Sąd Okręgowy Piotrkowski

Sygnatura
39/48/0
Daty skrajne
[1875] 1876-1914 [1928, 1935]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta ogólne: akta przewodniczącego Sądu, 1876-1914 [1918], zarządzenia, okólniki, korespondencja z Ministerstwem Sprawiedliwości, sygn. 1-24; zarządzenia, okólniki, korespondencja z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, sygn. 25-33; korespondencja z innymi władzami (gubernatorem piotrkowskim, Izbą Skarbową Piotrkowską); ukazy zarządzenia, okólniki Senatu Rządzącego, Warszawskiej Izby Sądowej i Sądu Okręgowego w Piotrkowie, sygn. 42-65; sprawozdawczość Sądu, sygn. 66-71; wyznaczanie sędziów przysięgłych i adwokatów, sygn. 72-77; zatwierdzanie nowych towarzystw i spółek, sygn. 78-86; zawiadomienia o zawarciu umów przedślubnych, sygn. 87-90; sprawy spadków, sygn. 91-94; rozpatrywanie próśb osób prywatnych, sygn. 95-100; kontrabanda, sygn. 101-102; skargi na działalność komorników, notariuszy i adwokatów, sygn., 103-127; akta personalne ogólne, sygn. 128-146; akta personalne poszczególnych osób zatrudnionych w Sądzie, sygn. 147-1122; skargi i zażalenia na działalność Wydziału Hipotecznego i komorników, sygn. 1123-1300. II. Akta spraw cywilnych, 1877-1914 [1925]. Sprawy cywilno-prawne: rozwody, sygn. 1301-1350; adopcje dzieci, sygn. 1351-1391; alimenty, sygn. 1392-1413; prostowanie świadectw urodzenia i zgonów, sygn. 1414-1447; postanowienia Rady Opiekuńczej, sygn. 1448-1470; pozbawienie praw rodzicielskich i majątkowych, sygn. 1471-1500; pozbawienie praw obywatelskich, sygn. 1501-1522; uznanie za zaginionych, porzuceniem rodziny, sygn. 1523-1527; przyznanie stanu ubóstwa, sygn. 1528-1534. Sprawy majątkowe: majątki ziemskie, sygn. 1535-3031 - sprzedaż, kupno, podział, licytacje, przyznanie i pozbawienie prawa własności, roszczenia finansowe, dzierżawy (załączone pisy i plany majątków oraz akty notarialne); gospodarstwa wiejskie, sygn. 3032-3699 - sprzedaż licytacje, podział, przyznanie i pozbawienie prawa własności, spory graniczne, wykup dzierżaw, wykup działek pod budowę kolei, spadki; zakłady przemysłowe i handlowe, sygn. 3700-5103 - upadłości firm przemysłowych i handlowych, sprzedaż i licytacje, roszczenia finansowe, spadki, testamenty, odszkodowania powypadkowe, spory fabrykantów z mieszkańcami dotyczące zanieczyszczania rzek (załączone opisy i plany nieruchomości fabrycznych, wykazy kapitałów); nieruchomości miejskie, sygn. 5104-6021 - sprzedaż, licytacje, regulacje hipotek, przyznanie i pozbawienie prawa własności, roszczenia finansowe, budownictwo nielegalne, wysiedlenia z działek i mieszkań, dzierżawy i czynsze; akta dotyczące Bałut, sygn. 6022-6707 - pozbawienie praw własności, sprzedaż i podział nieruchomości; różne, sygn. 6708-6760 - unieważnianie aktów notarialnych i licytacji, spadki po zmarłych duchownych, księgi posiedzeń Wydziału Cywilnego, sygn. 6761-6829. III. Akta spraw karnych, [1875] 1876-1914 [1928]: przestępstwa polityczne, sygn. 6830-6953 - przynależność do partii, opór i obraza władzy, udział w strajkach i manifestacjach, ucieczki z zesłania; sprawy wyznaniowe, sygn. 6954-6968 - obraza religii, wykroczenia kleru; przestępczość pospolita, sygn. 6969-7245 - zabójstwa gwałty, napady rabunkowe, kradzieże, włóczęgostwo, spowodowanie nieszczęśliwych wypadków, zakłócenia porządku publicznego, bigamia, porzucenie dzieci i rodzin, obraza słowna; przestępczość gospodarcza, sygn. 7246-7526 - nielegalne używanie znaków firmowych, naruszanie przepisów akcyzowych, sanitarnych i budowlanych, prawa myśliwskiego, fałszowanie monet, podpalenia, kradzieże w fabrykach, kontrabanda, przemyt, nadużycia finansowe urzędników; sprawy wojskowe, sygn. 7527-7548 - uchylanie się od służby wojskowej, nadużycia pracowników urzędów poborowych, naruszanie przepisów wojskowych; księgi posiedzeń Wydziału Karnego, sygn. 7549-7651.

Dzieje twórcy:

Podpisane przez Cara 19.02/9.03.1875 r. postanowienie o zastosowaniu rosyjskich ustaw sądowych z 1864 r. do warszawskiego okręgu sądowego powierzało władzę sądową sądom gminnym, sędziom pokoju, zjazdom sędziów pokoju, sądom okręgowym, Izbie Sądowej jako instancji apelacyjnej i Senatowi Rządzącemu w charakterze najwyższego sądu kasacyjnego. Sąd Okręgowy Piotrkowski rozpoczął swoją działalność w 1876 r. Do jego kompetencji należały wszystkie sprawy cywilne i karne wyłączone spod orzecznictwa sądów pokoju i gminnych. Obejmował swym zasięgiem obszar całej guberni piotrkowskiej. Na jego czele stał przewodniczący, który kierował zarazem jednemu z wydziałów: Cywilnemu, Karnemu lub Hipotecznemu. Przy Sądzie istniały także kancelarie notarialne, sędziowie śledczy oraz komornicy sądowi. Jego działalność ustała wraz z ewakuacja władz rosyjskich w 1914 r. Część teczek była kontynuowana przez działający w Piotrkowie w latach 1917-1939 Sąd Okręgowy.

Daty skrajne:

[1875] 1876-1914 [1928, 1935]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1875, 1876-1914, 1928-1928, 1935-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Petrokovskij Okružnyj Sud

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7852

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7693

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

70.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

64.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 7693 j.a.
spis roboczy Tak 159 j.a.