Prezes Rejencji Łódzkiej

Sygnatura
39/176/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
39
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Administracji Centralnej - głównie akta resortu kontroli, przepisy, zarządzenia, spisy przedsiębiorstw handlowych, współpraca z policją, przepisy i zarządzenia policyjne, akta resortu zdrowia i opieki społecznej dotyczące pomocy lekarskiej, zwalczania chorób i organizacji zakładów opieki społecznej, opieki nad przesiedlonymi volksdeutschami, udzielania zapomóg, opieki nad młodzieżą niemiecką, akta personalne pracowników Rejencji. Wydział Spraw Ogólnych i Wewnętrznych - przepisy o charakterze administracyjno-gospodarczym, gospodarka komunalna, gospodarka wojenna, szkody wojenne, akta personalne urzędników, wykazy akt. Wydział Wychowania i Oświaty - sprawy gospodarcze, budowa i remonty obiektów szkolnych, organizacja oświaty, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe, obozy dla młodzieży, akta personalne nauczycieli. Wydział Gospodarki i Pracy - gospodarka Kraju Warty, dotacje kredytowe dla przemysłu i handlu, przemysł włókienniczy, wykazy drobnych handlowców i rzemieślników. Wydział Rolnictwa i Majątków Rolnych - zarządzanie majątkami polskimi skonfiskowanymi przez okupanta, sprawy administracyjne i gospodarcze, kupno i sprzedaż sprzętu rolniczego. Wyższy Urząd Ubezpieczeń - zażalenia i odwołania od decyzji kas chorych dotyczące Niemców, regulaminy, sprawozdania.

Dzieje twórcy:

Rejencja Łódzka została utworzona z części dawnego województwa łódzkiego, która została włączona do Okręgu Poznań (Reichsgau Posen). W dniu 29.01.1941 r. przyjął nazwę Okręg Kraju Warty (Reichsgau Wartheland). Siedziba Rejencji znajdowała się początkowo w Kaliszu, a urząd nosił nazwę Prezes Rejencji Kaliskiej. Zmiana siedziby i przeniesienie jej do Łodzi w początkach 1941 r. spowodowały także zmianę nazwy urzędu. Prezes rejencji był organem administracji państwowej odpowiadającym przedwojennemu polskiemu wojewodzie. Podlegał bezpośrednio namiestnikowi Kraju Warty. Do jego kompetencji należało: sprawowanie władzy administracyjnej w II instancji, wykonywanie władzy policyjnej, nadzór nad samorządem powiatowym oraz pełnienie funkcji okręgowego inspektora Narodowo Socjalistycznej Partii Niemiec. Urząd zaprzestał swej działalności w styczniu 1945 r., po wkroczeniu wojsk radzieckich na teren województwa łódzkiego.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Regierungspräsident Litzmannstadt

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1248

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1248

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

27.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

27.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Częściowo zmikrofilmowany nr mikrofilmów L 12862 - L 12920