Akta miasta Maszewa

Sygnatura
65/206/0
Daty skrajne
1777-1932
Liczba serii
14
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wybory do władz miejskich 1883-1932; sygn. 1-10; 10 j.a. - deputacje magistratu, rajcy, szkoła rzemieślnicza i miejska, obsada stanowisk nauczycielskich w mieście, wybory nauczycieli dla szkół wiejskich. 2. Urzędnicy leśni, zbiegostwo 1841-1907; sygn. 11-12; 2 j.a. 3. Protokóły posiedzeń zarządu miejskiego 1823-1909; sygn. 13-25; 13 j.a. - deputacje magistratu, wybory na stanowiska rajców i burmistrzów, wybory do sejmiku krajowego. 4. Miejska kasa oszczędnościowa 1810-1907; sygn. 26-29; 4 j.a. - kasa szkolna, uzbrojenie strażników leśnych, pożyczki udzielane przez miasto. 5. Budowa i utrzymanie umocnień wzdłuż potoków 1854-1905; sygn. 30-32; 3 j.a. 6. Nadzór nad lasami 1810-1885; sygn. 33-39; 7 j.a. - administracja leśna, wyrąb drewna, wykorzystanie torfu, myślistwo, mobilizacje armii, kwaterunki, telegramy z pola walki. 7. Bractwo kurkowe 1887-1904; sygn. 40; 1 j.a. 8. Zarządzenia i postanowienia w sprawach leśnych 1809-1834; sygn. 41; 1 j.a. 9. Szkolnictwo 1815-1907; sygn. 42-53; 12 j.a. - nauczyciele, projekt założenia zimowej szkoły rolniczej oraz męskiej szkoły średniej. 10. Wybory do sejmiku powiatowego 1826-1897; sygn. 54; 1 j.a. 11. Emblematy narodowe 1846-1858; sygn. 55; 1 j.a. 12. Budowa kanału odpływowego 1882-1891; sygn. 56; 1 j.a. 13. Militaria 1777-1885; sygn. 57-72; 16 j.a. - wojny napoleońskie, wojna francusko– pruska, instalacja garnizonu, zaopatrzenie wojsk w opatrunki i żywność, kwaterunki, obciążenia finansowe, kontrybucje, magazyn prowiantowy, mundury Landwehry. 14. Finanse 1816-1932; sygn. 73-82; 10 j.a. - podatki od słodu, separacje, listy mieszczan mających prawa wyborcze, projekty budżetów, dochody i wydatki.

Dzieje twórcy:

Maszewo powstało w XIII w. w sąsiedztwie słowiańskiego grodziska. W 1259 r. ziemia maszewska znalazła się we władaniu biskupów kamieńskich, którzy w 1278 r. założyli tu osadę na magdeburskim prawie miejskim. Lokacja Maszewa nie zmieniła zajęć większości jego mieszkańców utrzymujących się z uprawy roli. W średniowieczu miasto nabyło wieś Godowo oraz dwie inne nieistniejące dziś osady. W XIV w. pojawiło się tu kilka cechów reprezentujących rzemiosła spożywcze. W XVI w. (od 1580 r.) w mieście odbywał się coroczny jarmark. Maszewo pełniło wówczas funkcję lokalnego ośrodka handlowo-rzemieślniczego. Podczas wojny trzydziestoletniej ośrodek został całkowicie zrujnowany. Tylko w 1627 r. wojska cesarskie spaliły tu 65 domów, a w 1630 r. miasto splądrowali Szwedzi. Po podziale Pomorza Maszewo znalazło się w państwie brandenbursko-pruskim. W XVIII w. nastąpiła stabilizacja gospodarcza ośrodka i powolny wzrost jego ludności z 868 osób w 1740 r. do 1105 osób w 1794 r. Wspomniana tendencja wzrostowa utrzymała się tu w XIX i pierwszej połowie XX w. W 1816 r. miasto liczyło 1329 mieszkańców, w 1861 r. już 2703 osoby, w 1930 r. 3636 osób, aby w 1939 r. osiągnąć liczbę 3838 mieszkańców. Pewne ożywienie gospodarcze w Maszewie spowodowała budowa dróg bitych do Stargardu i Goleniowa (1864 r.) oraz Nowogardu (1877 r.), a także linii kolejowej do Goleniowa (1903 r.). Mimo to przez cały omawiany okres Maszewo pozostawało niewielkim ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym, w którym duże znaczenie odgrywało rolnictwo. Po lokacji Maszewa władza w mieście znalazła się w rękach wójta. Nieco później (XIV w.) w źródłach pojawiła się rada miejska na czele której stało trzech burmistrzów. Do 1684 r. duży wpływ na sytuację w mieście miał ród von Massow. Po 1808 r. miastem zarządzał burmistrz, mając do pomocy czterech radnych oraz poborcę podatków. Ich pracę nadzorowała, pochodząca z wyborów, osiemnastoosobowa rada miejska. Akta miasta Maszewa przekazywano do archiwum szczecińskiego w kilku akcesach m.in. w latach 1886-1891. Podczas II wojny światowej zespół ewakuowano do Greifswaldu. Archiwalia przechowywane w Szczecinie zostały przejęte po 1945 r. z registratury urzędu.

Daty skrajne:

1777-1932

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1777-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Massow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

82

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

82

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Landesarchiv w Greifsswaldzie, Rep. 38b, 38bU Massow, 13 j.a. i 0,10 m.b. z lat 1310–1849