Akta komisji wyborczych z terenu województwa szczecińskiego

Sygnatura
65/1110/0
Daty skrajne
1952-1988 [1989]
Liczba serii
537
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. WYBORY DO SEJMU PRL 67 j.a. 1.1. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 26.XI.1952; 4 j.a. - Powiatowa Komisja Wyborcza w Dębnie, obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 1.2. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 20.I.1957; 4 j.a. - obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatu nowogardzkiego, łobeskiego, stargardzkiego. 1.3. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 19.III.1972; 18 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 1.4. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 13.X.1985; 41 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin i gmin województwa - w układzie alfabetycznym. 2. WYBORY DO SEJMU PRL I RAD NARODOWYCH 431 j.a. 2.5. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 16.IV.1961; 87 j.a. - Okręgowa Komisja Wyborcza w Stargardzie Szczec., Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze w województwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 2.6. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 30.V.1965; 155 j.a. - Okręgowa Komisja Wyborcza w Stargardzie Szczec., Szczecinie, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze w województwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 2.7. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 1.VI.1969; 126 j.a. - Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze w województwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 2.8. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 21.III.1976; 38 j.a. - Okręgowa Komisja Wyborcza w Stargardzie Szczec., Szczecinie, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin i gmin województwa - w układzie alfabetycznym, okręgu wyborczego nr 61 i 62, obwodów nr 1-14. 2.9. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 23.III.1980; 25 j.a. - Okręgowa Komisja Wyborcza w Stargardzie Szczec., Szczecinie, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin i gmin województwa - w układzie alfabetycznym, okręgu wyborczego nr 62 i 63. 3. WYBORY DO RAD NARODOWYCH 727 j.a. 3.10. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 5.XII.1954; 62 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze wwojewództwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, okręgowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetyczny , obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 3.11. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 3.II.1958; 87 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze w województwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetyczny . 3.12. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 9.XII.1973; 156 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze w województwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, dzielnicowe komisje wyborcze m. Szczecina, gminne komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym,obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 3.13. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 5.II.1978; 103 j.a. - miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, gminne komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin oraz gmin województwa - w układzie alfabetycznym. 3.14. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 17.VI.1984; 135 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, komisje i kolegia wyborcze miast i gmin w województwie - w układzie alfabetycznym, komisje i kolegia wyborcze gmin w województwie - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin oraz gmin województwa - w układzie alfabetycznym. 3.15. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 19.VI.1988; 184 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, komisje i kolegia wyborcze miast i gmin w województwie - w układzie alfabetycznym, komisje i kolegia wyborcze gmin w województwie - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin oraz gmin województwa - w układzie alfabetycznym.

Dzieje twórcy:

Pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego ( po zakończeniu II wojny światowej) odbyły się 19.I.1947 r. Wybrany 19.II.1947 r. Sejm uchwalił ustawę "O ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczpospolitej Polskiej " tzw. Małą Konstytucję. Nie wprowadzała ona zasad prawa wyborczego. Zasady te określiła dopiero Konstytucja PRL, uchwalona przez Sejm w dniu 22.VII.1952 r. Sposób przeprowadzania wyborów wprowadzały ordynacje wyborcze, które były uchwalane przez Sejm PRL przed każdymi kolejnymi kampaniami wyborczymi. Pierwsze wybory wg nowych zasad przeprowadzono 26.X.1952 r. Zgodnie z ordynacją kraj został podzielny na okręgi wyborcze, w których wybierano posłów. Dla przeprowadzenia głosowania tworzono obwody głosowania, które obejmowały teren zamieszkały przez jeden do trzech tysięcy mieszkańców. W miastach powiatowych obwody powoływało Prezydium WRN, natomiast w miastach nie stanowiących powiatów oraz w gminach obwody powoływały prezydia powiatowych rad narodowych. Dla przeprowadzenia wyborów i głosowania oraz ustalenia jego wyników powoływano okręgowe i obwodowe komisje wyborcze. Do zadań okręgowych komisji wyborczych należało: rejestrowanie kandydatów na posłów, sporządzanie protokołów przyjęcia zgłoszeń list kandydatów, nadzór nad przestrzeganiem przepisów ordynacji wyborczej, rozpatrywanie skarg, dostarczanie obwodowym komisjom urzędowych kart do głosowania oraz ustalenie wyników głosowania w okręgu wyborczym. Do obwodowych komisji należało: wykładanie spisów wyborców do publicznego wglądu, przeprowadzenie głosowania w obwodzie, obliczenie wyników głosowania, przesłanie protokołów głosowania do okręgowej komisji wyborczej, w skład której wchodził dany obwód oraz przesłanie protokołów głosowania i innych materiałów wyborczych terenowym organom administracji państwowej. Komisje wyborcze działały tylko w czasie trwania wyborów, po ich zakończeniu ulegały rozwiązaniu. Zgodnie z ordynacją wyborczą, prawo zgłaszania kandydatów na posłów przysługiwało organizacjom politycznym, zawodowym i spółdzielczym oraz innym masowym organizacjom społecznym. Kandydatów zgłaszano do właściwej okręgowej komisji wyborczej poprzez zarejestrowanie list kandydatów na posłów. Nastepnie nazwiska kandydatów były drukowane na kartach do głosowania, które otrzymywali wyborcy w czasie głosowania. W praktyce wyborcy głosowali na listy Frontu Narodowego, później Fronu Jedności Narodu. Dnia 25.IX.1954 r. Sejm uchwalił ordynację wyborczą do rad narodowych. Ordynacja ustaliła sposób przeprowadzenia, pierwszych po wojnie, wyborów do rad narodowych. Do tej pory rady były tworzone na zasadzie delegowania do niej radnych. Pierwsze wybory do rad narodowych przeprowadzono 5.XII.1954 r. Podobnie jak w wyborach do Sejmu, radnych wybierano w okręgach wyborczych, a dla przeprowadzenia głosowania utworzono obwody głosowania-wspólne dla wyborów rad narodowych wszystkich szczebli. Zakres działania okręgowych i obwodowych komisji był podobny jak w przypadku wyborów do Sejmu. Na przestrzeni lat ordynacje wyborcze zarówno dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu jak i do rad narodowych przechodziły pewne zmiany. Przykładowo: w 1957 r. wprowadzono tzw miejsca mandatowe na listach - w przypadku braku skreśleń w karcie do głosowania wybierano kandydatów z pierwszych miejsc; w 1960 r. dopuszczono możliwość przeprowadzenia wspólnych wyborów do Sejmu i rad narodowych. Istotne zmiany w sposobie przeprowadzania wyborów nastąpiły dopiero w 1984 r. Uchwalona ordynacja podkreslała, iż wybory do rad narodowych odbywać się będą w oparciu o deklarację wyborczą Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego oraz że kandydatami do rad narodowych będą obywatele w pełni aprobujący zasady socjalistycznego ustroju PRL. Prawo zgłaszania kandydatów przysługiwało Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonemu Stronnictwu Ludowemu, Stronnictwu Demokratycznemu oraz sygnatariuszom Deklaracji w sprawie PRON (z 20.VII.1982 r.). Ordynacja powoływała kolegia wyborcze (wojewódzkie, miejskie, dzielnicowe, gminne oraz miast i gmin), które przygotowywały listy zgłoszonych kandydatów i przekazywały je do właściwych komisji wyborczych. Zgłoszone listy były dzielone na poszczególne mandaty. Przy każdym mandacie umieszczano po dwa nazwiska kandydatów na radnych. W przypadku nieskreślenia kandydatów przez wyborców, oddany głos był zaliczany osobie umieszczonej na pierwszym miejscu. Dla przeprowadzenia głosowania ordynacja przewidywała podobnie jak w latach poprzednich tworzenie obwodów głosowania oraz powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. W taki sposób przebiegały wybory również wybory do Sejmu w kolejnych latach. Na przestrzeni lat 1952-1988 wybory do Sejmu PRL przeprowadzone były: 26.X.1952, 20.I.1957, 19.III.1972, 13.X.1985. Na przestrzeni lat 1952-1988 wybory do rad narodowych przeprowadzone były: 5.XII.1954, 2.II.1958, 9.XII.1973, 5.II.1978, 17.VI.1986, 19.IV.1988. Wspólne wybory do Sejmu PRL i rad narodowych przeprowadzone były: 16.IV.1961, 30.V.1965, 1.VI.1969, 21.III.1976, 23.III.1980.

Daty skrajne:

1952-1988 [1989]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1988, 1989-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1225

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1225

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA