Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Goleniowie

Sygnatura
67/14/0
Daty skrajne
1945-1950 [1951]
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (16 j.a., lata 1945-1950): protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej, MRN, Prezydium MRN (niekompletne); akta komisji (Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Oświatowo-Kulturalnej, Rolnej, Mieszkaniowej, Komitetów Domowych, Drogowej);organizacji zarządu miejskiego; sprawy osobowe; akta Koła Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych przy ZM w Goleniowie. 2. REFERAT FINANSOWY (15 j.a., lata 1945-1950): komplet budżetów i sprawozdań z ich wykonania. 3. REFERAT SPOŁECZNY (21 j.a., lata 1945-1949): spisy rolne; raporty sytuacyjne i statystyczne o stanie osadnictwa i gospodarki; opisy i charakterystyki miasta (sygn. 39 i 41); akta dot. organizacji służby zdrowia, stanu sanitarnego miasta; karty ewidencyjne grobów wojennych.

Dzieje twórcy:

Organizacja władz miejskich w latach 1945-1950 opierała się na ustawie z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 5 poz. 22; zmieniona ustawami z 6 maja 1945 r. i 3 stycznia 1946 r.) oraz na dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74). W sprawach nie uregulowanych ww. ustawami obowiązywała przedwojenna ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (DZ.U.R.P. 1933 r. nr 35 poz. 294). W myśl powyższych aktów prawnych władzę w miastach sprawował samorząd terytorialny, reprezentowany przez miejskie rady narodowe będące organem stanowiącym i kontrolującym oraz zarządy miejskie będące organem wykonawczym rad. Rady narodowe na Ziemiach Zachodnich zaczęły powstawać od połowy 1946 r. (pierwszy z zachowanych protokołów posiedzeń MRN w Goleniowie pochodzi z 25 października 1947 r.; przewodniczącym Rady był Leonard Olendarek). Rady miejskie składały się z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne i gospodarcze oraz zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie miasta, a także osoby wskazane przez radę na wniosek jej prezydium (zasłużeni przedstawiciele wojskowości, nauki, kultury, pracy społecznej itp.) Do najważniejszych kompetencji MRN należało: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrolowanie działalności organów wykonawczych, gospodarowanie mieniem samorządowym. Rady miejskie podlegały bezpośredniemu nadzorowi rady powiatowej. Organami pomocniczymi MRN były prezydium oraz komisje stałe i doraźne. Prezydium kierowało pracą rady. Wybierane było z grona rady i składało się z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków. W skład komisji mogły wchodzić osoby niepełniące funkcji radnego. Każda MRN obowiązkowo musiała powołać 3 komisje stałe: kontroli społecznej, oświatową i finansowo-budżetową. Inne komisje mogły być tworzone w zależności od potrzeb. Organem wykonawczym rady był zarząd miejski. W jego skład wchodzili burmistrz, zastępca burmistrza (wicebrumistrz) oraz 3 do 6 członków. Do kompetencji zarządu miejskiego należało administrowanie gospodarką miejską w ramach uchwał MRN. Zarząd działał kolegialnie lub jednoosobowo – poprzez burmistrza, pod jego osobistą odpowiedzialnością. Działalność zarządu miejskiego nadzorował wydział powiatowy. Burmistrz podlegał bezpośrednio staroście powiatowemu. Do rozpatrywania bieżących spraw administracyjnych i kancelaryjnej obsługi organów samorządu miejskiego zarząd powoływał biuro. Od lipca 1948 r. w ramach biura funkcjonowały komórki: 1) Referat Ogólno-Administracyjny, 2) Referat Finansowy, 3) Referat Techniczny, 4) Kasa Miejska, 5) Urząd Stanu Cywilnego. Powyższa struktura miejskiej administracji samorządowej obowiązywała do czerwca 1950 r. tj. do czasu wejścia w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Na mocy tej ustawy kompetencje dotychczasowych organów samorządu miejskiego przejęły prezydia miejskich rad narodowych. Ostatnie plenarne posiedzenie MRN w Goleniowie odbyło się 26 czerwca 1950 r.

Daty skrajne:

1945-1950 [1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Miejska Rada Narodowa w Gołonogu; Zarząd Miejski w Gołonogu

Daty:

1945-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

52

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Zespół opracował Józef Pluciński - 1968 r.