Policmajster Miasta Łodzi

Sygnatura
39/38/0
Daty skrajne
1862-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Policmajster m Łodzi, 1862-1867, sygn. 1-41 - organizacja władz policyjnych, sprawy ogólne, porządek i bezpieczeństwo publiczne, nadzór nad działalnością instytucji kulturalno-oświatowych i społecznych, sprawy porządkowo sanitarne, ruch ludności, sprawy wojskowe; II. Naczelnik Straży Ziemskiej, 1867-1894: zarządzenia i okólniki, sygn. 42-136 - w sprawach nadzoru policyjnego, poszukiwania osób za działalność polityczną, kontroli ludności; statystyka, sygn. 137-155 - dane ogólne wykazy ludności Łodzi wg wyznań, przestępczość, ceny, spisy właścicieli domów; porządek i bezpieczeństwo publiczne, sygn. 156-425 - kontrola przestrzegania przepisów porządkowych, nieszczęśliwe wypadki, kronika wypadków w Łodzi, nadzór policyjny nad ludnością, poszukiwanie osób, sprawy sądowe; nadzór nad działalnością kulturalno-oświatową i społeczną, sygn. 426-480 - szkoły, cenzura czasopism, teatry i imprezy rozrywkowe, litografie i księgarnie, uroczystości świeckie i kościelne, dobroczynność i stowarzyszenia; nadzór budowlany, sygn. 481-497 - naruszanie przepisów budowlanych; nadzór lekarski, sygn. 498-513 - okólniki, stan sanitarny nieruchomości miejskich, opłaty za leczenie, choroby zakaźne, prostytucja; ruch ludności, sygn. 514-570 - okólniki zakaz wjazdu do Cesarstwa, nielegalne wyjazdy za granicę, nadzór nad powracającymi do kraju, sprawy paszportowe; sprawy duchowne i wyznaniowe, sygn. 571-595 - okólniki, spisy osób wyznania prawosławnego, spis księży, pastorów i rabinów, przeniesienia i nominacje; sprawy wojskowe, sygn. 596-653 - okólniki, korespondencja ogólna, pobór do wojska, wojskowi emerytowani, kary za uchylanie się od służby wojskowej; funkcjonariusze i urzędnicy, sygn. 654-734 - okólniki i polecenie gubernatora piotrkowskiego dotyczące straży ziemskiej, kontrola drużyn, skład osobowy policji łódzkiej, sprawozdania z działalności, skargi ludności na strażników, wydatki na uposażenie. III. Policmajster m. Łodzi, Sekretarz, 1894-1914: rozporządzenia i korespondencja dotycząca różnych spraw policyjnych, sygn. 735-744; nadzór policyjny nad ludnością, sygn. 745-829 - nadzór nad robotnikami w zakładach, spisy ludności wg okręgów policyjnych z 1911 r., raporty dzienne o wydarzeniach w Łodzi, kontrola osób pod nadzorem policyjnym, spisy osób aresztowanych, zatrzymanych i poszukiwanych; nadzór nad działalnością instytucji kulturalno-oświatowych, sygn. 830-856 - prasa szkoły, teatry, wystawy, imprezy kulturalne (głównie podania o zezwolenia na organizację); organizacje społeczne, dobroczynność - sygn. 857-953, sprawy ogólne, stowarzyszenia zawodowe, robotnicze, rzemieślnicze, spożywców, pożyczkowo-oszczędnościowe, kasy, stowarzyszenia sportowe, śpiewacze, chóry i orkiestry (starania o założenie, spisy członków, statuty, sprawozdania); funkcjonariusze policji, sygn. 954-1004 - akta personalne, wydatki na utrzymanie, emerytury i nagrody; rejestry, skorowidze i dzienniki kancelaryjne różnych referatów, sygn. 1005-1028. Referat Tajny, 1894-1913: rozporządzenia, okólniki i korespondencja, sygn. 1029-1063 - publikowanie manifestów i rozporządzeń władz, raporty o przebiegu uroczystości, informacje o wydarzeniach politycznych, strajkach, manifestacjach, kolportażu nielegalnych wydawnictw; nadzór nad prasą, organizacjami społecznymi zawodowymi, sygn. 1064-1088 - cenzura prasy, nadzór nad stowarzyszeniami, szkołami i uczniami, duchownymi, cudzoziemcami i imprezami rozrywkowymi; nadzór policyjny nad ludnością, sygn. 1089-1333 - przesiedlenia zesłania, kontrola pobytu, poszukiwania osób, nadzór nad podejrzanymi o działalność polityczną i przestępstwa państwowe. Referat I, 1892-1913: zarządzenia okólniki i korespondencja różna, sygn. 1334-1359; nadzór nad działalnością instytucji kulturalno-oświatowych, sygn. 13601-368 - cenzura prasy i ogłoszeń, kontrola szkół, teatrów i kin; organizacje społeczne, sygn. 1369-1413 - zezwolenia na urządzanie zabaw i koncertów, zebrań i odczytów, towarzystwa oświatowe, muzyczne, sportowe, kasy pożyczkowe (podania o zezwolenia na działalność, sprawozdania i informacje, statuty, spisy członków); ruch ludności, sygn. 1414-1473 - nadzór policyjny ogólny nad ludnością, kontrola ksiąg ludności, wykroczenia meldunkowe, sprawy paszportowe; funkcjonariusze policji, sygn. 1474-1482 - sprawy personalne policjantów i urzędników, zezwolenia na pobyt w Łodzi ich rodzin. Referat II, 1895-1913: zarządzenia i okólniki w sprawach porządkowych, sygn. 1483-1504; bezpieczeństwo i porządek publiczny, sygn. 1505-1537 - zabójstwa, rozboje, kradzieże, pożary, nadzór policyjny nad ludnością, aresztowania za naruszenie porządku publicznego; nadzór nad działalnością instytucji kulturalno-oświatowych, .sygn. 1538-1563 – szkoły, cenzura prasy, imprezy rozrywkowe; nadzór nad działalnością instytucji handlowych, gastronomii i komunikacji, sygn. 1564-1582 - zezwolenia na otwarcie sklepów i aptek, restauracji, czas pracy, wypadki przy pracy; nadzór budowlany, sygn. 1583-1591 - zezwolenia, naruszanie przepisów, wywłaszczenia; nadzór lekarski i weterynaryjny, sygn. 1592-1613 - pogotowie ratunkowe, lecznictwo prywatne, zwalczanie chorób zakaźnych, szpitale, ruch chorych, kontrola aptek, zwalczanie epidemii wśród zwierząt; sprawy porządkowo-sanitarne, sygn. 1614-1630 - straż pożarna, walka z żebractwem, stan sanitarny miasta; ruch ludności, sygn. 1631-1660 - emigracja do Ameryki, zakazy wyjazdu i pobytu w Królestwie Polskim i Cesarstwie, wysiedlenia i zesłania, sprawy paszportowe; sprawy rozwodowe i wyznaniowe, sygn. 1661-1665; funkcjonariusze i urzędnicy, sygn. 1666-1705 - sprawy personalne, obowiązki służbowe (polecenia i sprawozdania z działalności), wykroczenia służbowe policjantów i urzędników. Referat III: zarządzenia, okólniki korespondencja różna, 1897-1914, sygn. 1706-1744; bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1895-1914, sygn. 1745-1787 - poszukiwanie osób, dokumentów i rzeczy, zesłania, nadzór policyjny nad ludnością, opinie o osobach, prośby o zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego; nadzór nad zakładami przemysłowymi i handlowymi, 1896-1914, sygn. 1788-1836 - korespondencja ogólna dotycząca fabryk, majstrów zagranicznych, zatargi z robotnikami, strajki, zmiana czasu pracy i systemu płac, spisy zakładów handlowych i usługowych, zezwolenia na otwarcie biur i kantorów; nadzór nad działalności instytucji kulturalno-oświatowych i wyznaniowych, 1896-1913, sygn. 1837-1881 - zarządzenia, szkoły, cenzura gazet i ogłoszeń, zezwolenia na przedstawienia teatralne oraz koncerty i zabawy, otwieranie domów modlitwy; nadzór lekarski, 1895-1905, sygn. 1882-1892 - spisy głuchoniemych, godziny pracy lekarzy, felczerów, akuszerek i aptek; nadzór komunikacyjny, 1901-1914, sygn. 1893-1899 - dozór dróg i mostów, oświetlenie pojazdów, wydawanie prawa jazdy, przepisy drogowe; ruch ludności, 1895-1903, sygn. 1900-1908 - przesiedlenia do Łodzi i guberni, sprawy paszportowe i meldunkowe; sprawy wojskowe, 1895-1906, sygn. 1909-1919 - pobór do wojska i uchylanie się od służby wojskowej. Referat IV, 1909, sygn. 1920 - podział Łodzi na nowe okręgi policyjne, sprawy porządkowe. Referat V, 1909-1913, sygn. 1921-1926 - rozporządzenia i korespondencja, starania osób o przyznanie poddaństwa rosyjskiego. Referat VI Mobilizacyjny, 1896-1909, sygn. 1927-1933 - pobór do wojska, szkolenie wojskowe, szkoła policyjna. Referat Inspekcyjny, 1895-1896, sygn. 1934-1945 - polecenia i okólniki, funkcjonariusze policji (nominacje i obowiązki). Policja Fabryczna, 1909-1911, sygn. 1946-1951 - sprawy finansowe, wpływy na utrzymanie. Komitet Gospodarczy, 1899-1911, sygn. 1952-1967 - wyposażenie policji, umundurowanie, kwatery, pojazdy. Referat Śledczy: korespondencja poufna i jawna, 1894-193, sygn. 1968-1999 - poszukiwanie osób za działalność polityczną, tłumienie rozruchów, strajki, aresztowania działaczy, nadzór nad osobami podejrzanymi o działalność rewolucyjną, spisy funkcjonariuszy policji śledczej; działalność policji śledczej, 1895-1913, sygn. 2000-2018, sprawozdania i raporty miesięczne o wszelkich przestępstwach, kronika wypadków w Łodzi; bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1896-1912, sygn. 2019-2057 - naruszanie przepisów, przestępstwa polityczne, karne i cywilne, śledztwa i aresztowania, donosy, zażalenia i prośby, anonimy; nadzór policji śledczej, 1894-1911, sygn. 2058-2105 - działalność polityczna, cenzura prasy, kontrola uczniów, duchowieństwa i cudzoziemców, kontrabanda, poszukiwanie osób za różne przestępstwa; funkcjonariusze policji śledczej, 1894-1912, sygn. 2106-2134 - zarządzenia i polecenia władz, informacje o działalności policji, zażalenia na policjantów, ewidencja spraw. Rezerwa policji: rozporządzenia i okólniki, korespondencja tajna, 1896-1913, sygn. 2135-2163 - organizacja, powoływanie do służby, zabezpieczenie porządku z okazji świat i rocznic, skargi na działalność policji; funkcjonariusze rezerwy, 1898-1913, sygn. 2164-2301 - statystyka ogólna, spisy imienne, akta personalne, szkolenie, zażalenia na policjantów, zatargi i wykroczenia służbowe, policja fabryczna; nadzór policyjny, 1899-1911, sygn. 2302-2307 - prośby mieszkańców Łodzi o opinie, starania o przyznanie obywatelstwa, zezwolenia na prowadzenie lokali rozrywkowych. Komisarze okręgów policyjnych: Okręg I, 1895-1902, sygn. 2308-2322 - wykroczenia, nielegalne przekroczenie granicy, udział w strajkach, nadzór policyjny, spisy aptek; Okręg II, 1893-1908, sygn. 2323-2349 - nadzór policyjny nad ludnością, spisy fabryk, przestępstwa przeciwko władzy, aresztowania, kolportaż prasy nielegalnej, poszukiwania osób podejrzanych, nieszczęśliwe wypadki, rejestr spraw; Okręg IV, 1895-1911, sygn. 2350-2365 - przestępstwa pospolite, poszukiwanie osób, nieszczęśliwe wypadki, sprawy budowlane, choroby zakaźne. Księgi i rejestry, 1867-1914, sygn. 2366-2438 - księgi zapisu protokołów posiedzeń Policmajstra, wydanych zezwoleń na wyjazd, spisy osób pod nadzorem policji, przestępstw w Łodzi, kontroli instytucji, wydatków na utrzymanie policji. Dopływy akt, 1865-1914, sygn. 2439-2476 - rejestry aresztantów, cudzoziemców, rozkazy gubernatora piotrkowskiego dotyczące policji, spisy policjantów.

Dzieje twórcy:

Do 1863 r. cała służba policyjna w Łodzi była pracownikami Magistratu. W lipcu 1863 r. powołano Zarząd Policmajstra, który działał do 1867 r. Przejął on od magistratu nadzór nad policja, księgami ludności i Wydziałem Policyjnym. Kompetencje policji obejmowały szeroki zakres spraw z dziedziny bezpieczeństwa publicznego, porządku i spokoju w mieście. Ścisłej kontroli władz policyjnych podlegała ludność miasta, przesiedlenia i wyjazdy, uroczystości kościelne i religijne, zakłady przemysłowe i handlowe. Policmajster wydawał zezwolenia na grzebanie zwłok i urządzanie uroczystych pogrzebów. Ustawa o straży ziemskiej z 31.12.1866 r. zniosła dotychczasowy Zarząd Policmajstra, ustanawiając na jego miejsce Naczelnika Straży Ziemskiej podległego gubernatorowi, a niezależnego od prezydenta miasta. W 1894 r. utworzono urząd Policmajstra miasta Łodzi, jednocześnie dzieląc obszar miasta na cztery rewiry (uczastki). W 1909 r. liczbę tę powiększono do sześciu. Likwidacja urzędu nastąpiła w 1914 r.

Daty skrajne:

1862-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1862-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Policejmejster Goroda Lodzi

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2478

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2478

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

72.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

71.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak