Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie

Sygnatura
65/426/0
Daty skrajne
[1945-1947] 1948-1970
Liczba serii
56
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. ORGANIZACJA 1945-1970; 451 j.a. 1.1. Kongres spółdzielczości 1955-1960; 3 j.a. 1.2. Zjazdy delegatów 1954-1966; 14 j.a. 1.3. Walne zgromadzenia 1946-1970; 40 j.a. 1.4. Rada Nadzorcza 1945-1967; 34 j.a. 1.5. Zarząd Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni 1951-1967; 82 j.a. 1.6. Komisje 1952-1966; 17 j.a. 1.7. Wykazy zakładów, spółdzielni, punktów skupu, sklepów 1948-1965; 10 j.a. 1.8. Organizacja i działalność gminnych spółdzielni 1945-1962; 47 j.a. 1.9. Arkusze ewidencyjne, akta gospodarstw i spółdzielni, oświadczenia o celowości 1948-1950; 3 j.a. 1.10. Werbunek członków 1959-1962; 5 j.a. 1.11. Struktura organizacyjna 1948-1969; 30 j.a. - statuty i schematy organizacyjne. 1.12. Zarządzenia 1948-1959; 26 j.a. 1.13. Konferencje, narady, posiedzenia 1945-1967; 58 j.a. 1.14. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 1960-1962; 8 j.a. 1.15. Regulaminy i instrukcje zakładowe 1947-1966; 11 j.a. 1.16. Sprawy osobowe, szkolenia, skargi i wnioski, BHP 1950-1961; 9 j.a. 1.17. Współzawodnictwo pracy, współpraca 1954-1966; 11 j.a. - sprawozdania ze współzawodnictwa, wytyczne 1.18. Praca społeczno-wychowawcza, kulturalna, obchody uroczystości 1955-1965; 11 j.a. 1.19. Czasopisma, biuletyny i komunikaty handlowe 1947-1960; 19 j.a. - są tu m.in. Wiadomości Giełdowe, Rolnik Spółdzielca, Biuletyny informacyjne Centrali. 1.20. Rada Zakładowa 1949-1959; 5 j.a. - protokoły posiedzeń 1.21. Racjonalizacja 1954-1955; 4 j.a 1.22. Archiwum zakładowe 1955-1967; 4 j.a. - instrukcja kancelaryjna, spisy akt przekazanych do Archiwum Państwowego w Szczecinie z 1965 r. 2. KONTROLE1945-1967; 266 j.a. - protokoły kontroli gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 3. PLANOWANIE 11948-1966; 160 j.a. 3.1. Plany finansowe wieloletnie 1949-1966; 5 j.a. 3.2. Plany finansowo-gospodarcze - roczne 1949-1966; 35 j.a. 3.3. Plany inwestycyjne wieloletnie 1955-1961; 7 j.a. 3.4. Plany inwestycyjne-roczne 1953-1963; 61 j.a. 3.5. Plany produkcji 1950-1957; 7 j.a. 3.6. Plany obrotu towarowego, hurtu i detalu 1949-1959; 9 j.a. 3.7. Plany skupu 1949-1951; 13 j.a. 3.8. Plany sieci detalicznej 1952; 1 j.a. 3.9. Plany eksploatacji torfu 1948; 4 j.a. 3.10. Plany pracy i działalności 1954-1960; 14 j.a. 3.11. Plany zatrudnienia 1956; 4 j.a. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1945-1970; 511 j.a. 4.1. Bilanse, sprawozdania finansowe i finansowo-gospodarcze 1946-1970; 175 j.a. 4.2. Analizy finansowe i finansowo-gospodarcze 1951-1967; 51 j.a. 4.3. Sprawozdania z wykonania kosztów 1955; 10 j.a. 4.4. Sprawozdania z działalności gospodarczo-finansowej i organizacyjnej 1945-1970; 91 j.a. 4.5. Sprawozdania z działalności samorządów spółdzielczych 1952-1963; 16 j.a. 4.6. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1948-1962; 44 j.a. 4.7. Sprawozdania z inwestycji 1949-1964; 29 j.a. 4.8. Sprawozdania z produkcji 1948-1959; 17 j.a. 4.9. Sprawozdania ze skupu i kontraktacji 1947-1960; 28 j.a. 4.10. Sprawozdania z wykonania planów obrotów 1948-1960; 21 j.a. 4.11. Wykazy statystyczne 1948-1966; 5 j.a. 4.12. Sprawozdania z przygotowania do kampanii żniwnej i siewnej 1960-1961; 4 j.a. 4.13. Sprawozdania z eksploatacji torfu 1951-1955; 2 j.a. 4.14. Sprawozdania z remanentów 1955-1956; 4 j.a. 4.15. Sprawozdania transportowe 1955-1962; 5 j.a. 4.16. Sprawozdania energetyczne 1949-1958; 2 j.a. 4.17. Sprawozdania z zebrań wiejskich 1953-1962; 7 j.a.

Dzieje twórcy:

Tworzenie sektora spółdzielczego po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęło się w listopadzie 1944 r., po zakończeniu obrad Kongresu Spółdzielczego w Lublinie. Utworzono m..in. Związek Samopomocy Chłopskiej, który miał być organizatorem życia społeczno-gospodarczego na wsi, a także sposobem politycznego oddziaływania PPR na wieś. Sposobem na realizację tych zadań było tworzenie gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Spółdzielnie te prowadząc działalność gospodarczą, miały zaspakajać potrzeby wsi w zakresie wymiany handlowej, usług produkcyjnych, a także kulturalnych dla środowiska wiejskiego. Od 1946 r. rozpoczęto tworzyć powiatowe związki gminnych spółdzielni, później powstawały również gminne spółdzielnie (po 1 lub 2 w powiecie). 21.05.1948 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni. W wyniku realizacji tej ustawy powołano m.in. Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", która niemal od razy rozpoczęła tworzenie oddziałów okręgowych. Jeden z nich - Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Oddział Okręgowy powstał w Szczecinie. Przejął on nadzór nad działalnością wszystkich istniejących gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na terenie województwa szczecińskiego. W grudniu 1952 r. Oddział Okręgowy Centrali Rolniczej został przekształcony w Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie. W późniejszym okresie nazwa Związku ulegała zmianom. I tak: - w 1976 r. w wyniku realizacji uchwał kongresu zjednoczeniowego trzech pionów spółdzielczości utworzono na szczeblu centralnym Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", a na terenie województwa Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie; - w październiku 1986 r. w wyniku realizacji ustawy o spółdzielczości "Prawo spółdzielcze" utworzono Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie; - w lipcu 1989 r. WZGS "SCh" został przekształcony w Szczecińskie Przedsiębiorstwo Spółdzielcze "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie. Przez cały okres istnienia WZGS "SCh" zrzeszał i kierował działalnością powiatowych związków gminnych spółdzielni i gminnych spółdzielni na terenie województwa szczecińskiego, prowadząc za ich pośrednictwem zaopatrzenie mieszkańców wsi w artykuły spożywcze i przemysłowe, skup płodów rolnych oraz przetwórstwo spożywcze prowadząc piekarnie, rzeźnie, masarnie, wytwórnie wód gazowanych, restauracje i bary. Ponadto WZGS "SCh" w Szczecinie posiadał 8 własnych zakładów produkcyjnych. Władzami Związku były: Zjazd Delegatów WZGS (najwyższa władza), Rada Nadzorcza jako organ nadzorujący i kontrolujący pracę Zarządu oraz Zarząd WZGS jako organ wykonawczy. Terenem działania WZGS "SCh" w Szczecinie był teren województwa szczecińskiego. W roku 1990 na mocy ustawy z 20.01.1990 r. wszystkie związki spółdzielcze, w tym i WZGS "SCh" w Szczecinie postawiono w stan likwidacji. Zgodnie z ustawą zakończyła się ona do czerwca 1994 r.

Daty skrajne:

[1945-1947] 1948-1970

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Oddział Okręgowy w Szczecinie (1948-1952); Szczecińskie Przedsiębiorstwo Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie (1989-1990); Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie (1952-1976); Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie (1986-1989); Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie (1976-1986)

Daty:

1945-1947, 1948-1970.

Nazwa dawna:

Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Oddział Okręgowy w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1390

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1388

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

20.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

19.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją Komisji Metodycznej z dn. 17.12.2012 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu