Sąd Obwodowy w Nowej Soli

Sygnatura
89/49/0
Liczba serii
74
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Allgemeine Verwaltung z lat 1872-1944, sygn. 1-2, 17-18, 30, 32-33, 39, 44, 46, 49-78, 80-96, 100-112, 114-130, 133-193, 195-234, 236-247, 249-260, 266-268, 275-283, 286, 289-290, 321, 325-332, 4745-4749, 4751-4755, 4757-4760, 4782-4785, 4787, 4793-4810, 4816 (regulacje prawne i zarządzenia dotyczące funkcjonowania urzędu oraz prowadzenia spraw i procesów, organizacja sądu, regulacje dotyczące trybu pracy urzędników sądowych oraz ich zakresy obowiązków, uposażenie oraz akta osobowe pracowników, nadzór nad postępowaniem sądowym i trybem pracy urzędników sądowych, obsługa biurowa, biblioteka sądowa, utrzymanie i eksploatacja budynku sądowego i więzienia, opłaty sądowe, opłaty skarbowe, rachunki kasowe, sprawozdawczość finansowa, utrzymanie i organizacja więzienia sądowego, przewożenie i wymiana skazanych, warunki bytowe osadzonych); 2. Staatsbürgerrecht und Staatswesen z lat 1903-1942, sygn. 34, 40, 48, 113, 131-132, 194, 261-265, 274, 320 (sprawy państwowe); 3. Rechtsanwälte und Notare z lat 1904-1936 sygn. 97-99 (radcy prawni i notariusze); 4. Strafrecht z lat 1879-1939, sygn. 14, 19, 270, 4812, 4890 (regulacje prawne z zakresu prawa karnego, rozporządzenia policyjne, skorowidz do rejestru spraw karnych); 5. Zivilrecht z lat 1869-1944, sygn. 3-7, 10-13, 16, 20, 41, 43, 235, 318, 322-324, 4391-4392, 4642, 4693-4720, 4750, 4767-4781, 4892, 5255 (regulacje dotyczące postępowań cywilnych, postępowanie upadłościowe, zajęcia nieruchomości, postępowanie egzekucyjne, sprawy z zakresu prawa handlowego); 6. Freiwillige Gerichtsbarkeit z lat 1648-1945, sygn. 8-9, 21-29, 31, 35-38, 47, 79, 248, 284-285, 294-317, 319, 333-360, 362-368, 370-387, 389-400, 402, 404-410, 412-500, 502-506, 508-516, 518-521, 523-4365, 4384-4390, 4393-4641, 4643-4692, 4721-4744, 4756, 4786, 4788-4789, 4792, 4811, 4813-4815, 4817-4878, 4881-4882, 4884-4889, 4891, 4893-5240, 5243-5248, 5250-5254, 5256-5917, 5919-5934 (regulacje dotyczące sądownictwa niespornego, opieka nad młodzieżą i sierotami, kuratele, ubezwłasnowolnienia, sprawy stanu cywilnego, sprawy spadkowe i testamenty, fundacje, rejestr stowarzyszeń, rejestry handlowe, rejestry statków rzecznych, sądy rozjemcze, separacja gruntów, wykazy nieruchomości, prowadzenie ksiąg gruntowych, księgi parcel, księgi podatku gruntowego, matrykuły podatku budynkowego, księgi hipoteczne i gruntowe obrębów: Drogoniów, Kiełcz, Koserz, Lipiny, Lubieszów, Modrzyca, Nowa Sól, Nowe Żabno, Przyborów, Rudno, Stany, Stare Żabno, Stary Staw, Swoboda, Zakęcie, w tym: 6.11.1 Aufhalt z lat 1854-1944 6.11.2 Alt Tschau /Trockenau z lat 1751-1944 6.11.3 Erkelsdorf z lat 1762-1944 6.11.4 Freibraun z lat 1829-1936 6.11.5 Költsch z lat 1853-1943 6.11.6 Kusser z lat 1814-1944 6.11.7 Liebschütz z lat 1833-1943 6.11.8 Lippen z lat 1836-1945 6.11.9 Mariannenthal z lat 1936-1944 6.11.10 Modritz z lat 1871-1944 6.11.11 Neusalz z lat 1834-1944 6.11.12 Neu Tschau/Schliefen z lat 1882-1944 6.11.13 Rauden z lat 1900-1944 6.11.14 Teichhof z lat 1778-1943 6.11.15 Tschiefer/Zollbrücken z lat 1845-1943 akta gruntowe i hipoteczne obrębów: Kiełcz, Koserz, Lipiny, Lubieszów, Modrzyca, Nowa Sól, Nowe Żabno, Przyborów, Rudno, Stany, Stare Żabno, Stary Staw, Swoboda, Zakęcie, w tym: 6.12.1 Aufhalt z lat 1716-1944 6.12.2 Alt Tschau/Trockenau z lat 1701-1944 6.12.3 Erkelsdorf z lat 1731-1944 6.12.4 Freibraun z lat 1786-1938 6.12.5 Költsch z lat 1749-1944 6.12.6 Kusser z lat 1744-1945 6.12.7 Liebschütz z lat 1744-1944 6.12.8 Lippen z lat 1693-1945 6.12.9 Modritz z lat 1777-1945 6.12.10 Neusalz z lat 1657-1945 6.12.11 Neu Tschau/Schliefen z lat 1718-1944 6.12.12 Rauden z lat 1714-1944 6.12.13 Teichhof z lat 1740-1944 6.12.14 Tschiefer/Zollbrücken z lat 1747-1944 7. Kultur und Gesundheitswesen z lat 1907-1943, sygn. 15, 273, 291-293, 4790 (wystąpienia z kościołów chrześcijańskich i gmin żydowskich, choroby zakaźne); 8. Land und Forstwirtschaft z lat 1834-1944, sygn. 45, 361, 369, 388, 401, 403, 411, 501, 507, 517, 522, 4366-4383, 4761-4766, 4791 (regulacje prawne dotyczące zagród dziedzicznych, gospodarstwa dziedziczne w: Drogoniowie, Kiełczu, Koserzu, Lipinach, Lubieszowie, Modrzycy, Nowej Soli, Nowym Żabnie, Przyborowie, Rudnie, Starym Stawie, Starym Żabnie, Zakęciu); 9. Wehrmacht und auswärtige Angelegenheiten z lat 1908-1945, sygn. 42, 269, 271-272, 287-288, 4879-4880 (współpraca z Wehrmachtem i sprawy zagraniczne, cywilna obrona powietrzna).

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Nowej Soli powołano do istnienia na mocy konstytucyjnej ustawy sądowej z 27 stycznia 1877 roku. Zarządzenie cesarza Wilhelma I z 5 lipca 1879 roku określało siedziby i okręgi sądów obwodowych. Okrąg Sądu Obwodowego w Nowej Soli obejmował okrąg miejski Nowa Sól oraz gminy wiejskie Nowa Sól i Stare Żabno. W 1932 roku, po likwidacji Sądu Obwodowego w Siedlisku, przyłączono Stany, Przyborów i Lipiny. Sąd Obwodowy w Nowej Soli był niewielkim sądem. Sędzią mogła zostać osoba, która ukończyła 3-letnie studia (z czego minimum 3 semestry na uniwersytecie niemieckim) oraz zdała odpowiednie egzaminy. Następnie odbyła trwającą 4 lata służbę przygotowawczą jako referendarz (Referendar). Ponadto urząd sędziego sprawować mógł wykładowca prawa na uniwersytecie niemieckim. Sędziowie byli nominowani przez króla. W 1880 roku w Nowej Soli zatrudniony był 1 sędzia, który w sporach cywilnych orzekał jednoosobowo. W 1882 roku na etacie sędziego był Schönemann. Sąd Obwodowy w Nowej Soli przejął część kompetencji Powiatowej Komisji Sądowej (Kreis - Gerichts – Commission). Proces reorganizacji i ujednolicania sądownictwa zakończono w 1896 roku. Efektem tych prac był nowy kodeks cywilny, tzw. Bürgerliches Gesetzbuch. Podstawę wymiaru sprawiedliwości stanowiła trzystopniowa struktura. Zakres kompetencyjny Sądu Obwodowego (jako sądu pierwszej instancji) obejmował podstawowe obszary prawne: a) sprawy cywilne, w tym: spory z zakresu prawa cywilnego, które nie przekraczały kwoty 300 RM; sąd rozstrzygał spory dotyczące dzierżawy i wynajmu, stosunków pracowniczych, nauki i służby, spory wynikające ze stosunków podróży i przewozu, spory o odszkodowania leśne i rolne, spory z zakresu prawa małżeńskiego, opieki z tytułu pokrewieństwa i stosunków pozamałżeńskich, z tytułu dożywocia, obowiązku wychowania i zapewnienia opieki na starość, z tytułu postępowań wywoławczych i ubezwłasnowolnień; b) sprawy sporne obywateli, w tym: egzekucje o podział majątku, kolaudacje w sprawach publicznych, prowadzenie rejestrów, licytacje i zarząd przymusowy; c) sprawy karne, w tym: sprawy o wykroczenia, przewinienia i przestępstwa (zbrodnie); Sąd Obwodowy wyrokował w sprawach dotyczących „szczególnych przypadków oporu“, fałszowania monet, gwałtów, kradzieży i rozbojów - w wyniku których nastąpiły obrażenia ciała, kradzieży broni oraz fałszowania walorów pieniężnych; d) sprawy z powództwa cywilnego, składane na wniosek stron, w tym: sprawy ksiąg i akt gruntowych Prowadzono także rejestry: związków i spółek, majątków, patentów, statków i pojazdów, rejestr handlowy; e) sprawy z zakresu prawa rodzinnego: ustalenia w sprawach opieki i kurateli, orzekanie o pełnoletności, ochrona sierot, unieważnienia małżeństw oraz sprawy o przysposobienia. Sąd Obwodowy w Nowej Soli, na wniosek stron, potwierdzał działania cywilno-prawne obywateli, takie jak: prawomocność podpisów, oświadczenia woli, stan władania, przyjmowanie protokołów, ustalanie treści akt stanu cywilnego, wystąpienia ze stowarzyszeń religijnych i kościołów. Ustawa o zgromadzeniach i stowarzyszeniach z 1908 roku rozszerzyła kompetencje sądów obwodowych w tym zakresie. Kolejne zmiany w działalności Sądu wprowadził w 1924 roku Bürgerliches Recht. W okresie nazistowskim do zadań sądu należało także orzekanie o przynależności do rasy aryjskiej oraz o zagrodach dziedzicznych (Erbhofrecht). Od 1923 roku, w ramach Sądu Obwodowego, funkcjonował sąd dla młodocianych (Jugendgericht) oraz sąd do spraw dziedziczenia gospodarstw (Anerbegericht). W 1934 roku utworzono sąd do uznawania dziedziczności (Erbgesundheitsgericht), który orzekał w sprawach „aryjskich“. W 1935 roku powołano do życia Entschuldungsgericht, zajmujący się oddłużaniem większych gospodarstw rolnych. Sąd Obwodowy w Nowej Soli zakończył swoją działalność na początku 1945 roku.

Daty skrajne:

[1648] 1879-1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1648-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Neusalz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5929

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5929

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

56.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

56.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Brak danych 1112 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych 4817 j.a.