Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu

Sygnatura
45/2579/0
Daty skrajne
[1944]1950-1990
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I Konferencja 1950-1989 - protokoły Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych z załącznikami, protokoły Konferencji Programowych z załącznikami, protokołu Okręgowej Konferencji sprawozdawczo-wyborczej z załącznikami (74 j.a.), II Plenum KW 1950-1990 - protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami (82 j.a.) III Wojewódzka Komisja Rewizyjna 1950-1987 - instrukcje CKR, plany pracy i sprawozdania WKR, protokoły posiedzeń WKR, protokoły i sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, składy WKR, ocena przewodniczących komisji, szkolenia członków WKR (85 j.a.) IV Egzekutywa KW 1950-1989 - protokoły posiedzeń Egzekutywy z załącznikami (266 j.a.) V Wojewódzka Komisja Kontroli Partii 1950-1986 - plany pracy, protokoły plenarnych posiedzeń, sprawozdania WKKP, protokoły z odpraw pracowników i pełnomocników WKKP, protokoły i uchwały zespołów orzekających, treści spraw rozpatrywanych przez komisję (25 j.a.) VI Sekretariat KW 1950-1987 - protokoły posiedzeń sekretariatu z załącznikami (141 j.a.) VII Kancelaria I Sekretarza 1949-1989 - uchwały i instrukcje KC PZPR, materiały własne na zjazdy i z kampanii przedzjazdowych, realizacja uchwał i wniosków, plany pracy, protokoły z narad aktywu, materiały z konferencji partyjno-naukowych, przemówienia i referaty I sekretarza, materiały Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego i Wojewódzkiego Zespołu Radnych, materiały Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, materiały z działalności ZSL, SD i ZboWiD, materiały dotyczące reformy administracyjnej, materiały dotyczące współpracy z zagranicą, korespondencja, materiały informacyjne przysłane do wiadomości I sekretarza z KC i wysłane do wiadomości KC, komunikaty dzienne sektora Informacji Partyjnej (288 j.a.) VIII Wydział Organizacyjny (Polityczno-Organizacyjny) 1945-1988 - instrukcje i uchwały KC, plany pracy wydziału, protokoły z odpraw i narad wydziału, materiały komisji i zespołów, materiały Referatów sprawozdawczego i ewidencji, realizacja uchwał i wniosków, zasady funkcjonowania i organizacja partii, kontrole, ankiety sprawozdawcze i statystyczne, materiały dotyczące rozwoju partii, wybory władz partyjnych i delegatów, praca partyjna, informacje o zjazdach, spotkaniach, plenach i konferencjach, informacje o pracy radnych rad narodowych i administracji, materiały dotyczące „Solidarności” , związków zawodowych , organizacji młodzieżowych, wybory do sejmu i rad narodowych, rozmowy indywidualne, sprawozdania z pracy terenowej, informacje z terenu województwa, wymiana z zagranicą, legitymacje i dokumenty partyjne, wykazy i spisy komitetów i członków partii, fundowanie sztandarów, informacje dotyczące komitetów powiatowych, informacje dotyczące cen, materiały informacyjne przysyłane do wiadomości wydziału z różnych jednostek i materiały wysyłane z wydziału do wiadomości różnych jednostek, korespondencja (834 j.a.) IX Wydział Propagandy i Agitacji (Pracy Ideowo-Wychowawczej) 1950-1988 - plany pracy wydziału, protokoły z posiedzeń i narad, sprawozdania i meldunki instruktorów propagandy, informacje dotyczące pracy ideowo-wychowawczej, materiały komisji działających przy KW, realizacja uchwał KC i KW, informacje dotyczące pracy organizacji masowych, informacje dotyczące działalności środków masowego przekazu, materiały dotyczące świąt państwowych i uroczystości rocznicowych, informacje dotyczące oświaty i kultury, szkolenia partyjne, referaty, korespondencja, materiały informacyjne nadane z wydziału do wiadomości KC, materiały przesłane z KC do wiadomości wydziału, skargi i zażalenia, kadry, wpisani do księgi zasłużonych dla Opolszczyzny (357 j.a.) X Archiwum KW 1944-1990 plany pracy i sprawozdania i ich wykonania, protokoły zdawczo-odbiorcze, protokoły i spisy brakowania akt, zarządzenia, instrukcje, przepisy, wytyczne, regulamin, pomoce archiwalne, karty informacyjne i karty zespołów (47 j.a.) XI Referat Historii Partii 1933, 1948-1984 - sprawozdania zespołu do zbierania wspomnień i relacji, korespondencja, wykazy wspomnień, relacji i życiorysów, wykazy zrelacjonowanych działaczy ruchu robotniczego, wybory źródeł do historii ruchu robotniczego na Śląsku Opolskim, odpisy materiałów zrobionych na zamówienie referatu, wykazy działaczy partyjnych, rewolucyjnych, "wielki proces Opolan" 18.11.1933 (42 j.a.) XII Wydział Ekonomiczny (Społeczno-Ekonomiczny) 1950-1986 -plany pracy wydziału, protokoły z narad, konferencji i odpraw, kontrole, informacje i meldunki instruktorów i wydziału, komisja ekonomiczna, instrukcje, uchwały, rozporządzenia i ich realizacja, informacje o planie społeczno-gospodarczym, informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej, przemysłu, transportu i łączności, handlu, usług i drobnej wytwórczości, eksportu, stowarzyszeń i organizacji społeczno-gospodarczych, budownictwa i gospodarki komunalnej, inwestycji, cen, rozwoju województwa opolskiego i kraju, ocena przedsiębiorstw, reforma gospodarcza, samorząd pracowniczy, „Solidarność”, kadry, referaty i telekonferencje, korespondencja, skargi (132 j.a.) XIII Wydział Rolny (Rolny i Gospodarki Żywnościowej) 1950-1988 - uchwały i instrukcje KC i KW, plany pracy wydziału, protokoły i sprawozdania z odpraw i narad wydziału, protokoły biura do spraw rolnictwa, komisje, sprawozdania instruktorów z pracy partyjnej w rolnictwie, konferencji i plenów, kontrole, informacje dotyczące sytuacji w rolnictwie i polityce rolnej, informacje dotyczące Państwowych Gospodarstw Rolnych ,Państwowych Ośrodków Maszynowych, kółek rolniczych i gospodarstw indywidualnych, przemysłu rolno-spożywczego, leśnictwa i łowiectwa, żniw, skupu i chemizacji rolnictwa, wizyty zagraniczne, kadry, referaty, korespondencja, skargi i zażalenia, inwestycje (113 j.a.) XIV Wydział Administracyjny 1950-1986 - instrukcje KC i KW, plany pracy wydziału, sprawozdania, informacje i oceny wydziału, materiały komisji przy wydziale, informacje o pracy organów sprawiedliwości i kontroli, o stanie obronności i pracy organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, informacje dotyczące służby zdrowia, kościoła katolickiego, mniejszości narodowych, stowarzyszeń i organizacji, korespondencja, skargi, życiorysy, ankiety personalne, charakterystyki (223 j.a.) XV Wydział Nauki i Oświaty 1970-1988 - plany pracy wydziału, instrukcje KC, informacje ogólne o sytuacji w oświacie i szkolnictwie, informacje dotyczące pracy partyjnej w szkołach, informacje dotyczące kuratorium, przedszkoli, szkolnictwa podstawowego, średniego wyższego, Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, instytutów badawczych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, stowarzyszeń naukowych, wymiana z zagranicą, kadry, opinie o pracach habilitacyjnych, doktorskich magisterskich, przemówienia i referaty, nagrody wojewódzkie, korespondencja, skargi i zażalenia, inwestycje (98 j.a.) XVI Referat Listów i Inspekcji 1950-1984 - sprawozdania z działalności, komisja do spraw skarg i wniosków, protokoły z kontroli załatwiania skarg i wniosków, skargi, zażalenia, interwencje (80 j.a.) XVII Wydział Kadr 1950-1990 - plany pracy wydziału, protokoły z odpraw wydziału, instruktorów i kierowników personalnych, sprawozdania i oceny wydziału, sprawozdania i meldunki instruktorów kadr z terenu powiatów, zadania polityki kadrowej PZPR, wykazy pracowników aparatu, rozmieszczenie etatów, korespondencja, karty stanowisk (47 j.a.) XVIII Wojewódzki Ośrodek Propagandy Partyjnej (Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego) 1954-1989 - plany pracy, protokoły z narad, informacje o działalności szkoleniowo- odczytowej, ankiety i sprawozdania z działalności, kontrole, konferencje i seminaria, przemówienia, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej, Szkoły Aktywu Partyjnego, korespondencja, materiały do szkoleń (149 j.a.) XIX Wydział Ogólny 1950-1953 plany pracy wydziału, protokoły z odpraw, sprawozdania z działalności, korespondencja (1 j.a.) XX Wydział Komunikacyjny 1950-1953, 1970 - plany pracy wydziału, uchwały egzekutywy dotyczące wydziału, protokoły z narad wydziału, sprawozdanie z pracy wydziału, meldunki do KC, meldunki instruktorów z terenu powiatów, ankiety statystyczne, wykazy pracowników, instruktorów, aktywu, nomenklatury, korespondencja (16 j.a.) XXI Wydział Handlu 1950-1953 - plany pracy wydziału, uchwały egzekutywy dotyczące wydziału, sprawozdania z pracy, oceny i informacje wydziału, protokoły z odpraw, konferencji i narad dotyczących handlu, meldunki i sprawozdania instruktorów i aktywu z terenu powiatów, korespondencja (12 j.a.) XXII Wydział Kobiecy 1950-1954 - plany pracy wydziału, uchwały egzekutywy dotyczące pracy wśród kobiet, protokoły z posiedzeń wydziału, kolegium Ligi Kobiet, sprawozdania, oceny i informacje dotyczące pracy wśród kobiet, meldunki instruktorów z terenu powiatów, korespondencja, relacje z pobytu w terenie (9 j.a.), XXIII Dział Wspomnień i Relacji 1945-1984 - relacje, życiorysy, wspomnienia (816 j.a.) XXIV Wydawnictwa KW 1967-1988 - różnego rodzaju broszury i biuletyny wydane przez KW PZPR w Opolu (4 j.a.) XXV Afisze, Plakaty, Ulotki 1954-1989 - plakaty i afisze przedwyborcze do KPD, II wojny światowej, referendum ludowego, również legitymacje, dyplomy, zaproszenia i luźne dokumenty (320 j.a.) XXVI Fotografie 1949-1988 - fotografie dotyczące życia partyjnego, konferencji, narad, spotkań, wizyt w zakładach, wystaw, wydarzeń z życia politycznego, kulturalnego i rocznicowego w województwie (137 j.a.) XXVII Albumy 1961-1988 - fotografie dotyczące życia partyjnego, konferencji, narad, spotkań, wizyt w zakładach, wystaw, wydarzeń z życia politycznego, kulturalnego i rocznicowego w województwie (27 j.a.) XXVIII Nagrania - nagranie dyskusji z narady, płyty - 100 lat niemieckiego ruchu robotniczego (2 j.a.) akta osobowe 5192 j.a. – 66,18 mb. przes.1654/2011: protokoły z posiedzeń egzekutywy 1950-1951 (1 j.a.), protokoły odpraw prezesów i sekretarzy POP 1952 (1 j.a.) nab.9286/2018: plany pracy "Trybuny Odrzańskiej" 1977-1978 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

W czerwcu 1950 r. zostało utworzone województwo opolskie. Spowodowało to konieczność powołania do życia komitetu wojewódzkiego PZPR dla tego województwa. Prace nad utworzeniem KW rozpoczęto już w maju 1950 r. i były one prowadzone przez oddelegowanego do Opola sekretarza rolnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach – Romana Nowaka oraz I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Opolu – Leona Braumbergera. Większość członków kierownictwa tymczasowego Komitetu Wojewódzkiego w Opolu przybyła z Katowic. Skierowano również tu część pracowników aparatu partyjnego oraz grupę słuchaczy i absolwentów Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej w Katowicach. W dniach 8-10 lipca 1950 r. odbyła się w Katowicach Wojewódzka Konferencja Partyjna, która dała początek istnieniu dwu instancjom wojewódzkim – w Katowicach i Opolu. 24 lipca 1950 r. odbyło się pierwsze posiedzenie tymczasowej Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego. Na posiedzeniu tym omówiono sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Wojewódzkiej Konferencji Partyjnej w Opolu. Ogólne elementy struktury organizacyjnej instancji i aparatu partyjnego PZPR zawarte zostały w Statucie PZPR uchwalonym na Zjeździe Zjednoczeniowym 15 grudnia 1948 r. Statut ten przewidywał wybór wszystkich władz partyjnych od najwyższych do najniższych. Wyboru Komitetu Wojewódzkiego dokonywano na konferencji sprawozdawczo-wyborczej, która była najwyższą władzą w wojewódzkiej organizacji partyjnej. Statut PZPR ustalał również terminy posiedzeń instancji partyjnych (dla Plenum nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, dla Egzekutywy raz w tygodniu). Dla realizacji uchwał i dyrektyw instancji, statut PZPR przewidywał istnienie aparatu partyjnego. Aparat partyjny z reguły dzielił się na wydziały. Wydziały z reguły na sekcje. Komitet Wojewódzki w Opolu miał podobną strukturę jak większość komitetów w kraju. Powoływanie i likwidowanie wydziałów odbywało się na mocy uchwał Sekretariatu Komitetu Centralnego. W roku 1950 struktura organizacyjna KW była następująca: Instancje: 1.Konferencja. 2.Komitet Wojewódzki (Plenum). 3.Komisja Rewizyjna. 4.Egzekutywa KW. Aparat: 1.Sekretariat. 2.Wydział Organizacyjny. 3.Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej. 4.Wydział Propagandy Oświaty i Kultury. 5.Wydział Komunikacyjny. 6.Wydział Ekonomiczny. 7.Wydział Rolny. 8.Wydział Kobiecy. 9.Wydział Samorządowy. 10.Wydział Ogólny. 11.Wydział Administracyjny. 12.Wydział Handlu. 13.Wydział Kadr Do zadań poszczególnych instancji należało: I.Konferencja Wojewódzka- była najwyższą władzą partyjną w województwie. Konferencję zwoływał KW przeciętnie raz w roku. Jednak odbywały się one rzadziej, z reguły co dwa lata co też później usankcjonował statut PZPR. Konferencja wojewódzka rozpatrywała i zatwierdzała sprawozdanie ustępującego KW, wybierała nowy Komitet Wojewódzki i Wojewódzką Komisję Rewizyjną. Komisja omawiała i wytyczała najważniejsze zagadnienia wojewódzkiej organizacji partyjnej. II.Komitet Wojewódzki- był najwyższą władzą między konferencjami. Zbierał się na swe posiedzenia plenarne w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2-3 miesiące. Wybierał spośród siebie członków egzekutywy oraz sekretarzy: pierwszego sekretarza, drugiego (tzw. organizacyjnego) oraz sekretarza propagandy. III.Wojewódzka Komisja Rewizyjna- czuwała nad prawidłową polityką finansową KW. IV.Egzekutywa- na bieżąco kierowała polityką partii. Zbierała się przeciętnie 2 razy w miesiącu. Spośród niektórych kierowników wydziałów utworzono Sekretariat, który zajmował się głównie sprawami organizacyjnymi. Aparat Komitetu Wojewódzkiego był władza wykonawczą i realizował wytyczne wojewódzkich instancji partyjnych i KC. Aparatem kierował I Sekretarz i Sekretarz propagandy. Komitet Wojewódzki wydawał zarządzenia, okólniki i instrukcje do podległych mu Komitetów i Podstawowych Organizacji Partyjnych. Komitet Wojewódzki składał sprawozdania do Komitetu Centralnego. Aparat KW dzielił się na wydziały: I.Sekretariat- zabezpieczał prawidłowe funkcjonowanie organizacyjne egzekutywy KW, sekretariatu KW, planował ich pracę, rejestrował decyzje i posiedzenia, prowadził kancelarię tajną. II.Wydział Organizacyjny- kierował polityką organizacyjną partii. Czuwał nad prawidłowym jej wzrostem, organizował udział członków partii w poszczególnych akcjach. Do jego obowiązków należało opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności partii. W tym celu w wydziale był specjalny Referat Sprawozdawczy. III.Wydział Propagandy- kierował całokształtem pracy propagandowej KW i prowadził akcje polityczno-propagandowe. Współpracował z redakcją wojewódzkiej gazety partyjnej i wojewódzką szkołą partyjna. Zajmował się także (w początkowym okresie zanim nie powstał osobny Wydział Nauki i Oświaty) pracą wśród nauczycieli, ZMP i środowisk twórczych. Z racji tego, że województwo opolskie miało “tradycję walk rewolucyjnych” przy Wydziale istniał Referat Historii Partii i Archiwum gromadzące archiwalia dotyczące partii. IV.Wydział Rolny- realizował wytyczne partii na wsi. Jego głównym celem było rozbudowanie i czuwanie nad właściwą pracą organizacji partyjnych wśród rolników. V.Wydział Ekonomiczny- kierował pracą organizacji partyjnych w większych ośrodkach przemysłowych i fabrykach. Zajmował się zagadnieniami produkcji, wydajności i współzawodnictwa pracy. VI.Wydział Handlu- kierował pracą organizacji partyjnych wśród pracowników placówek handlowych. Po 1953 r. został włączony do Wydziału Ekonomicznego. VII.Wydział Kadr- prowadził nadzór nad dokumentacją personalną aparatu partyjnego i nomenklatury (zgodnie z uchwałą Komitetu Centralnego z listopada 1951 r. praca z kadrami została przekazana wydziałom KW a mianowicie: Wydział Organizacyjny przejął pracę z kadrami aparatu partyjnego, ZMP, Związków Zawodowych, Ligi Kobiet, Rad Narodowych. Pozostałe wydziały powoływały Sektory Ewidencji Kadr, które zgodnie z uchwałą egzekutywy prowadziły aktualny rejestr stanowisk nomenklaturowych oraz realizowały politykę kadrowa partii w aparacie państwowym, samorządowym i gospodarczym). VIII.Wydział Komunikacyjny- kierował pracą organizacji partyjnych wśród kolejarzy, transportowców i łącznościowców. Po 1953 r. został zlikwidowany. IX.Wydział Administracyjny- realizował linie partii w działalności organów administracji publicznej. X.Wydział Ogólny- zajmował się zabezpieczeniem techniczno-finansowym i gospodarczym komitetu, remontami i inwestycjami oraz utrzymaniem obiektów. XI.Wydział Samorządowy- realizował wytyczne partii w samorządzie (Rady Narodowe) i współpracował z nimi. XII.Wydział Kobiecy- głównym jego zadaniem była aktywizacja partyjna i zawodowa kobiet oraz współpraca z Ligą Kobiet. Po 1953 r . zlikwidowany. XIII.Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej- dbała o czystość szeregów partii. Powoływała ją Centralna Komisja Kontroli Partii a zatwierdzała Egzekutywa KW. Struktura organizacyjna Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu praktycznie nie zmieniła się aż do czasu reformy administracyjnej w 1975 r., kiedy to zlikwidowano powiaty. Wówczas likwidacji uległy Komitety Powiatowe. Rozbudowie organizacyjnej natomiast uległy komitety miejskie, gminne i nowoutworzone w 1972 r. miejsko-gminne. Zmniejszył się też terytorialny zasięg działania KW w Opolu. Z województwa opolskiego wyłączono dwa powiaty: oleski (bez gminy Zębowice) - który trafił do województwa częstochowskiego i raciborski – który przeszedł do województwa katowickiego. Instancje KW nie zmieniły się, natomiast drobnym zmianom uległ aparat. Zmiany głównie polegały na nazewnictwie. Oto jego nowa struktura wydziałowa: 1.Wydział Społeczno-Organizacyjny. 2.Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej (dawniej Propagandy). 3.Wydział Społeczno-Ekonomiczny. 4.Wydział Rolny i Gospodarki Żywnościowej. 5.Wydział Administracyjny. 6.Wydział Ogólny. 7.Wydział Nauki i Oświaty. 8.Wydział Polityki Kadrowej. 9.Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego (dawniej WOPP). Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji pracy Komitetu Wojewódzkiego można znaleźć np. w aktach Wydziału Polityczno-Organizacyjnego dla początkowego okresu działalności po reformie administracyjnej . A dla późniejszych lat w protokole z posiedzenia Egzekutywy KW z dnia 1 sierpnia 1985 r. . W 1987 planowano wprowadzić nową strukturę organizacyjną dla komitetu ale skończyło się tylko na projekcie. Podobnie było w roku 1989. Po przemianach ustrojowych w 1989 r. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza stanęła przed nowymi wyzwaniami. Jednak delegaci na XI Zjeździe w Warszawie zadecydowali o jej rozwiązaniu. Stało się to 30 stycznia 1990 r. tym samym Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu również uległ rozwiązaniu.

Daty skrajne:

[1944]1950-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1944, 1944-1944, 1950-1990, 1950-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9633

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9613

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

135.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

135.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 17 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 9613 j.a.
spis roboczy Tak 17 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 9613 j.a.

katalogi alfabetyczne i problemowe autorów wspomnień i relacji; spis mikrofilmów, sztandarów, plakatów i ulotek, zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)