Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Szczecinie

Sygnatura
65/345/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wydział Ogólny 1945-1951; sygn. 1-74 i 378-382; 78 ja. – sprawy organizacyjne TZP, OUL i RUL (1945-1951); okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich (1945-1951); okólniki i zarządzenia własne (1946-1951); korespondencja i sprawozdania z działalności TZP i OUL i urzędów obwodowych (1945-1951); protokoły narad (1950-1951): wykazy pracowników TZP (1945-1946); instrukcja kancelaryjna TZP (1946). 2. Wydział Likwidacyjny 1946-1950; sygn. 75-82; 8 j.a. – ewidencja i statystyka mienia poniemieckiego (1946-1949); sprawozdania z akcji spisowych (1946); protokoły przejmowania firm poniemieckich (1946-1948); likwidacja agend Urzędu Informacji i Propagandy na Pomorzu Zachodnim (1948-1950). 3. Wydział Budżetowo-Rachunkowy 1945-1950; sygn. 83-181; 99 j.a. – nabywanie praw własności (1945-1950); przekazywanie w trybie art. 12 dekretu z 8.III.1946 r. majątku gminom (1945-1949); sprawozdania z akcji rzemieślniczej (1949-1950); przydzielanie warsztatów rzemieślniczych i zakładów handlowych (1947-1951); dzierżawy młynów (1950), mleczarń (1950). 4. Wydział Prawny 1945-1951; sygn. 182-380: 199 j.a. – nadzór nad przekazywaniem mienia poniemieckiego (1946-1950); protokoły przejęć zakładów przemysłowych i rzemieślniczych (1945-1950); sprawy spadkowe (1950-1951); akta w sprawach przywrócenia posiadania autochtonom (1945-1950); plany pracy OUL i RUL i sprawozdania z ich wykonania (1950-1951).

Dzieje twórcy:

2.III.1945 r. wydany został dekret o majątkach opuszczonych i porzuconych, który został zmieniony 8.III.1946 r. na dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich mający zabezpieczać państwowe mienie ruchome i nieruchome po zakończeniu działań wojennych. Na Ziemiach Zachodnich za majątek państwowy uznano wszelki majątek będący w posiadaniu państwa niemieckiego lub obywateli niemieckich. Do realizacji tych zadań utworzono Tymczasowy Zarząd Państwowy (po 1946 r. zmieniony na Główny Urząd Likwidacyjny), w terenie zaś oddziały wojewódzkie najpierw TZP, a od 1946 r. Okręgowe Urzędy Likwidacyjne. Grupa operacyjna TZP do Szczecina przybyła z Piły w maju 1945 r. W związku z niewyjaśnioną sytuacją polityczną Szczecina 17.V. opuściła ona Szczecin i udała się do Stargardu, a następnie do Koszalina. Do Szczecina powróciła 21.VIII.1945 r. i rozpoczęła wykonywanie swoich zadań. W województwie utworzono 11 obwodowych urzędów likwidacyjnych, które w 1948 r. przemianowane zostały w rejonowe urzędy likwidacyjne. Podstawowym zadaniem OUL była rejestracja i zabezpieczenie ruchomego i nieruchomego majątku poniemieckiego, przejmowanie go, wydzierżawianie i sprzedaż oraz zarządzanie nim poprzez mianowanie jego zarządców. Likwidacja OUL nastąpiła 17.III.1951 r., a zakres jego działania został włączony do zakresu działania wydziałów finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Daty skrajne:

1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

382

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

382

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA