Akta miasta Sianowa

Sygnatura
65/216/0
Daty skrajne
1777-1945
Liczba serii
42
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Administracja ogólna 1839-1938; sygn. 1-40; 40 j.a. - wnioski samorządu powiatowego, wybory do sejmu, wybory do sejmiku powiatowego i jego posiedzenia, wybory prezydenta, wybory do Izby Rolniczej, wprowadzanie ustaw Rzeszy, posiedzenia Wydziału Obwodowego, plebiscyty, okólniki ministerialne, sybory gminne. II. Administracja miejska 1800-1944; 228 j.a. 1. Ustawy, zarządzenia, przepisy, dzienniki urzędowe, statuty miejskie i prawa 1853-1944; sygn. 41-50; 10 j.a. 2. Komisje miejskie, deputacje 1879-1939; sygn. 51-63; 13 j.a. 3. Wybory do rady miejskiej, przepisy dotyczące wyborów, regulaminy obrad, zebrania, księga protokołów rady miejskiej 1867-1937; sygn. 64-83; 20 j.a. 4. Członkowie magistratu, konferencje 1853-1933; sygn. 84-89; 6 j.a. 5. Sprawozdania administracyjne, regulaminy, administracja i zarząd nad gminami miejskimi 1835-1938; sygn. 90-98; 9 j.a. 6. Urzędy i urzędnicy miejscy 1870-1941; sygn. 99-116; 18 j.a. 7. Wybory burmistrzów, przepisy dotyczące obasadzania stanowisk urzędniczych, dochody, czas pracy, zatrudnienie rendanta i sekretarza miejskiego, niżsi urzędnicy, personel pomocniczy, sędziowie, ławnicy 1831-1938; sygn. 117-155; 39 j.a. 8. Święta, pochody, odznaczenia, czas letni 1826-1937; sygn. 156-163; 8 j.a. 9. Ogólne sprawy policji, przepisy, zarządzenia, rozporządzenia, kontrole, rewizje 1838-1937; sygn. 164-194; 31 j.a. 10. Stosunki z zagranicą, emigracje, nadania obywatelstwa, wystawianie dowodów, przepustek, kart podróży, paszportów, ekstradycja 1835-1938; sygn. 195-213; 19 j.a. 11. Utrzymanie porządku publicznego, ładu, ochrona mieszkańców 1892-1938; sygn. 214-224; 11 j.a. 12. Sprawy karne, przepisy, wypadki, wiadomości o karach, zarządzenia karne, dochodzenia i śledztwa, cenzura, policja kryminalna, areszt, pozwolenia na broń 1837-1937; sygn. 225 – 254; 30 j.a.. 13. Urzędnicy policyjni, zatrudnienie, przeniesienia na emeryturę 1800-1944; sygn. 255 – 260; 6 j.a.. 14. Sądownictwo, zarządzenia, przepisy, radcy 1842-1937; sygn. 261 – 268; 8 j.a.. III. Szkolnictwo 1831-1938; sygn. 268-359; 91 j.a. - zatrudnianie nauczycieli, szkoły na terenie miasta, szkoła zawodowa, szkoła rolnicza, przepisy szkolne, sprawy finansowe, składki, emerytury, opłaty. IV. Budownictwo, 101 j.a., z lat 1850-1950, zezwolenia na budowę, nowe budowle, przebudowy, budownictwo szkolne i szpitalne, budownictwo przemysłowe, łaźnia miejska, ratusz, leśniczówka, policja budowlana; syg. 360 – 460. V. Militaria 1820-1941; sygn. 461-489; 29 j.a. - zakwaterowanie wojska, zaopatrzenie, obrona przeciwlotnicza, sprawy socjalne wojska. VI. Medycyna 1824-1945; sygn. 490-557; 68 j.a. - sprawy sanitarne, szpital, przyjmowanie chorych do szpitala, szpitalŚw. Jerzego, umysłowo chorzy, kasa chorych, fabryczna kasa cho-rych, szczepionki, położne, wodolecznictwo, choroby bydła. VII. Sprawy mieszkaniowe 1878-1937; sygn. 558-570; 13 j.a. - naprawy budynków, urządzenia mieszkań, sprawy ogólne. VIII. Sprawy kościelne 1828-1937; sygn. 571-577; 7 j.a. , nabożeństwa, opłaty kościelne, sprawy duchowieństwa. IX. Sprawy finansowe 1836-1943; sygn. 578-700, 1664; 123 j.a. - budżety,plany budżetowe, budżet Towarzystwa Rolnego, kasy miejskie, kontrole, statystyki finansowe, sprawy podatkowe, podatki od warsztatów rzemieślniczych, przemysłu, komunalne, od piwa i zabaw, pożyczki, zapisy długów, czynsze, składki, spłaty obciążeń, kaucje, listy zastawne, licytacje. X. Kasa Oszczędności 1904-1945; sygn. 701-1075; 376 j.a. - założenie Miejskiej Kasy Oszczędności, sprawozdania roczne i miesięczne, sprawy finansowe kasy, pożyczki, hipoteki. XI. Osadnictwo i dzierżawy 1829-1941; sygn. 1076-1102; 27 j.a. - kolonizacja, wysiedlania, tereny osadnicze, dzierżawy. XII. Własność miejska 1781-1944; sygn. 1103-1133; 31 j.a. - prawa własności miasta, kupno gruntów ornych, łąk i pastwisk, regulacje granic, wydobycie gliny, księgi majątkowe. XIII. Spory graniczne 1854-1934; sygn. 1134-1137; 4 j.a. - ustalanie granic dóbr miejskich, spory graniczne. XIV. Sprawy leśne 1777-1944; sygn. 1138-1168; 31 j.a. - przepisy prawne, kupno terenów leśnych, zagospodarowanie lasów, szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną, dzierżawa terenów łowieckich, robotnicy leśni, leśniczówka. XV. Rolnictwo i hodowla 1812-1939; sygn. 1169-1182; 14 j.a. - kupno ogrodów, ogródki działkowe, melioracje, podwyższanie kultury rolnej, spisy bydła. XVI. Gospodarka wodna i rybołówstwo 1824-1937; sygn. 1183-1203; 21 j.a - założenie studni, grobli, nadawanie nieużytków, utworzenie Urzędu Pomiarów Wody, budowa kanału, regulacja rzeki, rybołówstwo. XVII. Rzemiosło, handel, przemysł 1840-1944; sygn. 1204-1340; 137 j.a. - cechy, sprawy koncesji, przepisy dotyczące rzemiosła wędrownego, Izba Rzemieślnicza, przepisy targowe, założenie targów, Izba Handlowa, kontrole miar, wag i cen, komisja cen, elektrownia miejska, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, kasa przemysłowa, ropa naftowa, bezrobotni, zatrudnianie mło-docianych robotników, wynagrodzenia, ruch robotniczy. XVIII. Komunikacja, transport 1871-1938; sygn. 1341-1370; 29 j.a. - pojazdy mechaniczne, przepisy dotyczące pojazdów mechanicznych, nadzór nad komunikacją, transport, środki transportu, kolej, stacje benzynowe. XIX. Ochrona p. pożarowa 1837-1938; sygn. 1371-1421; 49 j.a. - ubezpieczenia przeciwpożarowe, pożary, szkody, sprzęt przeciwpożarowy, kontrole, policja pożarowa, ochotnicza straż pożarna. XX. Budowa dróg, utrzymanie ulic 1816-1940; sygn. 1422-1475; 52 j.a. - budowa ulic, brukowanie, nazewnictwo ulic, oświetlenie, budowa dróg, kanalizacja i wodociągi. XXI. Sprawy meldunkowe 1877-1944; sygn. 1476-1498; 23 j.a. - zameldowania, wymeldowania, zaświadczenia o pobycie. XXII. Opieka społeczna 1824-1938; sygn. 1499-1565; 67 j.a. - zapomogi, pomoc dla bezrobotnych, domy opieki, opieka nad uchodźcami, kalekami, chorymi na płuca, sprawy inwalidów, opieka nad umysłowo chorymi, dziećmi, młodzieżą, więźniami. XXIII. Ubezpieczenia 1883-1942; sygn. 1566-1583; 18 j.a. - ubezpieczenie miasta, nowe ubezpieczenia, ubezpieczenia pracowników, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia robotników leśnych, ubezpieczenia szkolne i prywatne, odszkodowania. XXIV. Partie, towarzystwa, związki 1845-1937; sygn. 1584-1621; 38 j.a. - Związek Wojenny, Związek Niebieskiego Krzyża, Czerwony Krzyż, Związek Kobiet, Związek Rzemieślniczy, Pomorski Związek Rybołówstwa, Związek Hodowców Drobiu, Związek Śpiewaczy, NSDAP, Hitler Jugend. XXV. Gmina Żydowska 1824-1937; sygn. 1622-1625; 4 j.a. - spisy ludności żydowskiej, organizacja gminy żydowskiej. XXVI. Fundacje, legaty 1829-1937; sygn. 1626-1636; 11 j.a. - fundacje na cele szkolne, legaty. XXVII. Kultura, sport, zabawy 1876-1944; sygn. 1637-1657; 21 j.a. - archiwum, historia miasta, pieczęć miejska, biblioteka, dzieła sztuki, zabawy, kinematografia, sztuki teatralne, sport. XXVIII. Poczta, radiofonia 1845-1936; sygn. 1658-1663; l 6 j.a. - poczta, telegraf, przyłączenie miasta do sieci telefonicznej, rozwój radiofonii.

Dzieje twórcy:

Sianów należy do tych miast pomorskich, które powstały w drugiej fazie procesu lokacyjnego. Pierwsza wzmianka o Sianowie pochodzi z 1335 r.. Na prawie lubeckim miasto lokował w 1343 r. Piotr II Świąc z Polanowa. W dokumencie lokacyjnym miasto otrzymało m.in. Nową Wieś ze wszystkimi plami, lasami, łąkami i wodami. Dodatkowo lokator dokładnie wyznaczył granice posiadłości gminy miejskiej. Miasto stało się jednym z centrów utworzonego wówczas tzw. "państewka Święców". Wyjątkowa pozycja rodu Święców na Pomorzu spowodowała konflikt z książętami wołogoskimi. W latach 1347-1357 Bogusław V doprowadził do stopniowej likwidacj "państewka Święców" w czym pośredniczył Jan Lauenburski biskup kamieński. W nagrodę za to biskup otrzymał w 1357 r. ,po wygasłej właśnie linii polanowskiej rodu Święców, miasto Polanów i Sianów. Książęta pozostali jednak właścicielami tutejszego zamku myśliwskiego. W 1480 r. w murach tego zamku bronił się przed mieszkańcami Koszalina Bogusław X. Samo miasto pozostawało we władaniu biskupów kamieńskich do lat 20-tych XVII wieku. Po śmierci w 1622 r. pełniącego funkcję biskupa kamieńskiego księcia Ulryka, Sianów włączono do amtu darłowskiego. Wyłączenie miasta spod władzy biskupiej przyniosło jego mieszkańcom sporo korzyści. W 1625 r. mieszczanie sianowscy otrzymali prawo połowu ryb na jeziorze leżącym między Sianowem a Skibinem. W 1627 r. Bogusław XIV podarował miastu tereny przyległe do podzamcza, co pozwoliło na jego swobodny rozwój przestrzenny. Tocząca się wówczas na Pomorzu wojna 30-letnia nie sprzyjała rozwojowi Sianowa. Miasto doznało licznych szkód. W wyniku pokoju westfalskiego w 1648 r. Sianów wraz z Pomorzem Środkowym został włączony w granice państwa brandenburskiego. Miasto było tak zruinowane i wyludnione, że zaliczono je do grupy miast drugorzędnych. Jego przedstawiciele nie mieli prawa zasiadania w sejmie krajowym, odebrano też mieszkańcom prawa sądowe, które wraz z poborem podatków przekazano urzędnikom darłowskim. Miasto odwołało się od tej decyzji administracji prowincjonalnej i uzyskało zgodę na wysłanie swojej delegacji na sejmik krajowy. W czasie wojny 7-letniej miasto zostało otoczone wałami ziemnymi, ale nie uchroniło go to od zniszczeń. Od połowy XVIII w. widoczny staje się rozwój gospodarczy miasta. W 1808 r. w wyniku reformy państwa pruskiego, wydana została tzw. ustawa miejska porządkująca i ujednolicająca dotychczasowy ustrój miast. Miasta podzielono na 3 kategorie w zależności od liczby mieszkańców: wielkie, śerdnie i małe. Sianów zaliczał się do grupy miast małych. Kategorii miasta odpowiadał określony z góry skład liczbowy organów miejskich. Gospodarzem małego miasta była rada miejska pochodząca z wyborów. Jej organem wykonawczym był magistrat wraz ze współdziałającymi z nim deputacjami. Prawa wyborcze posiadali wszyscy obywatele miasta, których majątek wynosił co najmniej 150 talarów. Reformy początku XIX w.i rozpoczęta w 1828 r. budowa drogi Koszalin - Gdańsk przyniosły ożywienie gospodarcze Sianowa. W 1853r. kupiec August Kolbe uruchomił w Sianowie pierwszą fabrykę zapałek. W 1853 r. wprowadzono nową organizację ustroju miast. Na czele miasta nadal stała rada miejska wybierana przez obywateli posiadających odpowiedni majątek. Rada była organem ustawodawczym. Organem wykonawczym był wyłaniany przez rade magistrat. Ustawa z 1853 r. zmieniła dużo w położeniu prawnym mieszkańców. Odstąpiono od podziału mieszkańców na dopuszczonych do prawa miejskiego i pozostających pod ochroną miasta. Wprowadzono pojęcie gminy mieszkaniowej, nie różnicując pod względem prawnym jej mieszkańców. Nadal jednak prawo wyborcze - czynne i bierne - wykluczało kobiety. Ustrój ten przetrwał do czasów Republiki Weimarskiej. Dopiero wówczas wprowadzono prawo wyborcze dla kobiet. Liczba urzędników miejskich ograniczona została do 10 osób ( późniejszych latach jeszcze zmiejszono ją do 5-6). Rada miejska dzieliła się na trzy wydziały w skład których wchodziło do 4 członków. Na przełomie XIX i XX w. miasteczko było mocno uprzemysłowione. Działały tu 3 fabryki zapałek, 2 betoniarnie, 2 tartaki, kaflarnia, mleczarnia oraz młyn.

Daty skrajne:

1777-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1777-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Zanow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1664

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1664

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

22.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

22.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA