Pomorskie Sejmiki Miejskie

Sygnatura
65/185/0
Daty skrajne
1875-1933
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Założenie i organizacja Sejmiku Miast Pomorskich, statuty i przepisy, wybory deputowanych miejskich, deponowanie dokumentów miejskich w archiwum prowincjonalnym, ordynacja miejska, posiedzenia zarządu, obrady sejmiku w różnych miastach.

Dzieje twórcy:

Sejmik Miast Pomorskich został powołany do życia na podstawie ustawy z 16 VII 1875 r. Pierwsze posiedzenie przedstawicieli miast pomorskich odbyło się w listopadzie 1875 r. w Szczecinie. Na ogólną liczbę 73 ośrodków leżących wówczas na Pomorzu w obradach sejmiku uczestniczyli przedstawiciele 48 miejscowości. Do 1877 r. liczba miast zaangażowanych w prace sejmiku wzrosła do 59. Podstawowym celem nowej organizacji było wspólne rozwiązywanie spraw, z jakimi borykały się gminy miejskie. Należały do nich przede wszystkim problemy: szkolnictwa, podatkowe, opieki nad ubogimi, kas oszczędnościowych oraz nadzoru budowlanego. Ponadto na posiedzeniach wypracowywano sposoby jak najlepszego administrowania instytucjami i urządzeniami komunalnymi. Przyjęcie przez sejmik każdej uchwały zobowiązywało wszystkie zrzeszone miasta do jej wprowadzenia w życie na swoim terenie. Podczas obrad poszczególne ośrodki dysponowały ściśle określoną liczbą głosów. Miasta liczące do 10 tys. mieszkańców posiadały dwa głosy, do 25 tys. trzy głosy, do 50 tys. cztery głosy, wreszcie powyżej 50 tys. pięć głosów. Na czele sejmiku stał trzyosobowy zarząd wybierany spośród przedstawicieli wszystkich miast. W jego skład wchodzili: przewodniczący, zastępca i sekretarz. Sejmik zbierał się raz do roku w różnych miastach. W 1906 r. do sześciu osób powiększono liczbę reprezentantów wysyłanych przez Szczecin. W 1914 r. wprowadzono pojęcie członka honorowego sejmiku oraz podzielono wszystkie miasta na trzy grupy stosownie do położenia w każdej z ówczesnych rejencji (strzałowska, szczecińska i koszalińska). Ponadto ustalono, że stałym przewodniczącym zarządu będzie odtąd nadburmistrz Szczecina. W 1933 r. działalność Sejmiku Miast Pomorskich została zawieszona. Od tego czasu reprezentacją wszystkich organów samorządowych na szczeblu prowincji stał się Pomorski Związek Gmin (Pommerscher Gemeindetag), natomiast na szczeblu centralnym Niemiecki Związek Gmin (Deutscher Gemeindetag). Nastąpiła wówczas charakterystyczna dla systemu totalitarnego unifikacja reprezentacji wszystkich jednostek samorządowych. W nowym związku znalazły się zarówno powiaty, gminy jak i miasta. Akta Sejmiku Miast Pomorskich zostały przejęte przez archiwum szczecińskie w 1940 r. Do końca II wojny światowej zespół pozostawał w Szczecinie, gdzie w 1945 r. został przejęty przez polską służbę archiwalną.

Daty skrajne:

1875-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Pommersche Städtetage

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

42

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

42

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA