Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Okręgowy w Szczecinie

Sygnatura
65/691/0
Daty skrajne
1949-1973 [1975]
Liczba serii
53
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje sprawozdawczo – wyborcze - 1951-1972; 20 j.a. 1.1. Protokoły konferencji sprawozdawczo – wyborczych - 1951-1972; 10 j.a. 1.2. Informacje dotyczące kampanii sprawozdawczo-wyborczych - 1952-1970; 10 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych - 1954-1972; 10 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium - 1951-1973; 21 j.a. 4. Komisje problemowe - 1951-1970; 6 j.a. 4.1. Komisja Rewizyjna - 1955-1966; 2 j.a. 4.2. Okręgowa Komisja Współzawodnictwa i Wynalazczości - 1951-1951; 1 j.a. 4.3. Komisja Rozjemcza - 1955-1959; 1 j.a. 4.4. Terenowa Komisja Wyborcza - 1964-1965; 1 j.a. 4.5. Komisja Ochrony Pracy - 1967-1970; 1 j.a. 5. Organizacja - 1949-1973; 17 j.a. 5.2. Zarządzenia wewnętrzne - 1949-1967; 4 j.a. 5.3. Współpraca i współdziałanie - 1965-1967; 2 j.a. 5.4. Sprawy kadrowe - 1949-1973; 7 j.a. 5.5. Skargi, wnioski, zażalenia - 1954-1971; 3 j.a. 5.6. Biuletyny informacyjne, wydawnictwa własne - 1968-1968; 1 j.a. 6. Planowanie - 1966-1967; 1 j.a. 7. Sprawozdania, analizy, informacje - 1950-1973; 87 j.a. 7.2. Sprawozdania, analizy, informacje - 1950-1972; 35 j.a. 7.3. Sprawozdania statystyczne - 1952-1973; 52 j.a. 8. Finanse - 1951-1973; 35 j.a. 8.1. Budżet - 1952-1973; 12 j.a. 8.2. Bilans - 1951-1973; 23 j.a. 9. Kontrole - 1971-1971; 1 j.a. 10. Samorząd pracowniczy i inne organizacje pracownicze - 1950-1973; 66 j.a. 10.1. Rada Robotnicza - 1958-1971; 3 j.a. 10.2. Rada Zakładowa - 1950-1971; 8 j.a. 10.4. Współzawodnictwo pracy - 1953-1972; 22 j.a. 10.5. Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa - 1954-1973; 25 j.a. 10.6. Sprawy socjalne - 1955-1970; 6 j.a. 10.7. Działalność aktywu kobiecego - 1951-1970; 2 j.a. 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 1955-1970; 9 j.a. 12. Działalność kulturalno-oświatowa - 1953-1973; 32 j.a. 13. Czyny społeczne i zobowiązania, współzawodnictwo pracy - 1968-1970; 3 j.a. 14. Jednostki podległe - 1952-1975; 557 j.a. 14.1. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Chojnie - 1952-1975; 37 j.a. 14.2. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Choszcznie - 1957-1972; 68 j.a. 14.3. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Goleniowie - 1958-1975; 38 j.a. 14.4. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Gryficach - 1961-1972; 15 j.a. 14.5. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Gryfinie - 1958-1972; 18 j.a. 14.6. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Kamieniu Pomorskim - 1956-1975; 59 j.a. 14.7. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Łobzie - 1958-1973; 44 j.a. 14.8. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Myśliborzu - 1962-1972; 35 j.a. 14.9. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Nowogardzie - 1958-1975; 35 j.a. 14.10. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Pyrzycach - 1956-1973; 64 j.a. 14.11. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Stargardzie Szczecińskim - 1956-1975; 70 j.a. 14.12. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Szczecinie - 1952-1973; 53 j.a. 14.13. Zbiorcze informacje z działalności oddziałów - 1958-1972; 21 j.a. 14.13.1. Konferencje sprawozdawczo – wyborcze - 1960-1972; 10 j.a. 14.13.2. Posiedzenia prezydiów - 1958-1970; 10 j.a. 14.13.3. Rady zakładowe, rady robotnicze – 1968; 1 j.a. 15. Akta osobowe - 1950-1973; 31 j.a.

Dzieje twórcy:

Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Okręgowy w Szczecinie był organem Związku Zawodowego Pracowników Rolnych. Rozpoczął swą działalność natychmiast po przejęciu Ziem Zachodnich na Pomorzu Zachodnim w 1945 r. Jego głównym zadaniem było organizowanie robotników, którzy przybyli z różnych części Polski, w rady folwarczne. Swoją działalnością obejmował województwo szczecińskie w jego ówczesnych granicach administracyjnych. Zadaniami Związku było mobilizowanie pracowników rolnych do wytrwałej walki o rozwój produkcji i polepszenie usług, współzawodnictwa w dziedzinie poprawy warunków zdrowotnych, rozwoju oświaty, kultury, wychowania fizycznego i sportu, a także inicjowanie budowy i rozbudowy urządzeń socjalnych i kulturalnych. Strukturę organizacyjną zarządów okręgowych określały statuty. Najwyższą władzą w województwie była Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza, która przyjmowała sprawozdania Zarządu Okręgu, omawiała najważniejsze problemy działalności organizacji w okręgu, podejmowała uchwały określające kierunki działalności w okręgu, dokonywała wyboru Zarządu Okręgu i okręgowej komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazdy krajowe. Zarząd Okręgu realizować miał uchwały Konferencji. Do jego obowiązków należało też kierowanie i kontrolowanie działalności zakładowych organizacji związkowych. Posiedzenia plenarne Zarządu Okręgu odbywały się co najmniej raz na kwartał. W roku 1957 w większości powiatów województwa szczecińskiego utworzono oddziały powiatowe Związku. Natomiast podstawową jednostką organizacyjną związku była zakładowa organizacja związkowa, a jej najwyższą władzą - konferencja zakładowa lub ogólne zebrania członków. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Okręgowy w Szczecinie zlikwidowany został pod koniec 1973 r. na mocy decyzji Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych w Warszawie. Utworzono wówczas w jego miejsce Oddział Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych w Szczecinie.

Daty skrajne:

1949-1973 [1975]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

896

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

896

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

17.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

16.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Zespół zatwierdzony decyzją Komisji Metodycznej z dnia 22.12.2016 r.

Uchwałą nr 42 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A Zespół zatwierdzono decyzją KM z dnia 22.12.2016 r.