"Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni RP, Delegatura na Okręg Pomorsko-Zachodni w Szczecinie

Sygnatura
65/433/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Delegatura Zarządu na Okręg Pomorsko-Zachodni 1945-1948; sygn. 1-50; 50 j.a. 1. Dział Ogólny 1945-1949; sygn. 1-47; 47 j.a. - organizacja Związku, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Spółdzielczej, bilanse Delegatury, protokoły kontroli oddziałów terenowych, komunikaty wewnętrzne i handlowe Centrali „Społem” w Warszawie. 2. Referat Ubezpieczeń 1946-1948; sygn. 48-50; 3 j.a. - materiały dotyczące ubezpieczeń. II. Oddziały powiatowe 1946-1948; sygn. 51-55; 5 j.a. 1. Oddział Powiatowe w Świnoujściu 1946-1948; sygn. 51-55; 5 j.a. - sprawozdania z organizacji i działalności Oddziału i spółdzielni; wykaz stanu zatrudnienia; protokoły zdawczo-odbiorcze spółdzielni; protokoły narad. III. Okręgowe oddziały branżowe 1945-1950; sygn. 56-96; 41 j.a. 1. Okręgowy Oddział Spożywczy 1945-1948; sygn. 56-61; 6 j.a. – rozliczenia dostaw UNRRA, instrukcje i okólniki, sprawozdania i protokoły z rozprowadzania towarów spożywczych. 2. Okręgowy Oddział Rolniczy i Przemysłowo-Rolny 1945-1948; sygn. 62-84; 23 j.a.– organizacja Oddziału, sprawozdania z działalności, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z wyjazdów służbowych, protokoły kontroli, sprawozdania z akcji przejmowania zboża od władz radzieckich, protokoły zdawczo-odbiorcze spółdzielni, protokoły posiedzeń Okręgowej Komisji Wiejskiej, preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe Oddziału 3. Okręgowy Oddział Zbożowo-Młynarski 1948-1950; sygn. 85-87; 3 j.a. – bilanse Oddziału. 4. Okręgowy Oddział Włókienniczy 1946-1949; sygn. 88-96; 9 j.a. – raporty przychodów i rozchodów towarów krajowych i z UNRRA, instrukcje dotyczące gospodarki towarami reglamentowanymi, sprawozdania z działalności Oddziału, protokół przejęcia Oddziału przez Centralę Tekstylną-Hurtownia w Szczecinie, bilanse Oddziału. IV. Ekspozytura Technicznej Komisji Likwidacyjnej 1948-1949; sygn. 97-100; 4 j.a.: materiały dotyczące likwidacji Delegatury, sprawozdania z działalności, bilanse. V. „Społem” Centrala Spółdzielni Spożywców 1948-1949; sygn. 101-106; 6 j.a.: sprawozdania z obrotu towarami zbożowymi w województwie, protokoły posiedzeń Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia oraz jej podkomisji, analizy rynku, rozliczenia towarów włókienniczno-skórzanych UNRRA za lata 1946-1948, bilans na dz. 31.III.1949. VI. Akta osobowe 1946-1948; 14 j.a. - akta osobowe pracowników Oddziału (później Składnicy) w Świnoujściu.

Dzieje twórcy:

"Społem" ZwiązekGospodarczy Spółdzielni RP powołany został na Kongresie Spółdzielczym w Lublinie 25-26.XI.1944 r., a nastepnie usankcjonowany uchwałą Rady Ministrów 24.VIII.1945 r. Był to związek zrzeszający spółdzielnie spożywców, rolniczo-handlowe, mleczarskie i gminne Samopomocy Chłopskiej. Aparat wykonawczy tworzyła centrala, okręgi (na szczeblu województwa) i oddziały (na szczeblu powiatu). Delegat Zarządu Głównego przybył 7.VI.1945 r. do Koszalina i rozpoczął organizację okręgu. Pierwszym Delegatem był Zygmunt Kossut. 14.II.1946 r. siedzibę Delegatury przeniesiono do Szczecina. Mieściła się ona przy ul. Niedziałkowskiego 21. Do statutowych działań Delegatury należał nadzór i koordynacja nad oddziałami branżowymi i podległymi oddziałami powiatowymi oraz nad zakładami wytwórczymi. Prowadził on działalność gospodarczą w zakresie handlu zbożem i ziemiopłodami, wszystkimi artykułami spożywczymi i gospodarstwa domowego, masłem i jajami, artykułami żelaznymi, maszynami i narzędziami rolniczymi, nawozami rolnymi oraz zajmował się produkcją artykułów spożywczych. Do realizacji tych zadań utworzono oddziały powiatowe oraz okręgowe oddziały branżowe. Były to: Okręgowy Oddział Spożywców, Okręgowy Oddział Rolniczy, Okręgowy Oddział Produkcji, Okręgowy Oddział Przemysłowo-Rolny, Okręgowy Oddział Zbożowo-Młynarski, Okręgowy Oddział Włókienniczy. Ponadto w 1946 r. utworzono Oddział Spedycji Morskiej „Społem”. 1.VII.1948 r. ZGS RP został zlikwidowany, a jego działalność została przejęta przez oddziały okręgowe nowo powołanych branżowych central spółdzielczych.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

120

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

120

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA