Narodowy Bank Polski, Oddział w Gryfinie

Sygnatura
65/416/0
Daty skrajne
1957-1989 [1990]
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja 1977-1989; 13 j.a. - regulaminy i schematy organizacyjne (1977-1987), zarządzenia wewnętrzne (1974-1984), ewidencja pieczęci i stempli (1974-1989), skargi i wnioski (1983-1988), ewidencja archiwum zakładowego. 2. Kontrole 1959-1988; 6 j.a. - protokoły kontroli 3. Sprawozdania 1962-1989; 30 j.a. - sprawozdania statystyczne z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1988-1989), sprawozdania z wykonania plany kasowego (za lata 1987-1988), sprawozdania finansowe Oddziału (za lata 1961-1988). 4. Akta kredytowe przedsiębiorstw 1957-1989; 66 j.a. - są to akta przedsiębiorstw, którym Oddział NBP w Gryfinie udzielał kredytów. Dominują tu plany techniczno-ekonomiczne, analizy działalności, bilanse i charakterystyki działalności przedsiębiorstw.

Dzieje twórcy:

Dekretem KRN z 15.I.1945 r. utworzony został Narodowy Bank Polski jako instytucja mająca na celu uregulowanie obiegu pieniężnego i kredytu oraz wyposażona przez Państwo w przywilej emisji biletów bankowych. NBP występował jako centralny bank Państwa, bank emisyjny i centralna instytucja kredytowa, oszczędnościowa, rozliczeniowa i dewizowa. W lipcu 1945 r. łódzka centrala NBP wysłała swoich przedstawicieli do Szczecina w celu zorganizowania tu oddziału. Uruchomienie pierwszego w Szczecinie Oddziału NBP nastąpiło 1.VIII.1945 r. Równocześnie trwały prace nad uruchamianiem w województwie dalszych oddziałów. W 1947 r. działało ich 8. W 1947 r. NBP powierzono kredytowanie i kontrolę trzech przemysłów - węglowego, hutniczego i włókienniczego. W lutym 1947 r. wydany został dekret zobowiązujący jednostki gospodarki do uczestnictwa w obrocie bezgotówkowym. W 1948 r. wydany został kolejny dekret w wyniku którego powstały: banki państwowe - NBP i Bank Inwestycyjny, z których NBP miał kredytować działalność przedsiębiorstw, a BI kredytować finansowanie inwestycji oraz banki specjalne - Bank Rolny, Bank Rzemiosła i Handlu, Bank Komunalny oraz Powszechna Kasa Oszczędności. W następnych latach duże znaczenie miały decyzje dotyczące przejęcia agend branżowych banków operacyjnych oraz przejęcia kasowej obsługi budżetu państwa przez NBP. Spowodowało to konieczność tworzenia nowych oddziałów operacyjnych banku. Stworzono 263 oddziały na terenie całego kraju. W w województwie szczecińskim otwartych zostało 9 oddziałów operacyjnych i 1 Oddział Powszechnej Kasy Oszczędności w Szczecinie przy ul. Al.. Niepodległości (z przekształcenia Pocztowej Kasy Oszczędności). W systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej NBP będąc monobankiem pełnił również funkcje operacyjne (obsługa rachunków, kredytowanie). Oddziały miały prawo kontrolowania przedsiębiorstw, które kredytowały w zakresie zgodności przeznaczania środków z profilem działalności gospodarczej. Od 1958 r. (na mocy ustawy z 2.XII.1958 r.) bank uzyskał swobodę indywidualnego, w stosunku do każdego kredytowanego przedsiębiorstwa, określenia wzajemnej współpracy kredytów refinansowych. Od 1966 r. oddziały NBP rozpoczęły kredytowanie działalności inwestycyjnej. W 1979 r. NBP Oddział Operacyjny w Gryfinie i Powszechna Kasa Oszczędności w Gryfinie zostały połączone. W 1988 r. i w latach następnych nastapiły przeobrażenia w systemie bankowym. Za pierwszy krok należy uznać wydzielenie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7.IX.1987 r. ze struktur NBP Powszechnej Kasy Oszczędności i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności bank państwowy. Następnie, na mocy decyzji z 11.IV.1988 r., z NBP zostało wydzielonych 9 banków kredytowych o zasięgu ogólnokrajowym (m.in.. Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie). Dnia 1.I.1989 r. zarządzeniem Prezesa NBP został powołany Oddział Okręgowy NBP w Szczecinie, a bazę do jego utworzenia stanowił dotychczasowy II Oddział NBP, a 11 dotychczasowych oddziałów NBP (w tym Oddział w Gryfinie) przekazano Pomorskiemu Bankowi Kredytowemu.

Daty skrajne:

1957-1989 [1990]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1989, 1957-1989, 1990-1990, 1990-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

116

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

116

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA