Urząd Gminy w Trzebieży

Sygnatura
65/1086/0
Daty skrajne
[1972] 1973-1976
Liczba serii
16
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Gminna Rada Narodowa 1973-1976; sygn. 1-17; 17 j.a. - regulamin Rady 1975 (sygn. 1), plan pracy na 1976 r. (sygn. 2), protokoły sesji 1973-1976 (sygn. 3-5), ewidencja postulatów i wniosków radnych 1973-1974 (sygn. 6), skład osobowy komisji Rady 1973 (sygn. 7), protokoły posiedzeń komisji 1975-1976 (sygn. 8-11), protokoły posiedzeń Prezydium Rady 1973-1976 (sygn. 12-15), sprawozdania z działalności Rady za lata 1973-1975 (sygn. 16), współdziałanie z FJN 1974 (sygn. 17). II. Urząd Gminy [1972] 1973-1976; sygn. 18-41; 24 j.a. - uchwały i zarządzenia dot. utworzenia gminy [1972] 1973 (sygn. 18), zarządzenia wewnętrzne naczelnika 1973, 1975-1976 (sygn. 19-20), perspektywiczny plan rozwoju gminy na lata 1974-1990 (sygn. 21), rozwoju kultury na lata 1974-1980 (sygn. 22, 24), plany czynów społecznych i sprawozdania z ich realizacji 1973-1975 (sygn. 23), sprawozdanie z działalności opieki społecznej 1974 (sygn. 25), rejestr stowarzyszeń 1974 (sygn. 26), informacja o przygotowaniu do sezonu turystycznego 1976 (sygn. 27), finansowanie inwestycji 1973 (sygn. 28), protokoły kontroli Urzędu 1974-1975 (sygn. 29-30), sprawozdania finansowe za 1972, 1974 i 1975 r. (sygn. 31, 36-37), budżet gminy na lata 1973-1976 (sygn. 32-35), plan budowanictwa jednorodzinnego na lata 1976-1980 (sygn. 38), wykazy gruntów 1973-1975 (sygn. 39-40), sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 1975 r. (sygn. 41).

Dzieje twórcy:

Gmina Trzebież została utworzona 1.I.1973 r. W jej skład wchodziło 6 sołectw. Były to: Dębostrów, Drogoradz, Niekłończyca, Trzebież, Uniemyśl, Wieńkowo. Pierwszym przewodniczącym Rady wybrany został Henryk Czerwonka. Na pierwszym posiedzeniu 4.I.1973 r. Rada wybrała następujące komisje: Komisję Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Komisję Rolnictwa, Komisję Ładu i Porządku Publicznego, Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Organizowaniem pracy Rady zajmowało się 6-7 osobowe Prezydium. Organem administracji państwowej w gminie oraz organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik gminy. Pierwszym został Jan Łanowski. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez Urząd Gminy. W jego skład wchodziło: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna i Urząd Stanu Cywilnego. W maju 1975 r. przy Naczelniku Gminy Trzebież powołano Kolegium ds. Wykroczeń. 2.VII.1976 r. na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska gminę Trzebież rozwiązano, a sołectwa wchodzące w jej skład włączono w skład gminy Police.

Daty skrajne:

[1972] 1973-1976

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Gminy w Trzebieży i Gminna Rada Narodowa w Trzebieży

Daty:

1972-1972, 1973-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

41

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

41

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA