Urząd Gminy w Swobnicy

Sygnatura
65/1092/0
Daty skrajne
[1965] 1973-1976
Liczba serii
17
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Gminna Rada Narodowa 1973-1976; sygn. 1-21; 21 j.a. – regulamin Rady 1973 (sygn. 1), charakterystyki radnych 1973 (sygn. 2), protokoły sesji 1973-1976 (sygn. 3-5), spotkania radnych z wyborcami 1973-1975 (sygn. 6-9), protokoły komisji Rady 1973-1975 (sygn. 10-17), protokoły posiedzeń Prezydium 1973-1976 (sygn. 18-20), protokoły zebrań wiejskich 1973 (sygn. 21). II. Urząd Gminy [1965] 1973-1976; sygn. 22-73; 52 j.a. – regulamin pracy Urzędu 1975 (sygn. 22), zarządzenia naczelnika 1973-1975 (sygn. 23), protokoły narad 1973 (sygn. 24), materiały Społecznej Komisji Pojednawczej 1973-1974 (sygn. 25), statut Gminnej Biblioteki Publicznej 1973-1974 (sygn. 26), spis kadrowy 1973-1975 (sygn. 27), materiały dotyczące organizacji i działalności Ludowych Związków Sportowych 1973-1976 (sygn. 28), Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki 1973-1975 (sygn. 29),nadzór nad stowarzyszeniami 1973-1974 (sygn. 30), estetyzacja gminy 1975-1976 (sygn. 31), udział w imprezach gminnych 1973-1974 (sygn. 32-34), spółki wodne 1973-1974 (sygn. 35); protokoły kontroli Urzędu 1973-1976 (sygn. 36); plan perspektywiczny budowy dróg w gminie na lata 1973-1990 (sygn. 37), plan społeczno-gospodarczy gminy na 1975 r (sygn. 38), sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, zatrudnienia, finansowania inwestycji, realizacji zobowiązań pieniężnych 1973-1976 (sygn. 39-42), preliminarze budżetowe 1974-1976 (sygn. 43), budżet gminy i jego zmiany 1973-1975 (sygn. 44-50), sprawozdania z wykonania budżetu 1973-1976 (sygn. 51-54),materiały dotyczące działalności gminnej służby rolnej 1973-1975 (sygn. 55), Gminnej Rady Przysposobienia Rolniczego 1975-1976 (sygn. 56), plany działalności rolniczej i sprawozdania z ich wykonania 1973-1976 (sygn. 57-59), gospodarka gruntami - sprzedaż, scalanie i zagospodarowywanie gruntów [1965] 1973-1976 (sygn. 60-71), rejestry pomiarowe gruntów 1973-1976 (sygn. 72-73).

Dzieje twórcy:

Gmina Swobnica została utworzona 1.I.1973 r. W jej skład wchodziło 8 sołectw. Były to: Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Górnowo, Grzybno, Kamienny Jaz, Rurka, Strzelczyn, Swobnica. Pierwsza sesja Rady odbyła się 4.I.1973 r. Pierwszym przewodniczącym Rady wybrany został Józef Zarzycki. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała następujące komisje: Komisję Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Komisję Rolnictwa, Komisję Ładu i Porządku Publicznego, Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Organem administracji państwowej w gminie oraz organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik gminy. Pierwszym został Feliks Skibiński. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez Urząd Gminy. W jego skład wchodziło: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna i Urząd Stanu Cywilnego. W czerwcu 1975 r. przy Naczelniku Gminy Swobnica powołano Kolegium ds. Wykroczeń. 2.VII.1976 r. na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska gminę Swobnica rozwiązano, a sołectwa wchodzące w jej skład włączono w skład gminy Banie i Chojna.

Daty skrajne:

[1965] 1973-1976

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Gminy w Swobnicy i Gminna Rada Narodowa w Swobnicy

Daty:

1965-1972, 1973-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

73

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

73

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA