Wydział Powiatowy w Łobzie

Sygnatura
65/110/0
Daty skrajne
1873-1944
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Samorząd i gospodarka komunalna 1873-1944; 118 j.a. - zarządzenia i przepisy, podatki prowincjonalne, służba meteorologiczna, obciążenia kwaterunkami, zakładanie urzędów stanu cywilnego i ich personel, małżeństwa cudzoziemców, towarzystwa i spółki akcyjne, wystawy, doniesienia prasowe, wybory do sejmików powiatowych oraz ich obrady, posiedzenia wydziału powiatowego, herb powiatu, wybory do sejmu krajowego i jego działalność, wybory komisji finansowej oraz członków do krajowej izby rolniczej, samorząd gminny, wybory w gminach. 2. Jurysdykcja 1874-1936; 13 j.a. - sędziowie rozjemczy, spory między gminami a właścicielami ziemskimi, skargi na obciążenia gmin, wysokość kosztów utrzymania szkół. 3. Policja i bezpieczeństwo 1874-1940; 8 j.a. - zarządzenia, przesiedlanie Niemców bałtyckich, skargi na administrację policyjną, listy sędziów przysięgłych, psy policyjne. 4. Finanse 1873-1944; 63 j.a. - zarządzenia i przepisy, pobór podatków powiatowych, statystyka finansowa, podatki od rzemiosła, wyszynku, myślistwa, budynków, podatki gminne, obligacje powiatowe, kasa powiatowa jej personel, rachunki i rewizje, statut kasy oszczędnościowej i jej rewizje. 5. Przemysł 1887-1929; 4 j.a. - spis warsztatów rzemieślniczych, budownictwo wodne, modernizacja cegielni. 6. Handel, koncesje 1878-1940; 24 j.a. - koncesje i zezwolenia na drobny handel oraz prowadzenie gospod i szynków. 7. Rolnictwo, własność ziemska 1874-1940; 9 j.a. - własność ziemska, statystyka rolna i leśna, akcja kolonizacyjna i budowa nowych osiedli, sadownictwo. 8. Budownictwo 1885-1936; 8 j.a. - bilans towarzystwa budowy domów, spór o naprawę szkoły i proboszczówki, budownictwo mieszkalne (także dla robotników rolnych), remont siedziby urzędu powiatowego. 9. Myślistwo 1875-1934; 6 j.a. - korespondencja, rewiry łowieckie, uprawnienia rybołówcze, połowy ryb. 10. Komunikacja 1878-1939; 115 j.a. -, zarządzenia i przepisy, projekty, budowa, utrzymanie i naprawy dróg, mostów, grobli oraz kolei wąsko- i normalnotorowych. 11. Medycyna i weterynaria 1875-1935; 6 j.a. - opieka nad chorymi, budowa szpitala powiatowego, szpital katolicki w Święciechowie (Grünhof), zarazy bydła. 12. Opieka społeczna 1874-1940; 11 j.a. - urzędowe opiekuństwo, spis ubezpieczonych, opieka nad młodzieżą i sierotami, krajowa kasa chorych, roboty publiczne. 13. Szkolnictwo 1874-1940; 60 j.a. - zarządzenia i przepisy, biblioteki ludowe, świadczenia na utrzymanie szkół w poszczególnych miejscowościach.

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Łobzie jako samorządowy organ administracji został powołany na mocy uchwały z 13.XII.1872 r. (Kreisordnung). Był on z jednej strony organem przedstawicielskim sejmików powiatowych, z drugiej strony był organem ogólnej administracji państwowej oraz sądem administracyjnym I instancji. W skład Wydziału wchodziło sześciu członków wybieranych na sześć lat. Przewodniczącym wydziału był zawsze urzędujący landrat danego powiatu. Do zadań Wydziału Powiatowego jako urzędu administracji samorządowej należało przygotowywanie uchwał na sejmiki, a po ich zatwierdzeniu nadzór nad ich realizacją, organizowanie wyborów do sejmików powiatowych i współudział przy organizacji wyborów do sejmu krajowego oraz nadzorowanie instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Ponadto w gestii Wydziału Powiatowego znajdowały się: nominacje urzędników powiatowych, kontrola nad samorządem gminnym, a także zatwierdzanie statutów towarzystw ziemskich. Jako organowi administracji ogólnej Wydziałowi Powiatowemu podlegały: sprawy porządkowe, przemysł, rzemiosło i handel (w tym wydawanie koncesji), rolnictwo, leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo, komunikacja (administracja dróg publicznych, budowa dróg, mostów, grobli i linii kolejowych), medycyna i opieka społeczna oraz szkolnictwo (budowa szkół, płace nauczycieli). Jako sąd administracyjny pierwszej instancji Wydział Powiatowy rozstrzygał spory administracyjne nie podlegające władzom rejencyjnym. Ustawa z 1872 r. została znowelizowana w dniu 19 III 1881 r. W świetle nowelizacji wydziały powiatowe obok sejmików powiatowych utrzymały swe funkcje jako organy samorządowe szczebla powiatowego. Tak zorganizowane wydziały powiatowe pełniły swe funkcje czasu wydania ustawy z 15 XII 1933 r., która odebrała wydziałom uprawnienia uchwałodawcze oraz większość prerogatyw administracyjnych. Odtąd były one w zasadzie sądami administracyjnymi pierwszej instancji. W 1936 r.znaczenie wydziałów powiatowych ograniczono jedynie do roli organów doradczych landratów. Wydział Powiatowy w Łobzie istniał do 1945 r.

Daty skrajne:

1873-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1873-1944, 1873-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuß Regenwalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

445

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

445

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA