Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Żeliszewie powiat Siedlce

Sygnatura
62/244/0
Daty skrajne
1826-1917 [1929]
Liczba serii
3
Liczba skanów
3092

Zawartość:

Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1827,1829-1832,1835-1853,1865 sygn. 41-65, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 66-79, Alegaty do aktów małżeństw 1866-1871,1873-1879 sygn. 80-91, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1833, 1856-1858, 1861-1864 sygn. 92-99, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 100-120, Alegaty do aktów małżeństw 1880, 1884-1892, 1894-1900 sygn. 121-137, W 2008r. doinwentaryzowano 27 j.a. 0,22 mb (21 j.a.0,11mb.alegaty, 6ja.0,11mb. Księgi), sygn.138-158 alegaty z lat 1901, 1902, 1904-1907, 1909, 1911-1916, 1918, 1920-1923, 1927-1929, sygn.159-161, akta zbiorowe (sprostowanie aktów ur., małż.) 1894 [1913], 1897 [1964], 1900 [1969], sygn.162-167, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1912 sygn. 168-174, akta zbiorowe 1909 [1967-1987] , 1911 [1981-1997] sygn. 175-176, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 -1914 sygn. 177, 179, akta zbiorowe 1913 [1931], 1914 [1964-1969] sygn. 178, 180, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1917 sygn. 181-182,184, akta zbiorowe 1916 [1962] sygn. 183

Dzieje twórcy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Żeliszewie, siedziba: Żeliszew, dekanat siedlecki, skórzecki (XX-lecie międzywojenne), domanicki (od 1942). Miejscowości należące do parafii: Żeliszew Podkościelny, Chlewiska, Kępa, Kłódzie , Koszewnica , Łączka, Łęki, Marysin , Niechnabrz, Ozorów , Rososz , Skarżyn , Trzemuszka , Żeliszew Duży, folwarki: Ozorów, Chlewiska. Pierwotny kościół z 1540 r. wspomina protokół wizytacji Bpa Wojciecha Goślickiego z 1603 r. Obecny kościół parafialny drewniany, wybudowany w 1770 r. przez Marcina Grzybowskiego, konsekrowany w 1777 r. przez Bpa Kacpra Cieciszowskiego. W 1904 r. sprofanowany przez mariawitów, którzy później wybudowali sobie swoją świątynię. Księgi metrykalne w parafii od 1769 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz.P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Daty skrajne:

1826-1917 [1929]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1917, 1918-1929.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

184

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

167

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.68

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 167 j.a. T. 6
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 184 j.a

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr.318735-318774, zdigitalizowane ks. 1826-1865 z mikrofilmów