Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zbuczynie powiat Siedlce

Sygnatura
62/241/0
Daty skrajne
1701-1800, 1826-1919 [1942]
Liczba serii
5
Liczba skanów
13442

Zawartość:

akta UMZ 1826-1865, 1866-1879, 1880-1900, 1901-1905 sygn.1-40, 84-97, 110-130, 186-190, akta ur. 1701-1714, 1714-1729, 1729-1749, 1765-1772, 1773-1781, 1781-1800 sygn.151, 152, 153, 154, 155, 156, akta zgonów 1838-1840, sygn.157, wykaz imienny zmarłych 1899-1914, sygn.158, alegata z lat 1828, 1831, 1834, 1837-1844, 1846-1854,1856-1863, 1865-1870, 1872-1874, 1876-1879, 1880-1892, 1894-1897, 1899-1907, 1909-1916, 1918-1924, 1936, 1939-1942, sygn.41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66-68, 70, 72-75, 77, 79-83, 98-109, 131-150, 159-185, sprostowania metryk, odpisy, protokóły sprawdzenia akt z lat 1832, 1837 [1900], 1838 [1909], 1839 [1840], 1841, 1843 [1902], 1847 [1993], 1847 [1993], 1849 [1893], 1852 [1873],1866 [1899],1862 [1899], 1859 [1870], sygn. 43, 47, 49, 51, 55, 58, 62, 65, 69, 71, 76, 78, po skontrum brak sygn. 45 i 53, W 2008r. doinwentaryzowano 31 ja. 0,37 mb (26ja. 0,22mb. Alegaty, 5 j. a. 0,15 mb. księgi UMZ), Sygn.159-184 alegaty z lat 1901-1907, 1910-1916, 1918-1924, 1936, 1939-1942, Sygn.185-186, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 186-196, korespondencja z konsystorza i reskrypty biskupie 1863-1894 sygn. 197, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1919 sygn. 198-205

Dzieje twórcy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM i Aniołów Stróżów w Zbuczynie, siedziba- Zbuczyn, dekanat siedlecki Miejscowości należące do parafii: Zbuczyn, Bzów, Choja, Chromna, Cielemęc, Czuryły, Golizna, Gołacze, Grodzisk, Helenów, Jasionka, Januszówka, Karcze, Kosiorki, Kosy, Kwasy, Lipiny, Łęcznowola, Ługi, Modrzew, Oczki, Okniny, Olędy, Paduchy, Pióry Wielkie, Pytki, Plewki, Pogonów, Radomyśl (ob. samodzielna parafia), Radzików, Rętki, Rówce, Rzążew, Sołdy, Świercze, Tarcze, Tchórzew, Wólka Kamienna, Wyrki, Zawady v. Stary Krzesk, Zabłocie, Zdany, Dziewule (ob. samodzielna parafia), Smolanka, Zaolszynie. Pierwotny kościół z 1418 r., fundacji króla Władysława Jagiełły. Następne kościoły budowane były w 1689 r. i w 1738 r. Obecny murowany, wybudowany w l. 1880-1899, staraniem ks. Nikodema Małachowskiego, konsekrowany w 1906 r. przez Bpa Franciszka Jaczewskiego. Z parafii powstała parafia Wiśniew (1920), Krzesk (1920). Księgi metrykalne w parafii od 1650 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Daty skrajne:

1701-1800, 1826-1919 [1942]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1701-1749, 1765-1800, 1826-1918, 1919-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

203

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

188

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.79

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 190 j.a. T. 6 IZA (brak 45, 53)
spis zdawczo-odbiorczy Tak 15 j..a nab. 2701/2000, 3815/08, 3959/09, 4135/10, 4386/2011, 4435/2012, 4676/13, 4851/14, 5146/16, 5295/17, 5427/18, 5675/19
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 203 j.a., + 2 vacaty

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr.318682-318721. zdigitalizowane księgi z lat 1866-1908. W skontrum w 1996 r. stwierdzono brak sygn. 45 i 53, inwentarz elektroniczny do sygn. 205