgi gruntowe [1783]1879 – 1945[1996] (368 j.a.), Akta gruntowe [1738]1879 – 1945 (6309 j.a.), Sprawy podatkowe 1874 – 1934 (2 j.a.), Rejestry handlowe 1920 – 1943 (2 j.a.), Uwłaszczenia, parcelacje i urbarze [1784]1884 – 1909 (6 j.a.), Sprawy upadłościowe i wywłaszczenia 1891 – 1905 (1 j.a.), Testamenty i sprawy spadkowe [1859]1898 – 1945 (88 j.a.), Sprawy rodzinne i opiekuńcze [1859]1879 – 1943 (97 j.a.), Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych 1934 – 1942 (4 j.a.), Akta dziedzicznych gospodarstw rolnych 1933 – 1944 (61 j.a.).

Dzieje twórcy:

Na podstawie ordynacji miejskiej z dnia 19 listopada 1808 roku o wyłączeniu sądownictwa na terenie miast z administracji miejskiej, z dniem 23.7.1809, utworzono Urząd Sądowy majątku w Korfantowie (Gerichts Amt der Herrschaft Friedland) mający pod swoją jurysdykcją 498 gospodarstw i 3 613 osób z Korfantowa i okolicy . Rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z dnia 2.01.1849 zniesiono całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych. W Niemodlinie powołano wówczas Królewski Sąd Powiatowy (Königliche Kreis Gericht) dla powiatu niemodlińskiego. Sąd ten mieścił się częściowo w pomieszczeniach należących do gminy przebudowanego budynku w 1850 r., a częściowo w pomieszczeniach prywatnych domów wynajmowanych przez gminę. Na czele sądu stał dyrektor i 5 pomocników. Przy sądzie działało 2 adwokatów. W Korfantowie i Skorogoszczy odbywały się miesięczne posiedzenia sądu. Sprawy podlegające kompetencjom Sądu Przysięgłych (Schwurgericht) toczyły się przed Sądem Powiatowym w Nysie (Kreis Gericht Neisse). W okręgu Sądu Powiatowego urzędowały 3 prokuratury policyjne (Polizei Anwälte) w osobach burmistrza Niemodlina, Skorogoszczy i Korfantowa. Stan taki przetrwał do 1879 roku. Sądy obwodowe jako sądy pierwszej instancji powołane zostały ustawą o ustroju sądownictwa z 27 stycznia 1877 roku , a miejscowości w których miały one działać ustalone zostały w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma I z dnia 26 lipca 1878 roku . W Prusach sądami obwodowymi, których siedziby i obwody mogły być zmienione wyłącznie na mocy ustawy, zawiadywał sędzia jednoosobowo. Sędzia okręgowy mógł jednocześnie być członkiem albo dyrektorem nadrzędnym w sądzie krajowym. Ogólne zwierzchnictwo służbowe mogło być przekazane prezydentowi nadrzędnego sądu krajowego. Zasada ta nie miała zastosowania w przypadku, kiedy sąd I instancji dysponował wieloma sędziami, z reguły więcej niż 15, mógł wówczas wyznaczyć na kierownika jednego z nich. W spornych sprawach cywilnych (Rechtsstreitigkeiten) sądy I instancji były kompetentne do rozstrzygania spraw o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, spraw z tytułu umowy najmu, umowy o pracę, spraw alimentacyjnych, spraw upadłości, czy spraw dotyczących postępowania odwoławczego. Do kompetencji sądów obwodowych należały również sprawy dotyczące ksiąg gruntowych, opiekuństwa, rejestrów postępowań z zakresu sądu polubownego. Sądy te posiadały również kompetencje rozstrzygania spraw karnych. W przypadku gdy sędzia I-szej instancji nie rozstrzygał samodzielnie, sprawy karne rozstrzygane były przez sąd ławniczy (Schöffengericht). Ławnicy, którzy byli uprzednio wybrani przez komisję, w czasie głównej rozprawy sądowej korzystali w pełnym zakresie z uprawnień sędziów. Sąd Obwodowy w Korfantowie rozpoczął swą działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma I z 5 lipca 1879 roku. Swoim zasięgiem objął z powiatu niemodlińskiego: okręg miejski Korfantów, okręg urzędu zamku w Korfantowie, Niesiebędowicach, Puszynie, Przydroży Małych i Wierzbiu, z powiatu prudnickiego: okręg urzędu w Rzymkowicach, Chrzelicach oraz z okręgu urzędowego w Białej: okręg gminy Grabina. W 1890 roku spod kompetencji Sądu Obwodowego w Nysie do Sądu Obwodowego w Korfantowie przeszła gmina Rynarcice i reszta majątku w Rynarcicach. Kolejna zmiana kompetencji terytorialnych Sądu Obwodowego w Korfantowie miała miejsce w 1896 roku, kiedy to pod jego jurysdykcję przeszły z Sądu Obwodowego w Niemodlinie część gminy Goszczowic i Klucznika, a także cześć majątków: Goszczowice, Klucznik i Ligota Tułowicka, gdyż na tych terenach utworzono poligon. Sąd Obwodowy w Korfantowie rozpoczynając urzędowanie przejął w sukcesji akta wcześniej urzędującego Urzędu Sądowego majątku w Korfantowie, Królewskiego Sądu Powiatowego w Niemodlinie, Powiatowej Komisji do spraw spisywania urbarzy w Niemodlinie (Falkenberger Kreis Urbarien Commision) jak również akta z przejętych miejscowości podlegających kiedyś pod Sąd Powiatowy w Prudniku (Kreis Gericht in Neustadt). Nowe zadanie przyniosła dla sądu w Korfantowie ustawa o dziedzicznych gospodarstwach rolnych (Anerbengericht) z 29 września 1933 roku . Sąd Obwodowy stał się mianowicie również Sądem do spraw dziedziczenia gospodarstw rolnych dla swojego okręgu. Sąd Obwodowy w Korfantowie podlegał sądowi krajowemu (Landgericht) w Nysie. W 1942 roku Sąd Obwodowy w Korfantowie miał pod swoją jurysdykcją 18 924 osób. W sądzie pracowało 2 radców. Nadzór służbowy pełnił Bürgel. Działalność sądu w Korfantowie, trwała do lipca 1943r. Jeszcze przez 2 lata odbywały się raz w tygodniu sesje sądu. Na te sesje przyjeżdżał sędzia Sądu Obwodowego w Niemodlinie.

Daty skrajne:

[1738] 1879-1945 [1996]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1738-1738, 1879-1945, 1996-1996.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Friedland

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

6968

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6750

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

74.66

Ogółem opracowanych metrów bieżących

73.61

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 67 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 141 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 6750 j.a.

Baza danych IZA 4.0.