Sąd Obwodowy w Nowej Soli

Sygnatura
89/49/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta opracowane Generalakten: zarządzenia procesy cywilne, księgi podatkowe budynków poszczególnych miejscowości, sposoby prowadzenia ksiąg gruntowych, rachunkowości, poczty i telegrafu, stempli i statystyki, plany budownictwa, inwentarze działek, sprawy opodatkowań poszczególnych wsi, reforma uposażeń z 1927 r., sygn. 1-332 (1872-1945); Hypoteken und Grundbucher (księgi hipoteczne i gruntowe), sygn. 333-540 (1722-1944); Grundakten (akta gruntowe), sygn. 541-4365 (1657-1944); Erbhofakten (gospodarstwa dziedziczne), sygn. 4366-4383 (1934-1944); Entmundigung (ubezwłasnowolnienia), sygn. 4384-4387 (1904-1921); postępowanie sądowe w celu uznania za zmarłego, sygn. 4388-4394 (1892-1924); testamenty, sygn. 4395-4434 (1809-1934); zbiór zarządzeń na wypadek śmierci, sygn. 4435-4641 (1869-1944); akta opiekuńcze, sygn. 4442-4641 (1841-1945); rejestr właścicieli statków śródlądowych, sygn. 4642-4651 (1896-1940); blattsammlung, sygn. 4652-4744 (1869-1944); Sammelakten: potwierdzenia podpisów, metryk, plany urlopowe, sygn. 4745-4781; Beiakten (różne), sygn. 4782-4793 (1933-1944); akta służbowe i personalne pracowników sądu, sygn. 4794-4807, (1882-1913); rejestry handlowe, sygn. 4890-4817 (1859-1944); 2. Akta nieopracowane z lat [1651] 1879-1945, sygn. 4818-5920 (akta gruntowe i tabele do akt gruntowych obrębu Zakęcie, Nowa Sól, Stary Staw, Rudno, Kiełcz, Stare Żabno, Kosierz, Lipiny, Siedlisko, Karszyn, Lubięcin, Modrzyca, Lubieszów, Stany, Przyborów, kontrakty kupna-sprzedaży, testamenty, akta opiekuńcze, potwierdzenia stanu cywilnego, repertorium sądowe - rejestr dłużników i wierzycieli, księgi hipoteczne)

Dzieje twórcy:

Na mocy ustawy z 27 stycznia 1877 r., wprowadzającej jednolity ustrój sądów powszechnych dla całych Niemiec, i zarządzenia cesarza Wilhelma z 5 lipca 1879 r. w Nowej Soli powołano do życia Sąd Obwodowy (Königliche Amtsgericht zu Neusalz). Sąd Obwodowy w Nowej Soli przejął część terytorialnych i rzeczowych kompetencji byłego Sądu Powiatowego w Nowej Soli (Königl. Kreisgericht zu Fraustadt), utworzonego 1 kwietnia 1849 r., jako sąd państwowy pierwszej instancji, dla spraw cywilnych i karnych. Proces reorganizacji i ujednolicania sądownictwa w zakończono w 1896 r. nowym kodeksem cywilnym, tzw. Bürgerliches Gesetzbuch. Podstawę wymiaru sprawiedliwości stanowiła trzystopniowa struktura. Zakres kompetencyjny Sądu Obwodowego (jako sądu pierwszej instancji) obejmował podstawowe obszary prawne: a) sprawy cywilne, w tym: spory z zakresu prawa cywilnego, które nie przekraczały kwoty 300 RM; sąd rozstrzygał spory dotyczące dzierżawy i wynajmu, stosunków pracowniczych, nauki i służby, spory wynikające ze stosunków podróży i przewozu, spory o odszkodowania leśne i rolne, spory z zakresu prawa małżeńskiego, opieki z tytułu pokrewieństwa i stosunków pozamałżeńskich, z tytułu dożywocia, obowiązku wychowania i zapewnienia opieki na starość, z tytułu postępowań wywoławczych i ubezwłasnowolnień; b) sprawy sporne obywateli, w tym: egzekucje o podział majątku, kolaudacje w sprawach publicznych, prowadzenie rejestrów, licytacje i zarząd przymusowy; c) sprawy karne, w tym: sprawy o wykroczenia, przewinienia i przestępstwa (zbrodnie); Sąd Obwodowy wyrokował w sprawach dotyczących „szczególnych przypadków oporu“, fałszowania monet, gwałtów, kradzieży i rozbojów - w wyniku których nastąpiły obrażenia ciała, kradzieży broni oraz fałszowania walorów pieniężnych; d) sprawy z powództwa cywilnego, składane na wniosek stron, w tym: sprawy ksiąg i akt gruntowych. Prowadzono także rejestry: związków i spółek, majątków, patentów, statków i pojazdów, rejestr handlowy; e) sprawy z zakresu prawa rodzinnego: ustalenia w sprawach opieki i kurateli, orzekanie o pełnoletności, ochrona sierot, unieważnienia małżeństw oraz sprawy o przysposobienia. Sąd Obwodowy w Nowej Soli, na wniosek stron, potwierdzał działania cywilno-prawne obywateli, takie jak: prawomocność podpisów, oświadczenia woli, stan władania, przyjmowanie protokołów, ustalanie treści akt stanu cywilnego, wystąpienia ze stowarzyszeń religijnych i kościołów. Ustawa o zgromadzeniach i stowarzyszeniach z 1908 r. rozszerzyła kompetencje sądów obwodowych w tym zakresie. Kolejne zmiany w działalności Sądu wprowadził w 1924 r. Bürgerliches Recht. W okresie nazistowskim do zadań sądu należało także orzekanie o przynależności do rasy aryjskiej oraz o zagrodach dziedzicznych (Erbhofrecht). Od 1923 r., w ramach Sądu Obwodowego, funkcjonował sąd dla młodocianych (Jugendgericht) oraz sąd do spraw dziedziczenia gospodarstw (Anerbegericht). W 1934 r. utworzono sąd do uznawania dziedziczności (Erbgesundheitsgericht), który orzekał w sprawach „aryjskich“. W 1935 r. powołano do życia Entschuldungsgericht, zajmujący się oddłużaniem większych gospodarstw rolnych. Sąd składał się z działu prezydialnego, w którym – obok kancelarii i sekretariatu – znajdowały się także: kasa sądowa, registratura i archiwum sądowe. Przy Sądzie działał również prokurator. Sąd Obwodowy w Nowej Soli zakończył swoją działalność na początku 1945 r.

Daty skrajne:

[1651] 1879-1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1651-1651, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Neusalz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

5920

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4817

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

55.82

Ogółem opracowanych metrów bieżących

44.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 4817 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 1103 j.a.