Akta miasta Kołobrzegu

Sygnatura
65/202/0
Daty skrajne
1518-1944
Liczba serii
73
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Administracja ogólna 1276-1877;99 j.a. 1582-1877 1. Sprawy lenne i hołdownicze 1582-1859; 37 j.a. - odpisy przywilejów, konwencje z obcymi wojskami, akta związane z hołdami, umowy między księciem Kazimierzem i miastem, materiały dot. podróży domu panującego przez Kołobrzeg i podróży rodziny królewskiej, obchody święta związanego z odwiedzinami księcia wilhelma na otwarcie linii kolejowej. Są też akta uroczystości żałobnych. Jest dokumentacja budowy popiersia Fryderyka II. 2. Rozporządzenia, edykty, wybory do sejmu 1610-1877; 62 j.a. - księga inwentarzowa wszystkich przywilejów, dokumentów, testamentów, rozporządzenia królewskie, rozporządzenia księcia elektora i rejencji sądowej, reskrypty królewskie, odpis prawa lubeckiego, ordynację chłopską, akta dotyczące nadzoru zwierzchniego państwa, spawy likwidacyjne komisarzy, sejmiki krajowe, konwent w Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinie i Białogardzie, stany prowincjonalne, wybory deputowanych do sejmiku prowincjonalnego I i II izby, zarządzenia dotyczące nominacji do reprezentacji narodowej. II. Administracja miejska 1518-1889; 240 j.a. 1. Ordynacja miejska 1677-1889; 45 j.a. - projekt statutu miasta, ordynacja miejska z 1808 i 1853 r., ordynacja gminna z1850 r., projekt regulaminu i toku załatwiania spraw przez magistrat, akta obsługi kancelaryjnej oraz posiedzenia rady miejskiej i jej uchwały, wybory członków magistratu, wybory rady miejskiej i gminnej, deputowanych miejskich i zatrudnienie sekretarza. 2. Burmistrz, członkowie magistratu i urzędnicy miejscy 1518-1868; 164 j.a. - akta urzędników magistratu, członków deputacji miejskiej, rejestry burmistrzów i zakres ich kompetencji, akta wyborów burmistrzów i członków magistratu; księgi przysiąg i ławnicza, projekt regulaminu dla członków rady, akta kamery i urzędników miejskich. 3. Biblioteka i archiwum 1824-1884; 5 j.a. 4. Sprawy p.pożarowe 1739-1860; 26 j.a. - ordynacja p.pożarowa, regulamin towarzystwa p.poż., sprawy odszkodowań za spalone budynki w czasie oblężenia, zgłoszenia budynków do ubezpieczenia, akta dot. pożaru przedmieścia, starty miejskie w czasie bombardowań wojsk francuskich, zażalenia mieszczan, odszkodowania. III. Sprawy mieszczan 1615-1863; 38 j.a. - akta dokumentujące składanie przysięgi mieszczańskiej, przywileje dla mieszczan, spisy poddanych, przywilej wolnizny dla mieszczan, uzyskiwanie i utrata prawa miejskiego, akta nadania honorowego obywatela miasta, sprawy osadnictwa. IV. Sąd miejski i urzędnicy sądowi 1563-1874; 102 j.a. - są tu akta dot. rewizji ordynacji sądowej, akta dotyczące utworzenia sądu miejskiego, wyboru i zatrudnienia sędziego i innych urzędników sądowych, utworzenia Feld-Deputation i zakresu jej kompetencji, utworzenia Salinen-Gericht, wykazy fundacji rodzinnych, akta założenia ksiąg hipotecznych, akta dotyczące więzień i szkoły więziennej, sprawozdania więzienne, akta tajnego biura meldunkowego dla osób przyjeżdżających i wyjeżdżających. V. Własność miejska 1570-1881; 283 j.a. 1. Własność miejska - ogólne 1635-1844; 24 j.a.akta dóbr miejskich i wsi miejskich, przepisy dotyczące posług poddanych, regulacja stosunków między chłopami a właścicielami dóbr, ordynacja dla chłopów i owczarzy oraz ospisy z folwarków i własności chłopskiej w dobrach miejskich, akta dotyczące kolonizacji. 2. Stary Borek (Alt Borck) 1683-1874; 14 j.a. 3. Korzystno (Alt Werder) 1579-1853; 11 j.a. 4. Bagicz (Bodenhagen) 1750-1881; 17 j.a. 5. Mirocice (Bullenwinkel) 1721-1873; 12 j.a. 6. Byszewo (Büssow) 1695-1872; 20 j.a. 7. Mrzeżyno (Deep) 1723-1874; 13 j.a. 8. Gościno (Gross Jestin) 1659-1857; 37 j.a. 9. Ustronie Morskie (Henkenhagen) 1625-1857; 18 ja.. 10. Morowo (Mohrow) 1768-1873; 5 j.a. 11. Niekanin (Necknin) 1746-1871; 5 j.a. 12. Niemierze (Nehmer) 1718-1848; 8 j.a. 13. Nowy Borek (Neu Borck) 1770-1877; 7 j.a. 14. Radzikowo (Neu Werder) 1839-1857; 1 j.a. 15. Korzyścienko (Neu Werder) 1754-1849; 6 j.a. 16. Rościęcino (Rossentin) 1719-1851; 5 j.a. 17. Zieleniewo (Sellnow) 1570-1845; 11 j.a. 18. Ząbrowo (Semmerow) 1614-1859; 11 j.a. 19. Siemyśl (Simötzel) 1684-1859; 43 j.a. 20. Błotnica (Spie) 1721-1854; 10 j.a. 21. Olszyna (Ulrichshof) 1631-1812; 5 j.a. VI. Wspólnota gminna i sprawy granic 1632-1894; 175 j.a. - akta dotyczące ustalania granic między miastem a wsiami, podział wspólnot gminnych, regulacja stosunków własnościowych, akta dotyczące kultury rolnej i parcelacji pastwisk oraz sporów granicznych w mieście, akta dotyczące granic lasu miejskiego, spory graniczne wsi Borkenhagen, Drenow, Spie, Büssow i innych. VII. Budownictwo 1651-1880; 173 j.a. - materiały dotyczące utworzenia komisji ds. budownictwa, budowy domu zarządu, akta związane z budownictwem publicznym, sprawozdania z zabudowy pustych miejsc i placów, materiały dot. manufaktur, informacje o odbudowie domów w okresie wojny siedmioletniej i wojen napoleońskich, akta dokumentujące kredyty królewskie na odbudowę spalonych przez Francuzów przedmieść, odszkodowania za tereny przeznaczone na budownictwo wojskowe, materiały związane z odbudową ratusza. Są tu też akta dot. budowy, rozbudowy i utrzymania miejskich kościołów, szkół i szpitali, budowy i odbudowy murów miejskich, młyna, mostów, nabrzeża portowego, koszar wojskowych, teatru, urządzeń kąpieliskowych pomników w mieście oraz poszczególnych domów prywatnych, stodół i ogrodów. Są też pozwolenia na budowę, akta związane z dochodzeniem praw własności na różnych działkach. VIII. Statystyka - pomiary, kataster 1562-1866; 78 j.a. - spisy ludności miasta, tabele profesji, produkcji i stanu pogłowia, wykazy wszystkich cechów w mieście. Są tu tabele statystyczne, jest matrykuła księstwa z 1792 r., są wykazy powierzchni, wykazy opodatkowanych gruntów ornych, pomiary lasów miejskich, pastwisk, pomiary i niwelacja terenów saliny. Są tu katastry wszystkich gruntów miejskich i reces poszczególnych wsi należących do Kołobrzegu. Są też akta dot. spraw monetarnych oraz miar i wag miasta Kołobrzegu. IX. Port 1540-1911; 299 j.a. 1. Sprawy portu 1566-1911; 66 j.a. - akta dzierżawy łąk portowych, sprawy cła portowego na sól i inne towary wywożone i przywożone do portu, sprawy urzędników portowych, tabele okrętów wpływających do portu, ordynacja żeglugowa, protokół sądu portowego, plan sytuacyjny portu opisujący brzeg, wybrzeże i sam port miejski. Są materiały dot. szkód sztormowych, budowy i odbudowy portu w czasie wojen napoleońskich, są sprawozdania morskie oraz sprawy finansowe portu. 2. Dom żeglarza 1540-1847; 22 j.a. - skargi morskie, skargi starszyny Domu Żeglarza przeciwko poszczególnym członkom Domu, pieczęć sądowa Domu Żeglarza. Są też akta pokazujące stosunek Domu Żeglarza do sądu miejskiego. 3. Rejestry portowe 1608-1834; 211 j.a. - rejestry portowe, taryfa miejska, księga kasowa oraz portowa. X. Sprawy finansowe 1573-1922; 489 j.a. 1. Rachunki 1573-1922; 399 j.a. - są sprawozdania ze stanu finansowego miasta, sprawozdania z dochodów i wydatków folwarków, rachunki miejskie przedłożone rejencji. Są też akta dot. założenia miejskigo depozytu, depozyty różnych urzędów oraz wykazy przekazanych dochodów towarzystw patriotycznych dla miasta. Są tu też materiały związane z utworzeniem kasy chorych i kasy inwalidów, sprawy kasy miejskiej, rejestry kamery i sprawy rachunkowe, pożyczki, kredyty, listy zastawne. Są też sprawy testamentowe i spadkowe, zaświadczenia i wyciągi hipoteczne. 2. Kasa oszczędności 1745-1862; 12 j.a. - materiały dot. utworzenia i kontroli kasy oszczędności, założenia banku, urzędu pożyczkowego i loterii. 3. Podatki 1580-1880; 78 j.a. - ustawy dot. podatków, kontrola podatków, ustawa o likwidacji wolnizny, akta wprowadzenia podatku od zaopatrzenia, od przemiału zbóż, podatku dochodowego i majątkowego oraz podatku od rzemiosła i rzeczy luksusowych. Część materiałów dot. ceł, myta, dziesięciny, wprowadzenia podatku od psów, podatku łąkowego, drogowego, a także zażaleń w sprawach podatkowych. XI. Handel, przemysł i rzemiosło 1525-1923; 380 j.a. 1. Handel i przemysł 1576-1861; 96 j.a. - zarządzenia dot. handlu i stosunków handlowych z obcymi krajami, są koncesje na założenie: cukrowni, fabryki flaneli tureckiej, kopalni, huty szkła. Są tu akta dot. plantacji morwowych i tytoniu, wytwórni papierosów, są edykty i zarządzenia dot. administracji tytoniem. Część akt dot. handlu z Hanzą, ze Szwecją, Francją i innymi państwami. Są tu materiały związane z handlem środkami spożywczymi, handlem domokrążnym, są też informacje dot. gorzelni, jarmarków, drewna, wapienia, węgla i innych towarami. 2. Rzemiosło i cechy 1591-1916; 175 j.a. - są tu ogólne rozporządzenia dot. rzemiosła, przywileje dla rzemiosłą, jest regulamin dla rzemieślników i mistrzów, ordynacja rzemieślnicza, są informacje o zatrudnieniu członków rzemieślniczej komisji egzaminacyjnej, są informacje o komisji lokalnej dla spraw rozwoju rzemiosła, wykazy mistrzów rzmieślniczych w mieście i na wsiach, są akta rozdziału koncesji, przywileje dla aptekarzy, piekarzy, piwowarów, są statuty cechów działających w mieście oraz jest ordynacja dla sukienników i przysięga kupiecka. 3. Wapniarnie i cegielnie 1736-1867; 16 j.a. - są tu akta wapniarni i cegielni Kołobrzegu. 4. Saliny 1525-1877; 24 j.a. - są tu akta dot. handlu solą, prowadzenia salin, materiały związane ze sprzedażą gruntów salin i skargi urzędu solnego. 5. Młyny 1678-1923; 69 j.a. - są tu akta młynów , wnioski o dzierżawę młyna miejskiego, akta dot. założenia kieratu, tartaków, wiatraków, olejarni, wagi młyńskiej oraz likwidacji cechu młynarzy. Część akt dot. sporu urzędu aprowizacji z młynarzami oraz oszacowania gruntów młynarzy i młynów we wsiach wiejskich. XII. Dzierżawy 1694-1876; 83 j.a. - są tu informacje o dzierżawach generalnych dóbr miejskich, dzierżawach gruntów ornych, pastwisk, folwarków miejskich oraz kościelnych, a także informacje o dzierżawach gruntów przez szpitale i fundacje. XIII. Rolnictwo i lasy 1543-1932; 201 j.a. 1. Lasy i myśliwstwo 1576-1908; 123 j.a. - są tu materiały dot. założenia i wykorzystania lasów miejskich, rozpoczęcia prowadzenia uregulowanej gospodarki lasami, budżetu leśnego miasta, kontroli lasów, jest instrukcja dla leśników. Ponadto są tu akta lasów w poszczególnych wsiach, są informacje o sprzedaży i przydziale drewna dla urzędników, kościołów, szpitali na budowę i odbudowę obiektów zniszczonych podczas oblężenia. Są też zażalenia wsi dot. wysokości deputatu drewna, skargi i spory. 2. Pastwiska i łąki 1662-1849; 15 j.a. - są tu informacje dot. zakupu łąk, wykorzystania łąk miejskich po przeprowadzeniu separacji, zbioru zbóż z łąk, sporu o łąki należące do Mrzeżyna. 3. Torf 1726-1873; 32 j.a. - są tu informacje o zagospodarowaniu trzęsawisk torfowych i administracji torfowiskami, o wydobywaniu torfu oraz sprawy urzędników i deputacji ds. torfu. 4. Rybołówstwo 1543-1932; 31 j.a. - jest tu ordynacja dot. rybołówstwa na wewnętrznych wodach Pomorza, są informacje o dostarczaniu ryb morskich na dwór królewski, o zarybianiu rzek, dzierżawach i zażaleniach dot. rybołówstwa w rzekach. XIV. Ludność żydowska 1759-1871; 5 j.a. - są tu informacje dot. zatrudniania ludności żydowskiej oraz wyboru członków i przewodniczącego gminy żydowskiej. XV. Militaria 1612-1881; 201 j.a. 1. Militaria ogólne 1612-1864; 21 j.a. - są tu informacje dot. komisji obciążeń wojennych w Koszalinie, sporu mieszczaństwa z garnizonem o sprawy budowlane oraz akta związane z obchodami roczni, zniszczeń wojennych i kasy wojskowej. 2. Kołobrzeg w czasie wojen napoleońskich 1801-1828; 14 j.a. - są tu materiały dokumentujące wybuch wojny z Francją, przemarsz wojsk rosyjskich i francuskich przez Pomorze, są akta o francuskich jeńcach wojennych, zarządzenia z oblężenia miasta, akta korpusu hrabiego v. Kreckowa. 3. Koszary 1669-1843; 11 j.a. - są to materiały dot. budowy koszar i ich wykorzystania, naprawy baraków dla żołnierzy, dzierżawy mieszkań . 4. Zapomogi inwalidzkie 1779-1797; 2 j.a. - są to informacje o zapomogach dla inwalidów, kobiet i dzieci. 5. Garnizon i okregi wojskowe 1655-1881; 23 j.a. - są tu informacje dot. komendantury, pomieszczeń garnizonu, utworzenia żandarmerii, jest nominacja gen. v. Pircha na gubernatora Kołobrzegu. Oprócz tego są tu spisy poszczególnych okręgów wojskowych, kosztorysy budowlane, akta dot. utworzenia floty, uzbrojenia i zatrudnienia rzemieślników na potrzeby armii. 6. Budowa twierdzy 1770-1857; 16 j.a. - są tu akta dot. budowy i regulacji granic twierdzy, rozszerzenia fortyfikacji, finansowania budowy twierdzy. 7. Szpitale wojskowe 1660-1835; 14 j.a. - są tu materiały dot. założenia szpitala garnizonowego i polowego, przeniesienia szpitala garnizonowego do Kołobrzegu, administracji szpitalem kantonalnym i wyposażenia szpitala. 8. Zakwaterowanie i zaopatrzenie wojsk 1693-1842; 75 j.a. - są tu akta dot. utworzenia i utrzymania magazynów publicznych i wojskowego magazynu zaopatrzeniowego, ogólnych i szczegółowych spraw związanych z zaopatrzeniem wojska, pieniędzy na pokrycie kosztów zakwaterowania francuskiego garnizonu. Ponadto są rachunki dotyczące zaopatrzenia, rewizje kasy, rozporządzenia dot. zakwaterowania, plan zakwaterowania i powołanie do tego celu komisji, wprowadzenie regulaminu zakwaterowania, zakwaterowanie artylerii garnizonowej, oficerów francuskich i austriackich jeńców wojennych. 9. Kontrybucje - 1666-1829; 8 j.a. - zażalenia mieszczan przeciw kontrubucji, obciążenie miasta na rzecz wojsk francuskich, koszty wojenne kołobrzeskich właścicieli ziemskich. 10. Obrona miasta 1726-1806; 15 j.a. - są tu materiały dokumentujące obronę miasta, są też materiały dot. obowiązkowej cywilnej służby wojskowej i przejęcie przez nią poczty podczas oblężenia. 11. Pospolite ruszenie 1700-1815; 2 j.a. - utworzenie Landsturm (pospolite ruszenie), regulamin dla żołnierzy i zarządzenia dla pospolitego ruszenia. XVI. Kościoły i szkoły 1551-1939; 711 j.a. 1. Sprawy kościelne 1578-1870; 32 j.a. - są tu akta dot. wprowadzenia ordynacji kościelnej, utworzenia komisji kościelnej, są materiały dot. budowy kościołów, majątków kościelnych, dzwonów, są też rachunki kościelne. 2. Kościół Mariacki 1636-1867; 57 j.a. - jest tu inwentarz kościoła, rejestr opłat, są sprawozdania z kontroli finansowych, są informacje dot. budowy i remontów kościoła i domów do niego przynależących, organów, wieży kościelnej i kaplicy. Ponadto są tu materiały dot. sprzedaży domu archidiecezjalnego, są granice parafii. 3. Kościół Św. Mikołaja 1664-1866; 30 j.a. - są tu listy sprzedaży, informacje o dochodach i wydatkach kościoła, są wykazy gruntów i domów kościelnych, jest dokumentacja administratora, pastora, organisty kościelnego, grabarzy, są akta budowlane i remontowe kościoła i organów. 4. Kościół Św. Jerzego 1752-1873; 12 j.a. - są tu tabele stanu majatkowego, informacje o dochodach kościoła, są akta budowlane kościoła, wieży i budynków kościelnych oraz akta dot. wyboru i zatrudnienia przewodniczącego rady kościelnej. 5. Kościół Św. Ducha i Św. Gertrudy 1603-1936; 29 j.a. - są tu tabele stanu majątkowego, jest dokumentacja urzędu gminy kościelnej, wyboru proboszcza, budowy i odbudowy kościoła, są rachunki kościelne. 6. Klasztory 1698-1879; 37 j.a. - są tu materiały dot. działalności klasztorów, sprawy finansowe klasztorów, są materiały związane z przejęciem klasztoru przez Kościół Mariacki. 7. Kościoły w dobrach miejskich 1562-1877; 38 j.a. - zachowane akta dotyczą szkół parafialnych i spraw kościelnych w dobrach miejskich: Gościno, Łasin, Niemierze, Siemyśl. 8. Cmentarze 1747-1939; 11 j.a. - jest tu zestawienie opłat pogrzebowych, są informacje o towarzystwie pogrzebowym, o nowym cmentarzu poza miastem i o cmentarzach we wsiach miejskich. 9. Szpitale przyklasztorne 1678-1853; 16

Dzieje twórcy:

Początki Kołobrzegu wiążą się ze słowiańskim grodem położonym na prawym brzegu rzeki Parsęty. Już w X w. stanowił on centrum religijne i gospodarcze i należał do najważniejszych grodów Pomorza. O jego znaczeniu decydowały sprzyjające warunki naturalne: żyzne gleby, obfite w zwierzynę lasy, bliskość morza, a przede wszystkim saliny. Gród przetrwał do końca XIII w. W 1255 r. Warcisław III i biskup Herman von Gleichen lokowali na prawie lubeckim bezpośrednio przy salinach nowe miasto Kołobrzeg. Akt lokacyjny nadawał miastu 100 łanów ziemi uprawnej, książe pomorski udzielił mu pozwolenia na połów ryb na Morzu Bałtyckim w wodach pomiędzy rzeką Regą a Parsętą. Aby zapewnić miastu szybszy rozwój panowie feudalni zrezygnowali na 5 lat z pobierania czynszu miejskiego tzw. olbory. W 1248 r. miasto przeszło w ręce biskupów. Władzę sprawował wójt biskupi (advocatus). W 1255 r. powstała rada miejska, która przejęła część obowiązków wójta (m.in.. zarząd nad gospodarką miejską). Urząd radnego był dożywotni. 16 radnych stanowiło tzw. radę zasiadającą, a pozostała trzecia część rady, wymieniająca się co roku, nie brała udziału w obradach. Do rady należała władza polityczna w mieście. Rada prowadziła układy i zawierała umowy z innymi miastami, udzielała prawa obywatelstwa miejskiego, prowadziła księgi hipoteczne i sprawowała władzę sądowniczą. Tę ostatnią dzieliła z panem feudalnym, którym był biskup kamieński. Reprezentantem biskupa był wójt, który stał na czele rady. Od 1297 r. rola wójta znacznie osłabła. Objął on funkcję przewodniczącego ławy miejskiej (sądu miejskiego), a jego miejsce w radzie zajął obierany przez rajców burmistrz (proconsul). Liczba burmistrzów, w krótkim czasie, wzrosła do trzech. Do ich obowiązków należało reprezentowanie miasta na zewnątrz, sprawowanie najważniejszych czynności w mieście. Nadzór nad dochodami i wydatkami miejskimi spoczywał w rękach skarbnika. Do niego należało też ściąganie podatków. W XIV i XV w. miasto zaczęło wyzwalać się od zależności biskupiej wykupując szereg uprawnień. Od 1486 r. można mówić o jego całkowitej niezależności. Podstawą bytu mieszkańców Kołobrzegu było warzelnictwo soli i rybołówstwo. Od XIII w. powstawały tu cechy i gildie. Duże znaczenie dla gospodarki miejskiej miało powstanie portu morskiego. Miasto zaczęło się rozrastać, otoczono je murami obronnymi z trzema bramami głównymi. W XVI w. nastąpiły przemiany społeczno-gospodarcze: rozwinęła się gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, wzrosła zamożność szlachty, nastąpił upadek Hanzy oraz wzrosła konkurencyjność kupców holenderskich i angielskich. Spowodowało to zahamowanie rozwoju miasta. Po śmierci księcia Bogusława XIV Kołobrzeg dostał się w 1653 r. po pokoju westfalskim pod panowanie Brandenburgii. Było to państwo o centralistycznym systemie rządów i dla Kołobrzegu oznaczało to podporządkowanie organom państwowym dotychczasowej organizacji miejskiej. W 1670 r. zostało powołane przez elektora Fryderyka Wilhelma 15-osobowe przedstawicielstwo mieszkańców reprezentujące przed władzami miejskimiinteresy wszystkich warstw społecznych miasta. Kolegium to przeprowadzało kontrolę gospodarki miejskiej i przedkładało radzie swoje zalecenia. Wszystkie uchwały dotyczące mieszkańców Kołobrzegu musiały uzyskać jego opinię. W I połowie XVIII w. państwo pruskie zaczęło wprowadzać reformy zmierzające do przejęcia władzy nad miastami i likwidacji ich odrębności ustrojowej. Dla Kołobrzegu nową ordynację miejską wydano w 1717 r. Ograniczała ona liczbę radnych z 24 do 11. Rada składała się z 2 burmistrzów mianowanych przez władze pruskie, 2 kamerariuszy kierujących gospodarką miejską, kontrolera kamery, sędziego, 4 senatorów, sekretarza. Ograniczono przywileje rady, a całą gospodarkę miejską od 1724 r. poddano ścisłej kontroli Kamery Wojenno-Skarbowej w Szczecinie. Radni pobierali stałe pensje, a ich zakresy czynności regulowały szczegółowe przepisy. Członkowie rady przy pomocy urzędników zarządzali poszczególnymi działami gospodarki miejskiej. W XVII i XVIII w. miasto znacznie się rozbudowało i unowocześniło. Rozwój ten zahamowała wojna siedmioletnia. Wydarzenia z okresu wojen napoleońskich spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w państwie pruskim. W 1808 r. weszła w życie ordynacja miejska, która przywróciła gminom miejskim samorząd. Ordynacja ta była uzupełniania w latach 1831 i 1853. Miasta, w tym i Kołobrzeg, uzyskały samodzielność w sprawach wewnętrznych, głównie w dziedzinie gospodarki miejskiej, nadzoru policyjnego i sądownictwa. Całością spraw miejskich kierowało kolegium zwane magistratem. Na jego czele stał burmistrz. Ogół obywateli miejskich wybierał radnych miejskich, do których należała kontrola wszystkich organów magistratu. Do zakresu działania burmistrza i magistratu należało: zarządzanie miastem i jego dobrami, prowadzenie list obywateli, rozdział koncesji przemysłowych, kierowanie całą administracją miejską, nadzorowanie handlu i rzemiosła, pobieranie podatków miejskich i decydowanie o majątku miejskim i środkach finansowych. Kontrolę poszczególnych gałęzi administracji sprawowały różne deputacje, w skład których wchodzili radni miejscy. Ustrój ten przetrwał do 1933 r., kiedy to zgodnie z ogólnymi zasadmi polityki państwowej III Rzeszy, zlikwidowano zgromadzenie radnych, a cała władza przeszła w ręce burmistrza. Odtąd on zarządzał miastem przy pomocy kilku zależnych od siebie doradców. Taki ustrój miast istniał do końca wojny.

Daty skrajne:

1518-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1518-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Kolberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3748

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3748

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

72.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

71.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA