Urząd Miasta i Gminy w Policach

Sygnatura
65/1085/0
Daty skrajne
[1967] 1973-1990 [1991]
Liczba serii
66
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1990; 270 j.a. 1. Organizacja rady 1976-1988; 6 j.a. 2. Sesje rady 1973-1990; 60 j.a. - protokoły sesji, uchwały, rejestr uchwał, realizacja uchwał, sprawozdania z działalności rady. 3. Radni 1973-1990; 17 j.a. - sprawy osobowe radnych, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i interpelacje radnych. 4. Komisje stałe rady 1973-1990; 113 j.a. - protokoły posiedzeń komisji, opinie, stanowiska i wnioski komisji, sprawozdania z działalności komisji. 5. Prezydium rady 1974-1990; 23 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium RNMiG, postanowienia. 6. Samorząd mieszkańców w mieście 1973-1990; 33 j.a. - organizacja i działalność samorządu, wybory do samorządu, komitety obwodowe i osiedleńcze. 7. Samorząd mieszkańców na wsi 1973-1990; 18 j.a. - organizacja i działalność samorządu, wybory do samorządu, zebrania wiejskie. II. Akta Urzędu Miasta i Gminy Police [1967] 1973-1990 [1991]; 249 j.a. 8. Organizacja i zarządzanie 1973-1990; 39 j.a. - organizacja urzędu, zarządzenia i decyzje naczelnika, protokoły narad kadry kierowniczej, archiwum zakładowe, skargi i wnioski, materiały Zespołu ds. Odznaczeń Państwowych. 9. Statystyka 1976-1989; 14 j.a. - sprawozdania dotyczące zatrudnienia, inwestycji, urządzeń wodno-melioracyjnych, użytków zielonych, gospodarki funduszem zakładowym. 10. Podział administracyjny 1985-1990 [1991]; 1 j.a. 11. Kontrole 1973-1986; 6 j.a. - protokoły kontroli UMiG oraz realizacja zaleceń pokontrolnych. 12. Budżet i jego realizacja 1973-1989; 38 j.a. - budżety, zmiany budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetów. 13. Plany i sprawozdania 1974-1990; 31 j.a. - plany perspektywiczne budowy i modernizacji dróg, rozwoju miasta i gminy, zagospodarowaniaprzestrzennego do 2000 r., plany wieloletnie rozwoju miasta i gminy, rozwoju sieci handlowej i usługowej oraz budownictwa, roczne plany społeczno-gospodarcze, sprawozdania z realizacji rocznych planów społeczno-gospodarczych miasta i gminy. 14. Informacje o sytuacji gospodarczej gminy 1982-1986; 2 j.a. 15. Czyny społeczne 1976-1990; 12 j.a. - plany czynów społecznych i sprawozdania z ich realizacji, udział w konkursach "Pomorze Zachodnie-piękne, gospodarne i kulturalne" oraz na najlepsze sołectwo. 16. Oświata, kultura, sport 1974-1990; 48 j.a. - informacje ogólne dotyczące spraw oświatowo-kulturalnych, organizacja i działalność szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych w mieście i gminie. 17. Nadzór nad stowarzyszeniami [1967] 1973-1985; 17 j.a. - ewidencja stowarzyszeń, organizacja i działalność stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy. 18. Kolegium ds. Wykroczeń 1974-1989; 4 j.a. - sprawozdania z orzecznictwa, wybór i działalność ławników. 19. Społeczna Komisja Pojednawcza 1988; 1 j.a. - sprawozdanie z działalności. 20. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 1974; 1 j.a. - ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. 21. Rolnictwo 1975-1989; 26 j.a. - programy produkcji rolnej, sprawozdania z pszczelarstwa i gospodarki rybackiej, oceny stanu zagospodarowania gminy, spisy rolne i analizy tych spisów, rejestry gruntów i gospodarka gruntami. 22. Gospodarka komunalna 1974-1976; 4 j.a. - plany i sprawozdania z utrzymania porządku w mieście i w gminie, sprawozdania z działalności jednostek podległych urzędowi, sprawozdania z realizacji kapitalnych remontów. 23. Budownictwo 1980-1986; 4 j.a. - opinie i decyzje lokalizacyjne, informacje o parcelach budowlanych. 24. Opieka społeczna 1990; 1 j.a. - utworzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie.

Dzieje twórcy:

Po likwidacji PMRN w Policach w mieście utworzono 19 grudnia 1973 r. Urząd Miejski i Miejską Radę Narodową. Wybrano 4 stałe komisje. Taka sytuacja istniała do 21 lipca 1976 r., kiedy to w miejsce zlikwidowanego powiatu szczecińskiego i po włączeniu części terenów do gminy Police utworzono Urząd Miasta i Gminy Police oraz Radę Narodową Miasta i Gminy Police. Na piewrszej sesji powołano przewodniczącego rady, 5 komisji stałych oraz wybrano 8-osobowe Prezydium rady. Zasadniczą zmianą wprowadzoną w życie w wyniku realizacji reformy z lat 1972-1973, było utworzenie jednoosobowego organu administracji państwowej, a zarazem organu wykonawczego i zarządzającego rady, czyli naczelnika gminy. Był on powoływany na czas nieokreślony przez przewodniczącego WRN. Zgodnie z ustawą w skład UMiG w Policach wchodziły: Biuro UMiG, Gminna Służba Rolna i USC. W październiku 1976 r. przy Naczelniku powołano 5-osobowe Kolegium ds. Wykroczeń. Ostatnia sesja RNMiG w Policach odbyła się 26 kwietnia 1990 r., wówczas to weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym kończąca działalność rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej w dotychczasowym kształcie.

Daty skrajne:

[1967] 1973-1990 [1991]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Miasta i Gminy w Policach i Rada Narodowa Miasta i Gminy w Policach

Daty:

1967-1972, 1973-1990, 1991-1991.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

519

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

519

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA