Wydział Powiatowy w Świdwinie

Sygnatura
65/115/0
Daty skrajne
1873-1937
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Samorząd i gospodarka komunalna 1873-1932; 52 j.a. - wybory członków oraz uchwały wydziału powiatowego, wybory do sejmu krajowego i sejmików powiatowych, wybory urzędników szczebla gminnego: przewodniczących gmin, ławników, poborców podatkowych, urzędnicy powiatowi oraz urzędów stanu cywilnego, statystyka powiatowa, pośrednictwo pracy, podatki, „Das Schivelbeiner Kreisblatt”. 2. Policja 1874-1932; 8 j.a. - nadzór nad służbą, przedstawienia i teatry wędrowne, święta powiatowe, groby wojskowe. 3. Komunikacja 1873-1937; 15 j.a. - budowa, utrzymanie i remonty dróg oraz linii kolejowych, robotnicy drogowi, nadzór nad szosami, kary za przewinienia na drogach, sprzęt przeciwpożarowy. 4. Rolnictwo 1874-1932; 7 j.a. - ochrona lasów, szkody w uprawach, zakładanie kolonii, umacnianie i regulacja Regi, umacnianie brzegów strumieni, spory. 5. Opieka społeczna 1880-1932; 19 j.a. - wsparcie i pomoc dla potrzebującej młodzieży, niemieccy uchodźcy ich rozmiesz-czenie i opieka nad nimi, pomoc socjalna, opieka nad: bezrobotnymi, włóczęgami, niemowlakami i chorymi na gruźlicę. 6. Medycyna 1874-1920; 4 j.a. - szpital powiatowy, położnictwo, utworzenie punktu weterynaryjnego.

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Świdwinie jako samorządowy organ administracji został powołany na mocy uchwały z 13.XII.1872 r. (Kreisordnung). Był on z jednej strony organem przedstawicielskim sejmików powiatowych, z drugiej strony był organem ogólnej administracji państwowej oraz sądem administracyjnym I instancji. W skład Wydziału wchodziło sześciu członków wybieranych na sześć lat. Przewodniczącym wydziału był zawsze urzędujący landrat danego powiatu. Do zadań Wydziału Powiatowego jako urzędu administracji samorządowej należało przygotowywanie uchwał na sejmiki, a po ich zatwierdzeniu nadzór nad ich realizacją, organizowanie wyborów do sejmików powiatowych i współudział przy organizacji wyborów do sejmu krajowego oraz nadzorowanie instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Ponadto w gestii Wydziału Powiatowego znajdowały się: nominacje urzędników powiatowych, kontrola nad samorządem gminnym, a także zatwierdzanie statutów towarzystw ziemskich. Jako organowi administracji ogólnej Wydziałowi Powiatowemu podlegały: sprawy porządkowe, przemysł, rzemiosło i handel (w tym wydawanie koncesji), rolnictwo, leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo, komunikacja (administracja dróg publicznych, budowa dróg, mostów, grobli i linii kolejowych), medycyna i opieka społeczna oraz szkolnictwo (budowa szkół, płace nauczycieli). Jako sąd administracyjny pierwszej instancji Wydział Powiatowy rozstrzygał spory administracyjne nie podlegające władzom rejencyjnym. Ustawa z 1872 r. została znowelizowana w dniu 19 III 1881 r. W świetle nowelizacji wydziały powiatowe obok sejmików powiatowych utrzymały swe funkcje jako organy samorządowe szczebla powiatowego. Wydział Powiatowy w Świdwinie istniał do 1932 r., kiedy to na mocy reformy podziału administracyjnego powiat świdwiński został zlikwidowany, a jego tereny włączono w skład powiatu białogardzkiego.

Daty skrajne:

1873-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1873-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuß Schivelbein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

105

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

105

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA