Urząd Gminy w Widuchowej

Sygnatura
65/1093/0
Daty skrajne
[1945] 1973-1990 [2012]
Liczba serii
37
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Gminna Rada Narodowa 1. Organizacja Gminnej Rady Narodowej 1973-1980; 2 j.a. - regulamin organizacyjny Rady, informacja i pracy rady i jej organach w latach 1978-1979. 2. Protokoły sesji 1973-1990; 16 j.a. 3. Sprawy osobowe radnych 1976-1989; 8 j.a. - zestawienia zbiorcze dotyczące składów osobowych radnych, kwestionariusze radnych, karty ewidencyjne i aktywności mandatowej radnych. 4. Wnioski i interpelacje radnych 1978-1987; 2 j.a. 5. Protokoły posiedzeń komisji stałych 1974-1990; 66 j.a. - protokoły posiedzeń komisji, wnioski i interpelacje radnych poszczególnych komisji. 6. Komitet Kontroli Społecznej 1979-1980; 1 j.a. - plany pracy. 7. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1978-1990; 172 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium. 8. Samorząd mieszkańców 1978-1989; 13 j.a. - protokoły zebrań wiejskich II. Urząd Gminy w Widuchowej 9. Organizacja i zarządzanie Urzędem Gminy 1973-1990; 18 j.a. - statuty i regulaminy organizacyjne Urzędu, zarządzenia i decyzje naczelnika, protokoły narad, wycinki prasowe, dokumentacja dotycząca prowadzenia archiwum zakładowego w Urzędzie. 10. Statystyka 1980-1990; 4 j.a. - spisy rolne, sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdania o zobowiązaniach pieniężnych (1980-1982, 1985-1990) 11. Kontrole 1974-1987; 9 j.a. - protokoły kontroli UG. 12. Budżet i jego realizacja 1973-1989; 22 j.a. - budżety (1973-1978, 1980-1989) i sprawozdania z ich realizacji (1973-1975, 1977, 1985-1988), zmiany budżetowe. 13. Plany społeczno-gospodarcze 1974-1988; 14 j.a. - plany społeczno-gospodarcze roczne i wieloletnie, sprawozdania z realizacji tych planów. 14. Nadzór nad stowarzyszeniami 1973-1975; 3 j.a. - ewidencja stowarzyszeń, organizacja i działalność stowarzyszeń działających na terenie gminy. 15. Sprawy społeczno-administracyjne 1981-1985; 4 j.a. - informacje dotyczące kultury fizycznej w gminie, handel i usługi w gminie, organizacja i działalność obrony cywilnej.. 16. Gospodarka rolna [1969] 1973-1985; 8 j.a. - plany zadrzewień gminy, programy rozwoju rolnictwa, sprawozdania z gospodarki gruntami, wykazy gospodarstw rolnych, plany wymiany gruntów. 17. Budownictwo, urbanistyka, gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1973-1990; 2 j.a. - powszechny przegląd gmin. 1. AKCESJA nr 3671/2015; 1975-2012; 13 j.a.; sygn. 210-222 - karty osobowe mieszakńców z terenu gminy Widuchowa z miejscowości Bolkowice, Czarnówek, Dębogóra, Kiełbice, Kłodno, Krzywin (ul. Drzewiarzy, Nowa, Polna, Rynicka, Słoneczna, Królewiecka, Widuchowska), Krzywinek, Lubicz (karty osób zmarłych i karty osób żyjących na nazwiska od litery A-Ż), Lubiczyn, Marwice, Ognica, Pacholęta, Polesiny, Rynica, Widuchowa (ul. Bulwary Rybackie, Grunwaldzka, Krakowska, Nadodrzańska, Sienkiewicza, Spokojna, Stroma, Topolowa, Wodna, Wopistów, Żeromskiego, Żwirowa, Stacja PKP, 3-go Maja, Krasickiego, Mickiewicza, Mostowa, Ogrodowa, Podgórna, Polna, Robotnicza, Tatrzańska, Zielona), Widuchówko, Żarczyn (karty osób żyjących na nazwiska od litery A do Ż), Żelechowo; 1975-2012; 11 j.a. w tym 6200 kart osobowych mieszakńców; sygn. 210-220; - karty ewidencyjno-adresowo-dowodowe mieszkańców z terenu gminy Widuchowa - nazwiska na literę A-M; brak daty; 2 j.a. w tym 2346 kart ewidencyjnych mieszkańców; sygn. 221-222. 2. AKCESJA nr 3996/2017; [1945] 1973-1990 [2003]; 141 j.a.; sygn. 223-363 - plany zagospodarowania gminy Widuchowa, sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne z działalalności jednostek podległych, wykazy zmian gruntowych, wykazy użytkowników gruntów gminy Widuchowa, wykazy gruntów, akty nadania ziemi, dokumentacja podstawowa gospodarstw rolnych (indywidualnych), karty gospodarstw (Żarczyn, Żelechowo, Rynica, Ognica, Kłodowo, Lubicz, Widuchowa, Krzywin, Dębogóra, Marwice, Lisie Pole, Polesiny, Pacholęta).

Dzieje twórcy:

UG w Widuchowej powstał z dniem 1.I. 1973 r. w wyniku realizacji reform ustrojowych przeprowadzonych w 1972 r. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej odbyła się 3.I.1973 r. W jej trakcie powołano organa Rady, wybrano przewodniczącego Rady. Utworzono 4 stałe komisje. Ich ilość i nazwy na przestrzeni lat zmieniały się. Przewodniczący Rady, jego zastępcy i przewodniczący komisji stałych tworzyli Prezydium Rady. Organem administracji państwowej w gminie, a zarazem organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik powoływany przez przewodniczącego PWRN. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez podległy mu Urząd Gminy, w skład którego wchodziły trzy piony: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i USC. UG w Widuchowej funkcjonował do maja 1990 r., kiedy to weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym.

Daty skrajne:

[1945] 1973-1990 [2012]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Gminy w Widuchowej i Gminna Rada Narodowa w Widuchowej

Daty:

1945-1972, 1973-1990, 1975-2012.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

363

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

209

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak