Rada Opieki Społecznej Guberni Kaliskiej

Sygnatura
39/111/0
Daty skrajne
1870-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Protokoły posiedzeń Rady, 1891-1913, sygn. 1-18: zatwierdzanie budżetów oraz wydatków na utrzymanie, remonty, wyposażenie zakładów, angażowanie personelu; II. Akta dotyczące poszczególnych zakładów dobroczynnych, 1870-1914, sygn. 19-232: tworzenie zakładów, ich rozbudowa, remonty, obrót kapitałami zapisanymi na rzecz zakładów, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości będących własnością szpitali, wybór i zatwierdzanie członków Rady, akta personelu, legaty i zapisy na cele dobroczynne, sprawozdania z działalności głównie za 1912 r.; III. Akta dotyczące szpitala dla umysłowo chorych w Warcie, 1914, sygn. 234-260: informacje o osobach przyjmowanych na leczenie, koszty utrzymania szpitala; IV. Księgi i dokumenty finansowe powiatowych rad dobroczynności publicznej i podległych im zakładów dobroczynnych, 1870-1914, sygn. 262-322.

Dzieje twórcy:

Na mocy ukazu z 1 lipca 1870 r. dokonano reorganizacji zarządzania dobroczynnością publiczną. Zniesiono Radę Główną Opiekuńczą oraz rady powiatowe. W ich miejsce powołano osobne władze administracyjne w postaci Rady Gubernialnej i rad powiatowych. Na czele Rady Gubernialnej stał gubernator, a w jej skład wchodzili: zarządzający Izbą Skarbową, naczelnik dyrekcji szkolnej, radca rządu gubernialnego, inspektor lekarski, opiekunowie zakładów dobroczynnych w mieście gubernialnym oraz 4-6 członków wybieranych spośród mieszkańców. Rada nadzorowała wszystkie instytucje dobroczynne w guberni oraz bezpośrednio te znajdujące się w Kaliszu. Została zlikwidowana w wyniku wybuchu I wojny światowej.

Daty skrajne:

1870-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1870-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kališskij Gubernskij Sovet Obŝestvennogo Prizreniâ

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

336

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

336

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak