Centralny Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska, Terenowy Zespół Lustracji w Szczecinie

Sygnatura
65/1330/0
Daty skrajne
[1971-1975] 1976-1990
Liczba serii
57
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Planowanie i sprawozdawczość 1971-1990; 27 j.a. 01. Planowanie 1980-1989; 9 j.a. - plany działalności lustracyjnej. 02. Sprawozdania, analizy, informacje 1971-1990; 18 j.a. - sprawozdania z działalności lustracyjnej, analizy wpływających i rozpatrzonych skarg i wniosków związanych z działalnością poszczególnych spółdzielni. 2. Kontrole 1974-1990; 270 j.a. - materiały z kontroli 53 spółdzielni i jednostek podległych Związkowi Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"

Dzieje twórcy:

Dnia 02.04.1976 na kongresie zjednoczeniowym spółdzielczości rolniczej z połączenia Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich oraz Centrali Spółdzielni Ogrodniczych powstał Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska". W 1981 r. spółdzielnie mleczarskie i ogrodniczo-pszczelarskie powołały własne centralne związki, a Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" przemianowano na Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Związek ten istniał do 1990 r. Początkowo działalność gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w województwie szczecińskim była kontrolowana przez Dział Rewizji Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie. Zmiany w organizacji aparatu kontroli wprowadzone zostały na mocy ustawy z 17.02.1961 r. o spółdzielniach i jej związkach (Dz.U. z 1961 r., nr 12, poz. 61). W miejsce rewizji ustanowiono lustracje, a Dział Rewizji przemianowano na Wydział Lustracji i podporządkowano go bezpośrednio pod Biuro Lustracji Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". W 1976 r. w wyniku zmian organizacyjnych utworzony został Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", a w miejsce Biura Lustracji wprowadzono Zespół Lustracji. Zadania Terenowego Zespołu Lustracji pokrywały się z zadaniami istniejącego wcześniej Wydziału Lustracji. Zadaniem pracowników oddziału było przede wszystkim realizowanie za pomocą lustracji ustawowego obowiązku badania i oceny legalności, rzetelności i gospodarności w działalności statutowej organizacji spółdzielczej. Ponadto mieli oni za zadanie podejmowanie działań, które przyczyniłyby się do eliminacji i zapobiegania nieprawidłowościom stwierdzonym podczas prowadzenia czynności kontrolnych, a także czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. Terenowy Oddział Lustracji Centralnego Zwiżaku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie, został postawiony w stan likwidacji na mocy ustawy z 20.01.1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczej, nakazującej likwidację wszystkich centralnych związków spółdzielczych.

Daty skrajne:

[1971-1975] 1976-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie; Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie

Daty:

1971-1975, 1976-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

297

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

297

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA