Akta miasta Sławno

Sygnatura
65/217/0
Daty skrajne
1678-1943
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Regesty dokumentów z lat 1317-1733 i wiadomości o mieście sporządzone w 1937 r. , szpital św. Jerzego, przepisy wewnętrzne szpitala, dzierżawa ogrodu szpitalnego, policja budowlana: domy mieszkalne, hotel, browar, cegielnia, zarządzenia podatkowe.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o sławieńskim grodzie pochodzi z 1186 r. Znajdowała się tu wówczas siedziba kasztelani. W pierwszej połowie XIII w. Sławno zostało przyłączone do Pomorza Gdańskiego. Na początku XIV w. ośrodek znalazł się na krótko w rękach margrabiów brandenburskich, którzy nadali go w lenno pomorskiemu rodowi Święców (1307 r.). Od 1316 r. miejscowość wraz z okolicą stała się integralną częścią Pomorza. W 1317 r. Jan Święca z braćmi Piotrem i Wawrzyńcem wystawili miastu przywilej lokacyjny (na prawie lubeckim). Nowy ośrodek został bogato uposażony i otrzymał liczne przywileje. Początkowo miastem zarządzał wójt mianowany przez Święców. Z 1333 r. zachowała się pierwsza informacja o sławieńskim burmistrzu. W 1342 r. na czele miasta stało już dwóch burmistrzów wspieranych przez radę miejską. Ten ostatni organ był wyłaniany spośród miejscowego kupiectwa. Już w średniowieczu Sławno stało się znacznym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym (w tym i handlu morskiego). Ważną rolę gospodarczą odgrywało tu także rolnictwo. W 1330 r. Sławno nabyło wieś Warszkowo. W XVI w. miasto stało się znaczącym centrum produkcji i handlu płótnem. Po wymarciu dynastii Gryfitów (1637 r.) i podziale Pomorza między Brandenburgię i Szwecję (reces graniczny z 1653 r.) Sławno znalazło się w granicach państwa brandenburskiego. Wojna trzydziestoletnia spowodowała upadek miasta, rozpoczynając w jego dziejach długi okres stagnacji gospodarczej. Dopiero w drugiej połowie XVIII w. zauważamy poprawę koniunktury. Ośrodek na powrót odzyskał swoje znaczenie w handlu płótnem. Liczba jego mieszkańców zaczęła wówczas wyraźnie wzrastać. W 1740 r. wynosiła ona 1453 osoby, w 1782 r. 1602 osoby, a w 1794 r. już 1702 osoby. Reforma miejska z 1808 r. powołała do życia, również w Sławnie, nowe organy władzy: pochodzącą z wyborów radę miejską oraz wyłaniany z niej magistrat. Wraz z magistratem ośrodkiem zarządzały specjalistyczne deputacje. W XIX i pierwszej połowie XX w. nastąpił dalszy rozwój Sławna, które w tym czasie stało się lokalnym centrum przemysłu metalowego (odlewnia żelaza oraz fabryka maszyn i narzędzi rolniczych). Ponadto działała tu fabryka pieców, garbarnie, browar, tartak, szwalnia, cegielnia, olejarnia i młyny. W 1853 r. władze pruskie wprowadziły nową ustawę o ustroju miast. Utrwaliła ona ustrój magistracki oparty na dwoistości organów miejskich (pochodząca z wyborów rada miejska – organ uchwałodawczy i wyłaniany z niej magistrat – organ wykonawczy). W 1869 r. miejscowość uzyskała połączenia kolejowe z Koszalinem i Słupskiem, w 1878 r. z Darłowem i Miastkiem, w 1883 r. z Bytowem, w 1897 r. z Polanowem, a w 1911 r. z Ustką. Wraz z rozwojem ekonomicznym następował również wzrost demograficzny. W 1812 r. Sławno liczyło 2212 osób, w 1816 r. 2293 osoby, w 1831 2886 osób, w 1843 r. 3535 osób, w 1852 r. 4187 osób, w 1861 4375 osób, w 1885 r. 5503 osoby, w 1900 r. 5972 osoby, w 1925 r. 7889 osób, w 1939 r. 9768 osób. Akta miasta Sławna przekazano do archiwum szczecińskiego w kilku akcesjach w latach 1883, 1897, 1917, 1934. Podczas II wojny światowej zespół ewakuowano do Ralswicku, skąd trafił do archiwum w Greifswaldzie. Natomiast archiwalia przechowywane w Szczecinie zostały zabezpieczone po 1945 r. przez archiwistów polskich w registraturze urzędu i przekazane do archiwum szczecińskiego w 1954 r.

Daty skrajne:

1678-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1678-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Schlawe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

19

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

19

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38 bU, 38b, 38 HS Schlawe, 104 j.a. i 6,5 m.b., z lat 1317–1934.