Przedsiębiorstwo Państwowe Stocznia "Odra" w Szczecinie

Sygnatura
65/578/0
Daty skrajne
1947-1995
Liczba serii
57
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1951-1995; 70 j.a. 1.1. Organizacja przedsiębiorstwa 1951-1995; 9 j.a. - akta rejestrowe przedsiębiorstwa, akt erekcyjny przedsiębiorstwa z 01.08.1951 r., schematy organizacyjne i zmiany w organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa 1.2. Majątek przedsiębiorstwa 1959-1989; 7 j.a. - informacje o terenach stoczniowych i nieruchomościach przejmowanych lub przekazywanych przez Stocznię. 1.3. Prywatyzacja 1991-1993; 1 j.a. - postanowienie sądu o wpisie do rejestru handlowego przedsiębiorstwa pn. Stocznia "Odra" S.A. w Szczecinie 1.4. Wewnętrzne akty normatywne 1957-1974; 16 j.a. - zarządzenia wewnętrzne, rejestr wydanych zarządzeń wewnętrznych. 1.5. Instrukcje i regulaminy 1963, 1966-1980; 5 j.a. - instrukcje i regulaminy obowiązujące w Stoczni. 1.6. Narady 1955-1956, 1968; 3 j.a. 1.7. Kontrole przedsiębiorstwa 1951-1987; 13 j.a. - materiały z kontroli Stoczni przeprowadzanych przez jednostki nadrzędne oraz analizy działalności komórki kontroli wewnętrznej Stoczni w latach 1952-1973. 1.8. Współpraca 1954-1955, 1958-1961, 1967; 3 j.a. - informacje o pomocy udzielanej innym przedsiebiorstwom np. Państwowemu Ośrodkowi Maszyn w Stargardzie Szczec. w naprawie maszyn i urządzeń. 1.9. Popularyzacja 1965; 1 j.a. - informacje o udziale Stoczni w wystawie dotyczącej gospodarki morskiej zorganizowanej w 1965 r. w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 1.10. Zatrudnienie i zasady wynagradzania pracowników 1954-1989; 12 j.a. - projekt układu zbiorowego pracy dla stoczni rzecznych z 1957 r. i 1971 r., sprawozdania z zatrudnienia i wydajności pracy w 1963 r., analizy przyczyn płynności kadr w przedsiebiorstwach żeglugowych, regulaminy premiowania pracowników. 2. PLANOWANIE 1952-1989; 60 j.a. 2.1. Plany i programy perspektywiczne 1959-1964, 1969, 1978; 5 j.a. 2.2. Plany wieloletnie 1956-1985; 5 j.a. 2.3. Plany techniczno-ekonomiczne 1957-1983, 1985-1989; 24 j.a. 2.4. Plany inwestycyjne 1967, 1973-1975; 19 j.a. 2.5. Inne plany 1952-1963; 7 j.a. - plany poprawy organizacji pracy i techniki w Stoczni na lata 1964-1965, plany produkcji globalnej i towarowej na lata 1958-1962. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1948-1994; 94 j.a. 3.1. Sprawozdania z działalności, oceny, informacje 1960-1961, 1963-1964, 1966, 1977, 1984-1988; 8 j.a. 3.2. Sprawozdania z działalności inwestycyjnej 1961, 1966-1970, 1983-1986; 4 j.a. 3.3. Sprawozdania finansowe 1948-1994; 51 j.a. 3.4. Inne sprawozdania 1961-1981; 4 j.a. 3.5. Analizy gospodarcze działalności 1952-1974, 1990; 27 j.a. 4. SAMORZĄD PRACOWNICZY 1952-1966; 8 j.a. 4.1. Konferencje Samorządu Robotniczego 1959-1965; 5 j.a. 4.2. Rada Zakładowa i Rada Robotnicza 1952-1966; 3 j.a. - protokoły narad, sprawozdania z działalności 5. Akta osobowe - 1947-1959; 2174 j.a.

Dzieje twórcy:

Działalność stoczniową na rzecz pływającego taboru śródlądowego rozpoczęto w 1946 r. Dnia 01.08.1951 r. na bazie istniejącego ośrodka remontowego oraz małych stoczni remontowych "Bałtyk" i "Gryf" powołano Szczecińską Stocznię Rzeczną, która podlegała Ministerstwu Żeglugi poprzez Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej. Wykonywała ona remonty taboru śródlądowego oraz budowała nowe jednostki m.in. promy dla Świnoujścia, barki bez napędu, chłodnie i pontony pływające. W 1962 r. nadzór nad przedsiębiorstwem objęło Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych we Wrocławiu. W maju 1975 r. Stocznia Rzeczna przejęła majątek trwały, nietrwały oraz pracowników likwidowanej Spółdzielni Pracy Usług Portowych "Uniport" i zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo Państwowe Stocznia "Odra"w Szczecinie. Podporządkowano je Zjednoczeniu Morskich Stoczni Remontowych w Gdańsku. W 1976 r. Stocznię podporządkowano Ministerstwu Komunikacji poprzez Żjednoczenie Żeglugi Śródlądowej. W 1989 r. nadzór właścicielski objął wojewoda szczeciński. Do zadań Stoczni należało wykonywanie remontów taboru śródlądowego, budowanie nowych jednostek pływających, w tym motorówek cumowniczych, kutrów pilotowych dla zarządów portów, bunkierek bez napędu dla przedsiębiorstw żeglugowych, promów samochodowych, pchaczy rzecznych typu "Koziorożec" (część pchaczy budowano na eksport dla ZSRR). W okresie 1975-1980 Stocznia wybudowała 2 nowe nabrzeża - Odrzańskie i Parnickie oraz połączenie lądowe pomiędzy Kępą Parnicką a Wyspą Zieloną w Szczecinie w miejsce starej drewnianej barki służącej jako most. Ponadto świadczyła usługi w zakresie naprawy i atestacji sprzętu ratownictwa wodnego (koła i pasy ratunkowe), wykonywano także zawiesia stalowe, osprzęt bosmański (siatki ochronne, odbijacze, drabiny pilota). Od 1990 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa Stoczni znacznie się pogorszyła, co doprowadziło w konsekwencji do ustanowienia w 1993 r. Zarządu Komisarycznego, w 1994 r. ogłoszenia jej upadłości w 1994 r. W 1995 r. jej miejsce powołano spółkę z o.o. "Porta Odra" w Szczecinie.

Daty skrajne:

1947-1995

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Stocznia "Bałtyk" w Szczecinie; Stocznia "Gryf" w Szczecinie; Stocznie Rzeczne Przedsiębiorstwo Wyodrębnione w Szczecinie; Szczecińska Stocznia Rzeczna

Daty:

1947-1995.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2406

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2406

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak