Okręgowy Zarząd Wodny w Szczecinie

Sygnatura
65/579/0
Daty skrajne
1945-1964
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. AKCESJA nr 560/1975; 1945-1964; 284 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje (1945-1962), wycinki prasowe (1952-1957), protokoły narad i konferencji (1946-1964), organizacja OZW (1945-1946, 1960-1963), materiały dotyczące prowadzonych robót budowlanych (1959-1963), inwentaryzacja powszechna (1959-1961), materiały dot. stanu bhp, wypadki przy pracy (1953-1960), ochrona mostów, obiektów wodnych, raporty wodowskazowe (1946-1949, 1954-1958), obiekty zatopione (1945-1947, 1952-1953), materiały dotyczące odbudowy stoczni i warsztatów (1945-1947), administrowanie gruntami i nieruchomościami, przejmowanie i przekazywania obiektów (1945-1949), korespondencja dot. zabezpieczenia mienia poniemieckiego i uruchomienia wodowskazów na Odrze (1945-1946), spławność rzek i regulacja Odry (1945-1946), wypadki na drogach wodnych (1946, 1961-1964), gospodarka obiektami pływającymi (1946), racjonalizacja i wynalazczość (1951-1956), protokoły posiedzeń Komisji Wrakowej (1951-1952), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1954-1957), nadzór nad żeglugą (1954-1962), nadzór nad urządzeniami wodnymi (1957-1961), normy resortowe (1952-1957), ewidencja jednostek pływających (1950-1951), wykazy wód administrowanych przez Zarząd, opisy mostów i śluz (1961-1963), zbiorowy układ pracy (1948, 1962), akcje przeciwpowodziowe (1952-1957, 1961-1963), prawo wodne (1946-1952), dzierżawa gruntów, łąk i zabudowań (1949-1950), zatrudnianie ludności niemieckiej w Zarządzie (1945), współzawodnictwo pracy (1949-1955), protokoły kontroli (1950-1955, 1960), współpraca z instytucjami krajowymi (1961-1963), ochrona tajemnicy państwowej i służbowej (1954), normatywy kancelaryjno-archiwalne i sprawy archiwum zakładowego (1948-1960), dzienniki korespondencyjne (1947-1959), plany roczne działalności, plany inwestycyjne, plany zaopatrzenia, plany kapitalnych remontów, sprawozdania finansowe (1952-1959), analizy ekonomiczne (1955-1962), analizy pracy taboru pływającego i ich stanu (1945-1948, 1955-1957), sprawozdania z wykonania planów pracy (1945-1946, 1949, 1955-1957, 1961-1963), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1946-1950, 1952-1954, 1956, 1959-1962), wyniki sondowania nurtu Odry (1962-1963), dokumentacja techniczna dotycząca regulacji Odry (1948-1963).

Dzieje twórcy:

Powstał 1.I.1952 r. jako Rejon Dróg Wodnych, w 1964 r. zmiana nazwy na Okręgowy Zarząd Wodny. Swoim zasięgiem działania obejmuje dorzecze Odry od ujścia Nysy Łużyckiej do połączenia z wodami M. Bałtyckiego, w tym cały ośrodek graniczny oraz dorzecze rzek na wschód od Odry. Zarząd zajmuje się opracowywaniem planów inwestycyjnych dla inwestycji wodnych, sprawuje funkcje inwestora dla tych inwestycji, zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją wód powierzchniowych, budowli wodnych, nawigacją na drogach wodnych, oznakowaniem szlaków wodnych, przeciwdziała powodziom i zlodowaceniom wód, gospodaruje zbiornikami retencyjnymi.

Daty skrajne:

1945-1964

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Rejon Dróg Wodnych w Szczecinie 1952-1964

Daty:

1945-1964.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

284

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA