Powiatowy Urząd Ziemski w Sokołowie Podlaskim

Sygnatura
62/1296/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Administracja: 1. Kontrola wpływów korespondencji 1946-1947 sygn.1, 2.Przepisy, rozporządzenia, okólniki 1945-1947 [1949] sygn. 2-3, 3.Sprawozdania 1946-1947 sygn.4, 4.Sprawy personalne PUZ i zarządzanych majątków 1945-1947 sygn. 5-7, 5.Akta różne 1944-1946 sygn. 8-9, 6.Zjazdy i konferencje 1947 sygn.10, 7.Powiatowa Komisja Ziemska 1946-1947 sygn. 11-12 Rolnictwo: 8. Uposażenia b. Właścicieli i pracowników PUZ i majątków 1945-1947 sygn. 13-14, 9.Wykaz i stan majątków, opisy tychże 1945-1947 sygn. 15-18, 10. Sprawy poufne dotyczące administracji majątkami (kontyngent) 1945 sygn. 19, 11. Produkcja rolna, zwierzęca , rybołówstwo 1945-1947 sygn. 20-23, 12.Gorzelnie 1945 sygn. 24, 13.Pomoc kredytowa, na wypadek klęsk żywiołowych 1947 sygn. 25-27, 14. Repatrianci 1945-1947 sygn. 28, 15. Świadczenia rzeczowe 1945-1947 sygn. 29, 16. Zarząd majątkami: kontyngenty, zaopatrzenie w maszyny 1945 sygn. 30-31, 17. Różne 1945-1947 sygn. 32-35, 18. Urządzenia rolne: parcelacja, scalanie gruntów 1945-1947 sygn. 36-43, 19. Sprawy budżetowe i finanse Państwowego Funduszu Ziemi, dzierżawa nieruchomości 1944-1947 sygn. 44-58, 20. Gospodarstwa poniemieckie i opuszczone 1947 sygn. 59-61, 21. Różne (aprowizacja i zaopatrzenie) 1945 sygn. 62, gospodarstwa poniemieckie 1945-1946 sygn. 63

Dzieje twórcy:

Powiatowy Urząd Ziemski w Sokołowie Podlaskim jako organ administracji niezespolonej I instancji po II wojnie światowej został powołany na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944r o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich (Dz. U. Nr 4 poz. 17.). Późniejsze działanie PUZ regulował Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944r o przeprowadzeniu reformy rolnej. (DzU RP nr 3 poz.9) znowelizowany dekretem z 17.01. 1945 (Tekst jednolity Dz.U.1945 nr 3 poz. 13). Na mocy Dekretu z 12 sierpnia 1946r o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej (Dz.U. 1946 nr 43 poz. 248) uprawnienia powiatowych urzędów ziemskich i komisarzy ziemskich przejęli starostwie, urzędów wojewódzkich wojewodowie, a personel tych urzędów przeszedł do służby w starostwach i urzędach wojewódzkich. W starostwach powiatowych powołano referaty rolnictwa i reform rolnych z komisarzem ziemskim jako kierownikiem oraz weterynarii z powiatowym lekarzem weterynarii na czele. Choć dekret formalnie wchodził w życie z dniem ogłoszenia (20.09.1946), zrealizowany został dopiero w połowie 1947 roku Zarządzeniem Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z 24.01. 1947 w sprawie wykonania dekretu z dnia 12 sierpnia 1946r o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej 1947 nr 1 str.21 i zarządzeniami poszczególnych wojewodów (np. Wojewoda Lubelski wydał je 28.02.1947r). Na cele reformy rolnej zostały przeznaczone nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, własność obywateli III Rzeszy, nie-Polaków, obywateli polskich narodowości niemieckiej, osób skazanych za zdradę stanu, dezercję, pomoc udzielaną okupantowi itp. z mocy Dekretów PKWN z 31.08.1944r, 12.09.1944, 30.10. 1944r, skonfiskowane z jakichkolwiek przyczyn, dobra, których rozmiar przekracza 100 ha powierzchni ogólnej lub 50 ha użytków rolnych. Powiatowe urzędy ziemskie otrzymały za zadanie sporządzenie ewidencji nieruchomości podlegających reformie, w razie braku danych katastralnych, co do powierzchni, dokonać pomiarów przy udziale delegatów powiatowej komisji ziemskiej. Kierownik PUZ miał ustalić plan podziału obiektów parcelowanych, sporządzić we współpracy z delegatami gminnych komisji reformy rolnej wykazy nabywców parcel. Powiatowy Urząd Ziemski w Sokołowie zajmował się przejmowaniem gruntów na cele reformy rolnej i parcelacją dóbr ziemskich, ewidencjonowaniem gruntów przeznaczonych na cele reformy i pozostałych z parcelacji resztówek i ośrodków, nadzorem i kontrolą majątków w zakresie produkcji rolnej i zwierzęcej, mechanizacji upraw, gospodarki rybnej, melioracji, zakładów przetwórstwa rolnego: gorzelni, cukrowni itp. Przejął też kompetencje dawnych urzędów ziemskich w zakresie spraw scaleniowych, likwidacji wspólnot gruntowych, służebności. Prowadził sprawy finansowe i księgowe Funduszu Ziemi, rozliczał z finansów z Wojewódzkim Urzędem Ziemskim, dzierżawy majątków i resztówek oraz tzw. gospodarstw opuszczonych. PUZ w Sokołowie podlegał Wojewódzkiemu Urzędowi Ziemskiemu w Warszawie, mieścił się przy ulicy Lipowej 9. Zatrudniał zaledwie 10 osób (Komisarz , 5 referendarzy - w tym mierniczy i technik, maszynistka, 2 starsi rejestratorzy, woźna), więc trudno stwierdzić, czy miał pełną strukturę wydziałową (wydziały administracyjny, rolnictwa, leśnictwa, urządzeń rolnych, techniczno-pomiarowy, wodno-melioracyjny, finansowy, prawny, weterynaryjny). Funkcję komisarza ziemskiego stojącego na czele urzędu pełnili Ostałkiewicz Jan, Wycech Stanisław. Pełnomocnikiem ds. reformy rolnej był Bolesław Socha. Teren działania: Powiat Sokołów Podlaski obejmujący gminy: Chruszczewka, Grochów, Jabłonna, Korczew, Kosów, Kowiesy, Kudelczyn, Olszew, Repki, Sabnie, Sterdyń, Wyrozęby.

Daty skrajne:

1944-1947 [1948]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1947, 1944-1947, 1948-1948, 1948-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

63

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

63

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 62 j.a. T. 616 IZA
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 62 j.a. T. 616 IZA

akt nie brakowano, nie mikrofilmowano