Wydział Powiatowy w Sławnie

Sygnatura
65/113/0
Daty skrajne
1826-1933
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Samorząd i gospodarka komunalna 1826-1928; sygn. 1-30; 30 j.a., obrady sejmików powiatowych, posiedzenia wydziału powia-towego, administracja i zarządzanie kasą powiatową, urzędnicy i ich nominacje, „Das Kreisblatt des Schlawer Kreises”. 2. Policja 1918-1931; sygn. 31-34; 4 j.a. - przyznawanie obywatelstwa, rady żołniersko-robotnicze. 3. Budownictwo 1898-1929; sygn. 35-37; 3 j.a. - budynki na terenach wiejskich. 4. Rolnictwo, własność ziemska 1846-1933; sygn. 38-128; 91 j.a. - mieszkania dla robotników rolnych, dobra rentowe, ogrodnictwo, ko-lonizacja, zakładanie nowych osiedli, parcelacje, plany katastralne, plany osad i domów, hodowla jedwabników. 5. Medycyna 1881-1928; sygn. 129-135; 7 j.a. - administracja szpitala powiatowego, akuszerki. 6. Opieka społeczna 1918-1933; sygn. 136-150; 15 j.a. - wsparcie dla niemieckich uchodźców, mieszkania, wysyłanie dzieci miejskich na wieś, pomoc weteranom wojny, towarzystwo pomocy dzieciom, zaopatrzenie ubogich w drewno opałowe, rozdział żywności. 7. Statystyka 1919-1931; sygn. 151-153; 3 j.a. - zestawienia uchodźców oraz osób pobierających zapomogi.

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Sławnie jako samorządowy organ administracji został powołany na mocy uchwały z 13.XII.1872 r. (Kreisordnung). Wydziały były z jednej strony organami przedstawicielskimi sejmików powiatowych, z drugiej strony były organami ogólnej administracji państwowej oraz sądami administracyjnymi I instancji. W myśl ustawy z 1872 r. w skład każdego z wydziałów powiatowych wchodziło sześciu członków wybieranych na sześć lat, posiadających bierne prawo wyborcze oraz powoływanych na sejmik powiatowy. Przewodniczącym wydziału był zawsze urzędujący landrat danego powiatu. Do zadań wydziału powiatowego jako urzędu administracji samorządowej należało przygotowywanie uchwał na sejmiki, a po ich zatwierdzeniu nadzór nad realizacją, organizowanie wyborów do sejmików powiatowych i współudział przy organizacji wyborów do sejmu krajowego wreszcie nadzorowanie instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Ponadto w gestii wydziałów powiatowych jako organów samorządowych znajdowały się: nominacje urzędników powiatowych, kontrola nad samorządem gminnym, a także zatwierdzanie statutów towarzystw ziemskich. Jako organom administracji ogólnej wydziałom powiatowym podlegały: sprawy porządkowe, przemysł, rzemiosło i handel (w tym wydawanie koncesji), rolnictwo (podział podatku gruntowego, osadnictwo, melioracja), leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo, komunikacja (administracja dróg publicznych, budowa dróg, mostów, grobli i linii kolejowych), medycyna i opieka społeczna (szpitale, nominacje lekarzy) oraz szkolnictwo (budowa szkół, płace nauczycieli). Jako sądy administracyjne pierwszej instancji wydziały powiatowe rozstrzygały spory administracyjne nie podlegające władzom rejencyjnym. Ustawa z 1872 r. została znowelizowana w dniu 19 III 1881 r. W świetle nowelizacji wydziały powiatowe obok sejmików powiatowych utrzymały swe funkcje jako organy samorządowe szczebla powiatowego. Podtrzymano także dwoistą funkcję landrata, łączącego w swych rękach władzę państwową z samorządową, jako przewodniczący wydziału. Tak zorganizowane wydziały powiatowe pełniły swe funkcje przez blisko 60 lat. Dopiero ustawa z dnia 15 XII 1933 r. odebrała wydziałom uprawnienia uchwałodawcze oraz większość prerogatyw administracyjnych. Odtąd były one w zasadzie sądami administracyjnymi pierwszej instancji. W 1936 r. znaczenie wydziałów powiatowych ograniczono jedynie do roli organów doradczych landratów. Taka sytuacja przetrwała do 1945 r. Pierwszą partię akt Wydziału Powiatowego w Sławnie przekazano do archiwum szczecińskiego pod koniec XIX w. (26 j.a). Następne dopływy nastąpiły na początku lat trzydziestych XX w. Podczas II wojny światowej zespół znajdował się w Szczecinie.

Daty skrajne:

1826-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuß Schlawe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

153

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

153

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA