Inspekcja Robotniczo-Chłopska, Oddział Wojewódzki w Szczecinie

Sygnatura
65/1115/0
Daty skrajne
1985-1990
Liczba serii
78
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1985-1990; 32 j.a. 1. Organizacja 1985; 1 j.a. - opis stanu organizacyjnego Inspekcji na terenie woj szczecińskiego w końcu 1985 r. 2. Plany pracy i sprawozdania z działalności 1985-1990; 6 j.a. 3. Skargi i wnioski 1985-1990; 15 j.a. - akta skarg i wniosków oraz rejestry skarg i wniosków wpływających do Inspekcji. Są także sprawozdania w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków od obywateli za lata 1985-1989 oraz akta skarg załatwianych przez inne organy kontroli z udziałem inspektorów IRCh-y. 4. Współpraca 1986-1989; 6 j.a. - informacje dotyczące współpracy z władzami partyjnymi, związkami zawodowymi, prokuraturą i innymi organami kolnymi. 5. Wycinki prasowe 1986-1989; 4 j.a. II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 1985-1989; 5 j.a. - zbiorcze sprawozdania o wynikach kontroli III. KONTROLE 1985-1989; 359 j.a. 1. Administracja państwowa 1988-1989; 1 j.a. 2. Przemysł 1987; 1 j.a. 3. Budownictwo 1985-1989; 39 j.a. 4. Rolnictwo 1985-1989; 87 j.a. 5. Drogownictwo i łączność 1988-1989; 4 j.a. 6. Handel 1986-1988; 5 j.a. 7. Usługi 1986-1989; 20 j.a. 8. Gospodarka komunalna 1985-1989; 33 j.a. 9. Gospodarka mieszkaniowa 91 j.a. 10. Oświata i wychowanie 1986-1989; 11 j.a. 11. Ochrona zdrowia 1987-1988; 12 j.a. 12. Ochrona środowiska 1987; 6 j.a. 13. Sprawy socjalno-bytowe 1986-1989; 22 j.a. 14. Kontrole - różne 1987-1989; 23 j.a. - są to protokoły innych pojedynczych kontroli, których nie można włączyć do pozostałych serii. Są to np. kontrole dotyczące wykorzystywania samochodów służbowych, walki z alkoholizmem, zabezpieczenia mienia.

Dzieje twórcy:

IRCh-a została powołana na posiedzeniu XVIII Plenum KC PZPR w dniu 22 grudnia 1984 r. Nadzór polityczny nad działalnością Inspekcji sprawował KC PZPR poprzez Komisję Prawa i Praworządności na szczeblu centralnym i komitety wojewódzkie na szczeblu lokalnym. W każdym województwie określono personalnie odpowiedzialnego członka kierownictwa komitetu wojewódzkiego PZPR, który sprawował bezpośredni i roboczy nadzór partyjny nad funkcjonowaniem IRCh-y. Podstawowym ogniwem IRCh-y były grupy kontrolnr, które organizowane były na zasadzie terytorialnej w obrębie jednostek organizacyjnych stopnia podstawowego. W skład grupy wchodzili kontrolerzy rekomendowani przez organizacje partyjne i stronnictwa polityczne, organizacje młodzieżowe i społeczne. Wytyczne KC PZPR zalecały aby na 1000-1200 mieszkańców przypadał 1 kontroler społeczny. Wybór kandydatów zatwierdzała wojewódzka rada narodowa. W województwie szczecińskim organizacja Inspekcji rozpoczęła się w początkach 1985 r. Do prac o charakterze organizacyjno-koordynacyjnym oraz do obsługi IRCh-y utowrzono przy Delegaturze NIK Oddział Wojewódzki Inspekcji, który posiadał 5 etatów merytorycznych oraz jednego pracownika ds finansowo-gospodarczych. Podstawowym ogniwem Inspekcji były grupy kontrolne. W woj szczecińskim ich uruchamianie rozpoczęto w oparciu o działania trzech rejonowych ośrodków pracy partyjnej w: Goleniowie, Stargardzie Szczec. i w Świnoujściu oraz KM PZPR w Szczecinie. 26 czerwca 1985 r. WRN w Szczecinie powołała 211 społecznych kontrolerów Inspekcji. W drugim etapie organizacji IRCh-y w woj szczecińskim, który nastąpił w grudniu 1985 r., utworzono kolejne grupy kontrolne na pozostałym terenie województwa. W końcu grudnia 1985 r. istniało 14 grup kontrolnych, w których było 435 społecznych inspektorów kontrolnych. W czerwcu 1987 r. zakończyła się I kadencja działalności IRCh-y. Aby zapewnić ciągłość działania już wiosną rozpoczęto przygotowania do tworzenia nowych grup kontrolnych. W czerwcu 1987 r. WRN w Szczecinie mianowała 842 społecznych kontrolerów - w I kadencji było ich za mało. W ciągu II półrocza ilość kontrolerów zmniejszyła się do 831. Działali oni w 14 grupach kontrolnych. Merytoryczna działalność Inspekcji odbywała się w oparciu o plany opracowane przez Wojewódzki Oddział IRCh-y, Komisję Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego KW PZPR oraz wytyczne KC PZPR. Sprawozdania ze swojej pracy IRCh-a przesyłała do WRN w Szczecinie oraz rad narodowych stopnia podstawowego. Praca grup kontrolnych polegała na przeprowadzaniu kontroli o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. W 1986 r. skontrolowano 190 zakładów pracy, w 1987 r. - 182. Oddział Wojewódzki Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej w Szczecinie przestał wykonywać swoje zadania w drugiej połowie 1989 r. Oficjalnie został zlikwidowany na podstawie uchwały nr 84 Rady Ministrów w maju 1990 r.

Daty skrajne:

1985-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1985-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

396

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

396

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA