Wydział Powiatowy w Choszcznie

Sygnatura
65/96/0
Daty skrajne
1915-1925
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Powstanie towarzystwa hodowców bydła, opłaty od zwierząt, kontrola żywności, zbiory owoców, zboże, rewizje młynów, gospodarka wojenna, zatrudnianie jeńców, związki rzemieślnicze, sprzedaż sprzętu wojskowego, tajna policja, warsztaty wiejskie, stawy, administracja, z lat 1916–1925, 24 j.a.

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Choszcznie jako samorządowy organ administracji został powołany na mocy uchwały z 13.XII.1872 r. (Kreisordnung). Był on z jednej strony organem przedstawicielskim sejmiku powiatowego, z drugiej strony był organem ogólnej administracji państwowej oraz sądem administracyjnym I instancji. W myśl ustawy z 1872 r. w skład Wydziału Powiatowego wchodziło sześciu członków wybieranych na sześć lat, posiadających bierne prawo wyborcze oraz powoływanych na sejmik powiatowy. Przewodniczącym Wydziału był zawsze urzędujący landrat powiatu. Do zadań wydziału powiatowego jako urzędu administracji samorządowej należało przygotowywanie uchwał na sejmiki, a po ich zatwierdzeniu nadzór nad realizacją, organizowanie wyborów do sejmików powiatowych i współudział przy organizacji wyborów do sejmu krajowego wreszcie nadzorowanie instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Ponadto w gestii wydziałów powiatowych jako organów samorządowych znajdowały się: nominacje urzędników powiatowych, kontrola nad samorządem gminnym, a także zatwierdzanie statutów towarzystw ziemskich. Jako organom administracji ogólnej wydziałom powiatowym podlegały: sprawy porządkowe, przemysł, rzemiosło i handel (w tym wydawanie koncesji), rolnictwo (podział podatku gruntowego, osadnictwo, melioracja), leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo, komunikacja (administracja dróg publicznych, budowa dróg, mostów, grobli i linii kolejowych), medycyna i opieka społeczna (szpitale, nominacje lekarzy) oraz szkolnictwo (budowa szkół, płace nauczycieli). Jako sądy administracyjne pierwszej instancji wydziały powiatowe rozstrzygały spory administracyjne nie podlegające władzom rejencyjnym. Ustawa z 1872 r. została znowelizowana w dniu 19 III 1881 r. W świetle nowelizacji wydziały powiatowe obok sejmików powiatowych utrzymały swe funkcje jako organy samorządowe szczebla powiatowego. Podtrzymano także dwoistą funkcję landrata, łączącego w swych rękach władzę państwową z samorządową, jako przewodniczący wydziału. Tak zorganizowane wydziały powiatowe pełniły swe funkcje przez blisko 60 lat. Dopiero ustawa z dnia 15 XII 1933 r. odebrała wydziałom uprawnienia uchwałodawcze oraz większość prerogatyw administracyjnych. Odtąd były one w zasadzie sądami administracyjnymi pierwszej instancji. W 1936 r.znaczenie wydziałów powiatowych ograniczono jedynie do roli organów doradczych landratów. Taka sytuacja przetrwała do 1945 r. Akta Wydziału Powiatowego w Choszcznie zaczęto przekazywać do archiwum szczecińskiego dopiero po 1938 r., kiedy to wspomniany obszar został przyłączony do Prowincji Pomorskiej. Okres II wojny światowej zespół przetrwał w Szczecinie, ulegając rozproszeniu dopiero w 1945 r. Jego szczątki zinwentaryzowano w 1971 r.

Daty skrajne:

1915-1925

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1925.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuß Arnswalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA