Wydział Powiatowy w Szczecinie

Sygnatura
65/108/0
Daty skrajne
1850-1940
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Samorząd i gospodarka komunalna 1850-1939; sygn. 1-11; 11 j.a. - administracja wydziału powiatowego i wybory urzędników, sprawy komunalne, spory, posłowie sejmiku powiatowego, wybory na szczeblu gminnym, gospodarka wojenna. 2. Policja i bezpieczeństwo 1918-1933; sygn. 12-15; 4 j.a. - nadzór budowlany, rady chłopskie, jeńcy rosyjscy zatrudnieni w rolnictwie. 3. Budownictwo 1908-1939; sygn. 16-20; 5 j.a. - zameczek w Warszewie (Warsow), budownictwo mieszkaniowe, osuwanie się wzgórza w Szczecinie-Glinkach (Stettin-Stolzenhagen), wieża Bismarcka. 4. Przemysł, rzemiosło 1874-1935; sygn. 21-29; 9 j.a. - koncesje na prowadzenie warsztatów rzemieślniczych, fabryka mydła, cegielnia w Stołczynie (Stolzenhagen). 5. Rolnictwo, własność ziemska, osadnictwo, sprzedaż guntów, melioracje 1853-1935; sygn. 30-48; 19 j.a. - dobra rycerskie, sprzedaż gospodarstw rolnych, melioracja, umacnianie brzegów strumie-ni i ich regulacja, ochrona przeciwpowodziowa, budowa grobli, leśnictwo. 6. Komunikacja 1883-1940; sygn. 49-63, 87-90; 19 j.a. - zarządzania, instrukcje i przepisy, nadzór nad drogami, budowa oraz naprawy dróg, autostrada Berlin–Szczecin, wąskotorowe linie kolejowe, przebudowa dróg i mostów, zakładanie telegrafu. 7. Medycyna 1893-1934; sygn. 64-67; 4 j.a. - administracja szpitala w Kołbaskowie (Kolbitzow), diakonisy, lekarz powiatowy. 8. Opieka społeczna 1879-1939; sygn. 68-73; 6 j.a. - założenie zakładu dla ociemniałych, dom dziecka w Warszewie i jego administracja, opieka nad sierotami i dziećmi kalekimi, pomoc ubogim w czasie I wojny światowej. 9. Prasa 1874-1928; sygn. 74-76; 3 j.a. - gazety i czasopisma, „Das Kreisblatt des Kreises Randow”. 10. Szkolnictwo 1888-1926; sygn. 77-86; 10 j.a. - uchwały dotyczące szkół podstawowych oraz świadczenia na ich utrzymanie.

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Szczecinie jako samorządowy organ administracji został powołany na mocy uchwały z 13.XII.1872 r. (Kreisordnung). Wydział był z jednej strony organem przedstawicielskim sejmiku powiatowych, z drugiej strony był organem ogólnej administracji państwowej oraz sądem administracyjnym I instancji. W myśl ustawy z 1872 r. w skład wydziału powiatowego wchodziło sześciu członków wybieranych na sześć lat, posiadających bierne prawo wyborcze oraz powoływanych na sejmik powiatowy. Przewodniczącym wydziału był zawsze urzędujący landrat danego powiatu. Do zadań Wydziału Powiatowego w Szczecinie jako urzędu administracji samorządowej należało przygotowywanie uchwał na sejmiki, a po ich zatwierdzeniu nadzór nad realizacją, organizowanie wyborów do sejmików powiatowych i współudział przy organizacji wyborów do sejmu krajowego wreszcie nadzorowanie instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Ponadto w gestii wydziału jako organu samorządowego znajdowały się: nominacje urzędników powiatowych, kontrola nad samorządem gminnym, a także zatwierdzanie statutów towarzystw ziemskich. Jako organowi administracji ogólnej wydziałowi podlegały: sprawy porządkowe, przemysł, rzemiosło i handel (w tym wydawanie koncesji), rolnictwo (podział podatku gruntowego, osadnictwo, melioracja), leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo, komunikacja (administracja dróg publicznych, budowa dróg, mostów, grobli i linii kolejowych), medycyna i opieka społeczna (szpitale, nominacje lekarzy) oraz szkolnictwo (budowa szkół, płace nauczycieli). Jako sądowi administracyjnemu pierwszej instancji Wydział Powiatowe rozstrzygał spory administracyjne nie podlegające władzom rejencyjnym. Ustawa z 1872 r. została znowelizowana w dniu 19 III 1881 r. W świetle nowelizacji wydziały powiatowe obok sejmików powiatowych utrzymały swe funkcje jako organy samorządowe szczebla powiatowego. Podtrzymano także dwoistą funkcję landrata, łączącego w swych rękach władzę państwową z samorządową, jako przewodniczący wydziału. Tak zorganizowane wydziały powiatowe pełniły swe funkcje przez blisko 60 lat. Dopiero ustawa z dnia 15 XII 1933 r. odebrała wydziałom uprawnienia uchwałodawcze oraz większość prerogatyw administracyjnych. Odtąd były one w zasadzie sądami administracyjnymi pierwszej instancji. W 1936 r.znaczenie wydziałów powiatowych ograniczono jedynie do roli organów doradczych landratów. Taka sytuacja przetrwała do 1945 r.

Daty skrajne:

1850-1940

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1850-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuß Randow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

90

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

90

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA