"Miastoprojekt" Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego w Szczecinie

Sygnatura
65/450/0
Daty skrajne
1950-2006
Liczba serii
44
Liczba skanów
0

Zawartość:

MATERIAŁY AKTOWE 1950–2006; sygn.. 15064 – 15339; 275 j.a. 1 Organizacja 1960–2006; 93 j.a. - Organizacja Biura - regulaminy organizacyjne (1964, 1968, 1973, 1977, 1988), przegląd struktur organizacyjnych i zatrudnienia z 1981 r. wraz z propozycjami ich zmian, materiały komisji konkursowych ds wyboru dyrektora Biura z 1990 i 1992 r., udział Biura w spółce „Budimex-Projekt” z 1991 r., maszynopis artykułu Tadeusza Ostrowskiego (pracownika Biura) „Czterdzieści lat Miastoprojektu – Szczecin 1948–1988” (sygn. 15282) oraz fotografie do tego albumu (sygn. 15283–15284), wykaz pracowników Biura od początku jego istnienia do 1988 r., materiały dotyczące prób prywatyzacji i poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Biura (z lat 1995–1996), wprowadzenia zarządu komisarycznego (2002–2004), jest też wniosek o likwidację przedsiębiorstwa złożony w 2005 r. u wojewody zachodniopomorskiego, akta rejestracyjne Biura (1964-2006), zarządzenia wewnętrzne dyrektora Biura (z lat 1962-1963, 1966-1988, 1991-1993), - Protokoły narad - protokoły Rady Techniczno-Ekonomicznej (1972-1981), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Koła Międzyzakładowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Biur Projektowych za lata 1973–1974, - Regulaminy i instrukcje - rgulaminy pracy(1975, 1976, 1988), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1976, 1987, 1999), regulaminy premiowania i wynagradzania (1975-1978),kontroli 1961-2003 1 j.a. - Kontrole Biura 1960-2005; - Zakładowy system wynagradzania pracowników 1988-1999- porozumienie z NSZZ „Solidarność” w sprawie zakładowej umowy zbiorowej z 1988 r. oraz protokoły dodatkowe do tego porozumienia, zakładowy system wynagradzania w Biurze wprowadzony w życie w 1994 r. - Archiwum zakładowe 1995-2004 - protokoły kontroli archiwum przez przedstawiciela Archiwum Państwowego w Szczecinie z lat 1995–2004, protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej. - Administrowanie nieruchomościami Biura 1970-2005 - ekspertyzy i operaty szacunkowe ustalające wartość rynkową nieruchomości przy ul. Staromłyńskiej 10 należącej do BPBBO Miastoprojekt – Szczecin z lat 1991–2005. 2. Planowanie 1973 – 1988; 25 j.a. - Plany perspektywiczne i wieloletnie 1974-1976 - plan perspektywiczny pokazujący zadania Biura do 1980 r. określone na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie w czerwcu 1974 r., plan 5-cio letni na lata 1976–1980 - Roczne plany techniczno-ekonomiczne 1973-1982, plany finansowe 1973-1988. 3. Sprawozdawczość 1951-2006; 140 j.a. - analizy ekonomiczne działalności 1967-1972, sprawozdania z wykonania prac projektowych (1972-1981), sprawozdania inwestycyjne (1977-1990), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (1971-2006), sprawozdania z produkcji i funduszu płac (1975-1981),sprawozdania z podnoszenia kwalifikacji (1976-1986), spis kadrowy (1977-1983), roczne ankiety przedsiębiorstwa (1994-2006), bilanse i sprawozdania finansowe (1951-2006), sprawozdania z działalności socjalno-bytowej (1972-1982), sprawozdania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (1962-1984). 4. Patenty. Świadectwa ochronne 1970-1971; 1 j.a. 5. Materiały b. Kancelarii Tajnej 1950-1967; 9 j.a. 6. Rada Zakładowa, Rada Pracownicza i Samorząd Pracowniczy 1975-2001; 10 j.a. - Rada Pracownicza - protokoły posiedzeń (1988-2001), sprawozdania z działalności (1981) - Rada Zakładowa - sprawozdania finansowe (1975-1981), - Samorząd Pracowniczy - organizacja (1983), wybory (1981, 1994). DOKUMENTACJA TECHNICZNA 15 063 j.a. - dokumentacja techniczna obiektów realizowanych przez Biuro głównie na terenie woj. szczecińskiego, na terenie całego kraju (Gorzów Wlkp., Karlino - woj. koszlińskie, Katowice, Mysłowice, Piła, Szczawnica), a także poza granicami kraju (w: Rosji - budynek byłego pałacu hr. Samojłowej w Antropszynie k. Leningradu, dom wypoczynkowy w Leningradzie, Niemczech - budynek mieszkalny w Berlinie, kominy stalowe w Larz, Neubrandenburgu, Prenzlau, Templinie, Waren). Jest to dokumentacja budynków mieszkalnych, domów jedno- i wielorodzinnych, szkół, szpitali, budynków urzędów i instytucji, hal produkcyjnych, ośrodków wczasowo-rekreacyjnych. Bardzo ciekawa jest dokumentacja dotycząca tzw. "systemu szczecińskiego" realizowanego przez Biuro. Są to albumy, analizy, katalogi oraz dokumentacja projektowa tego systemu. Do inwentarza dołączony jest wykaz obiektów. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1948-2006; 1960 j.a.

Dzieje twórcy:

Powołane w grudniu 1948 r. pod nazwą Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych. W następnych latach nazwa zmieniała się kilkakrotnie: Zjednoczenie Północno-Zachodnie Biur Projektowych Oddział w Szczecinie (1950-1951), Miastoprojekt Północ Przedsiębiorstwo Projektowe Budownictwa Miejskiego Oddział Szczecin (1951-1952), Miastoprojekt Północ-Wschód Przedsiębiorstwo Projektowe Budownictwa Miejskiego Oddział Szczecin (1952-1955), Miastoprojekt Szczecin Przedsiębiorstwo Projektowe Budownictwa Miejskiego (1955-1971), od 1991 "Miastoprojekt" Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego w Szczecinie. Początkowo Biuro podlegało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie, od 1955 r. podporządkowano je Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (początkowo poprzez Centralny Zarząd Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego, a od 1964 r. poprzez Szczecińskie Zjednoczenie Budownictwa). W 1982 r. organem założycielskim Biura został wojewoda szczeciński. Biuro było wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod numerem 45. Swoim zasięgiem obejmowało woj. szczecińskie, koszalińskie i gorzowskie (w granicach do 1975 r.). Była to wyspecjalizowana jednostka w sporządzaniu wielobranżowych projektów z zakresu urbanistyki i architektury obiektów mieszkalnych, oświatowych, służby zdrowia, sportu i rekreacji oraz zieleni. Początkowo zajmowało się ono inwentaryzacją obiektów przewidzianych do odbudowy, tworzeniem planów projektowych tych obiektów i nadzorowaniem ich odbudowy. Po 1953 r. zaczęto projektować nowe obiekty (również dzielnice np. prawobrzeże w Szczecinie. Biuro w 2006 zakończyło swoją działalność.

Daty skrajne:

1950-2006

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Szczecinie 1949-1950; Miastoprojekt - Północ Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego Oddział w Szczecinie 1951-1952; Miastoprojekt - Szczecin Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego w Szczecinie 1955-1971; Miastoprojekt - Wschód Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego Oddział w Szczecinie 1952-1955; Zjednoczenie Północno-Zachodnie Biur Projektowych Oddział w Szczecinie 1951

Daty:

1950-2006.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17298

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

15338

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

166.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

156.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA
spis zdawczo-odbiorczy Tak