Akta miasta Banie

Sygnatura
65/186/0
Daty skrajne
1586-1940
Liczba serii
28
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Przywileje 1345-1915; sygn. 1-14; 14 j.a. - mieszkańcy, sprawy ogólne, dokumenty, repertoria, organizacja miejscowego sądu, rozwój przestrzenny, separacje, wytyczanie ulic, pasaż, jeńcy francuscy, listy mieszkańców, bractwo kurkowe, odpis dokumentu z 1345 r. Barnima II sporządzony w XVII w. 2. Administracja i finanse 1586-1933; sygn. 15-170; 156 j.a. - zarządzenia i przepisy, kronika miejska, plan registraturalny, kartografia, wybory władz miejskich, deputacje, urzędnicy miejscy, burmistrzowie, rajcy, kamerariusz, kasa oszczędnościowa, protokoły posiedzeń rady miejskiej, sprawy rachunkowe, spory między magistratem a radą miejską, budownictwo, budowa i remonty ratusza, szkoły, leśniczówki, mostu, nowego szpitala, własność kamery, parcele, dzierżawy: ogrodu, wagi miejskiej i łąk, rejestry dochodów, lasy, myśli-stwo i rybołówstwo, pozyskiwanie drzewa, dzierżawy rewirów myśliwskich, torf, rewizje i regulacje granic, spory graniczne, pomiary, kościół, budowa proboszczówki, rozbudowa kościoła mariackiego, remont i powiększenie budynku szkoły miejskiej, szkoła rzemieślnicza i żeńska, szkoły prywatne, nauczyciele, szpital św. Jerzego jego administracja, dochody i remonty, ludność żydowska, cmentarz i szkoła żydowska. 3. Zwierzchność państwowa 1663-1913; sygn. 171-186; 16 j.a. - zarządzenia i reskrypty, sprawy hołdownicze, święta, jubileusze i rocznice, pomiary, statystyka. 4. Nadzór policyjny 1698-1915; sygn. 187-243; 57 j.a. - żandarmeria, nadzór nad robotnikami i przemysłem, koncesje, cechy, ochrona przeciwpożarowa, budowa dróg, oświetlenie uliczne, elektryczność, służba zdrowia, położne, komisja zdrowia, epidemie cholery, weterynarze, parcelacje i melioracje. 5. Militaria 1758-1913; sygn. 244-258; 15 j.a. - pobór rekruta, mobilizacje, plac ćwiczeń, ciężary wojenne, kontrybucje, ordery i odznaczenia. 6. Podatki 1824-1940; sygn. 259-262; 4 j.a. - podatki od tytoniu, gruntowe, linie niskiego napięcia.

Dzieje twórcy:

Na początku XIII w. Banie były niewielką osadą grodową. W 1234 r. książę Barnim I przekazał miejscowość zakonowi templariuszy oraz zezwolił na organizowanie tu targów. Formalne nadanie osadzie praw miejskich nastąpiło dopiero w połowie lat dziewiędziesiątych XIII w. Władza w miasteczku znalazła się wówczas w rękach wójta (wzmiankowany od 1303 r.). Po 1312 r. Banie stały się własnością joannitów. Do połowy XIV w. w mieście ostatecznie wykształcił się samorząd (1345 r.) w postaci dziesięcioosobowej rady z burmistrzem na czele. W 1478 r. podczas wojen pomorsko-brandenburskich osada została całkowicie zniszczona. Z trudem odbudowana padła w 1528 r. ofiarą wielkiego pożaru. Przez całe średniowiecze i okres nowożytny Banie, których podstawą gospodarczą było rolnictwo, pełniły rolę lokalnego ośrodka rzemieślniczo-handlowego. Wiadomo, że w 1550 r. liczyły one 900 mieszkańców. Podczas wojny trzydziestoletniej miasteczko było kilkakrotnie plądrowane przez wojska cesarskie i armię szwedzką, co doprowadziło je do całkowitej ruiny. Po podziale Pomorza między Brandenburgię a Szwecję (reces z 1653 r.) Banie podlegały krótko władzy królów szwedzkich, a następnie (po 1679 r.) znalazły się w granicach Brandenburgii-Prus. W ciągu XVIII w. nie ma tu większego ożywienia gospodarczego, a podstawą bytu mieszkańców było nadal rolnictwo (miasto posiadało folwark). W 1740 r. władze miejskie składały się z dwóch burmistrzów, szafarza (odpowiedzialny za finanse), sekretarza oraz kilku rajców, a cała ludność wynosiła nieco ponad 1 tys. osób. W 1743 r. znajdowało się tu łącznie 178 murowanych domów i 81 stodół. W związku z reformą miejską (1808 r.) władza w Baniach przeszła w ręce pochodzącej z wyboru rady miejskiej i wyłanianego przez nią magistratu. Dopiero pod koniec XIX w. miejscowość ogarnęło wyraźniejsze ożywienie gospodarcze. Pracował tu wówczas duży młyn, tartak, mleczarnia, zakład ogrodniczy, zakład przetwórstwa rybnego i kilkanaście warsztatów rzemieślniczych. W 1895 r. Banie otrzymały połączenie kolejowe z Gryfinem. W ciągu XIX w. liczba ludności miasteczka stopniowo wzrastała, wynosząc odpowiednio: 1396 osób w 1816 r., 2406 osób w 1856 r., 2708 osób w 1900 r., 2896 osób w 1928 r. oraz 2880 osób w 1939 r. Akta miasta Banie trafiły do archiwum szczecińskiego dopiero w latach 1935 i 1939. Podczas II wojny światowej w ramach ewakuacji zasobu archiwalnego znalazły się one w Pęzinie i Ralswick. Po 1945 r. część zespołu, przechowywaną dotąd w Pęzinie, przywieziono do Szczecina. Pozostałe poszyty zostały zgromadzone przez archiwistów niemieckich w Greifswaldzie. W 1962 r. w ramach wymiany archiwalnej z ówczesną NRD akta miasta Banie przekazano stronie polskiej.

Daty skrajne:

1586-1940

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1586-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Bahn

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

262

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

262

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38b Bahn, 8 j.a., z lat 1345–1881.