Bank Rolny, Oddział Wojewódzki w Szczecinie

Sygnatura
65/414/0
Daty skrajne
1946-1975 [1977]
Liczba serii
48
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1950–1977; 20 j.a. 1.1. Organizacja własnej jednostki 1957–1975; 4 j.a. 1.2. Zarządzenia wewnętrzne 1952–1970; 1 j.a. 1.3. Narady robocze 1954–1971; 4 j.a. 1.4. Archiwum zakładowe 1950–1975 [1977]; 8 j.a. - spisy zdawczo-odbiocze akt do archiwum zakłądowego, protokoły brakowania akt 1.5. Ewidencja pieczęci 1958–1973; 1 j.a. 1.6. Skargi i wnioski 1968–1973; 2 j.a. 2. KONTROLE 1947; 1953–1975; 54 j.a. 2.1. Kontrole oddziału wojewódzkiego banku 1947–1975; 12 j.a. 2.2. Kontrole placówek terenowych banku 1953–1975; 42 j.a. 3. PLANY 1959–1975; 11 j.a. - plany dochodów i wydatków placówek terenowych 4. SPRAWOZDANIA 1946–1975; 54 j.a. 4.1. Bilanse 1948–1968; 34 j.a. 4.2. Sprawozdania z działalności 1946–1975; 4 j.a. 4.3. Sprawozdania z inwestycji 1966–1970; 6 j.a. 4.4. Sprawozdania z zatrudnienia 1965–1975; 3 j.a. 4.5. Sprawozdania z wykonania planów kosztów i dochodów oraz zysków i strat 1963–1971; 3 j.a. 4.6. Zamknięcie rachunku Oddziałów Banku Rolnego 1964–1975; 3 j.a. 5. AKTA PRZEDSIĘBIORSTW KREDYTOWANYCH 1952–1959, 1964–1973; 60 j.a. - są to głównie plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowo-gospodarcze, analizy ekonomiczne, sprawozdania z realizacji nakładów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, sprawozdania finansowe kredytowanych przedsiębiorstw. 5.1. Biuro Projektów Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1956–1967; 2 j.a. 5.2. Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe w: Choszcznie, Dębnie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Nowogardzie, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie 1952–1956; 8 j.a. 5.3. Centralne Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie 1956; 1 j.a. 5.4. Gospodarstwo Szkolne przy Zespole Szkół Rolniczych w Szczecinie 1964–1965; 1 j.a. 5.5. Liga Ochrony Przyrody Zakład Zadrzewiania i Zieleni Oddział Terenowy w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.6. Okręgowy Zarząd Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie 1958–1959; 1 j.a. 5.7. Państwowe Gospodarstwa Rolne w: Broniszewie, Dobrej Szczecińskiej, Kamieńcu, Sierakowie, Stobnie, Stolcu, Szczecinie 1964–1969; 13 j.a. 5.8. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol" w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.9. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Rolnictwa Zakład Robót Hydrologicznych w Szczecinie 1958; 1 j.a. 5.10. Przedsiębiorstwo Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.11. Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1966–1967; 1 j.a. 5.12. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.13. Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1956–1967; 11 j.a. 5.14. Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego przy Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinie 1957; 1 j.a. 5.15. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa w Szczecinie 1956–1957; 2 j.a. 5.16. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego "Centrowet" w Szczecinie 1958–1967; 2 j.a. 5.17. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "Las" w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.18. Wojewódzki Zarząd Budownictwa Terenowego w Szczecinie 1957–1958; 2 j.a. 5.19. Wojewódzki Zarząd Rolnictwa Okręgowy Zarząd Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie 1958; 1 j.a.; 5.20. Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wodnego w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.21. Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie 1957; 1 j.a. 5.22. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Szczecinie 1958; 1 j.a. 5.23.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hodowli i Wylęgu Drobiu w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.24. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.25. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Szczecin Dąbie 1958; 1 j.a. 5.26. Wyższa Szkoła Rolnicza Rolniczy Zakład Doświadczeń w Szczecinie 1964–1965; 1 j.a. 5.27. Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1968–1973; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

W połowie września 1945 r. przybyła do Szczecina grupa urzędników bankowych, którzy zajęli budynek na rogu ul. Śląskiej i Obrońców Stalingradu i stworzyli tu 1.X.1945 r. Agenturę Państwowego Banku Rolnego. 13.II.1946 r. Agentura została zlikwidowana i oficjalnie powołano Oddział PBR w Szczecinie. Państwowy Bank Rolny został powołany do udzielania kredytów krótkoterminowych na finansowanie produkcji przemysłu rolnego oraz na obrót produktami rolnymi i ich przetworami. Te zadania wykonywał przy pomocy sieci Komunalnych Kas Oszczędności. Poza tym finansował z ramienia skarbu państwa akcję inwestycyjną związaną z przebudową ustroju rolnego. Na ziemiach zachodnich PBR udzielał także kredytów tzw. nawozowych, siewnych, osadniczych. Swoim działaniem Oddział w Szczecinie objął teren woj. szczecińskiego, w poszczególnych powiatach tworzono placówki terenowe BR.W 1948 r. PBR przejął od likwidowanego Banku Gospodarstwa Spółdzielczego funkcje organizacyjne, rewizyjne i finansowe wobec gminnych kas spółdzielczych. W latach 50-tych zmieniała się nazwa banku na Bank Rolny Oddział Woj. w Szczecinie, zmienił się także zakres działania - stał się on bankiem inwestycyjnym, a kredytowanie przeszło w gestię Narodowego Banku Polskiego. Do jego zadań należała kontrola inwestycji wykonywanych systemem gospodarczym, całkowita obsługa spółdzielni produkcyjnych i drobnego rolnictwa, finansowanie inwestycji wodno-melioracyjnych i przedsiębiorstw inwestujących w rolnictwo. W połowie lat 50-tych ukształtowała się sieć placówek terenowych. Utworzono 3 Oddziały Rejonowe w: Gryficach, Myśliborzu i Stargardzie oraz 9 Placówek Pełnomocników (w Choszcznie, Dębnie, Gryfinie, Kamieniu, Goleniowie, Łobzie, Nowogardzie, Pyrzycach i Świnoujściu). Od 1957 r. BR przejął kredytowanie PGR-ów oraz innych jednostek podległych resortowi rolnictwa. Istotne zmiany w działalności BR nastąpiły w połowie 70-tych. 12.VI.1975 r. Sejm PRL uchwalił ustawą "Prawo bankowe", w wyniku której 1.VII.1975 r. został powołany do życia Bank Gospodarki Żywnościowej. Powstał on na bazie Oddziału Wojewódzkiego Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Tym samym Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Szczecinie został zlikwidowany.

Daty skrajne:

1946-1975 [1977]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1975, 1976-1977.

Nazwa dawna:

Państwowy Bank Rolny Oddział w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

199

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

199

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA