Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Piotrkowie Trybunalskim

Sygnatura
39/1034/0
Daty skrajne
1945-1948
Liczba serii
9
Liczba skanów
1717

Zawartość:

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza: protokoły, protokoły komisji, rezolucje, wykaz delegatów, kwestionariusze delegatów z lat 1947 - 1948, sygn. 1; Plenum: protokoły z posiedzeń z lat 1945 - 1948, sygn. 2; Egzekutywa: protokoły z posiedzeń z lat 1945; 1947 - 1948, sygn. 3; Sekretariat: plany pracy KM, protokoły narad sekretarzy i aktywu, międzypartyjnych PPR i PPS, sprawozdania I i II sekretarza, skargi i zażalenia z lat 1945 - 1948, sygn. 4 - 8; Wydział Organizacyjny: ankiety i blankiety sprawozdawcze KP, protokoły z zebrań oraz ankiety sprawozdawcze kół, wykazy wykluczonych z PPR, korespondencja z lat 1945 - 1948, sygn. 9 - 19; Wydział Propagandy: sprawozdania Wydziału dotyczące szkolenia partyjnego z 1948 r., sygn. 20; Wydział Zawodowy: korespondencja z Wydziałem Zawodowym KW z lat 1946; 1948, sygn. 21; Wydział Personalny: ankiety sprawozdawcze instruktora, charakterystyki i opinie kadry kierowniczej PPR, korespondencja z lat 1945 - 1948, sygn. 22 – 24; Komisja Kontroli Partyjnej: korespondencja z WKKP z lat 1947 - 1948, sygn. 25.

Dzieje twórcy:

Polska Partia Robotnicza została utworzona w styczniu 1942 r. W okresie okupacji niemieckiej działała w konspiracji. Większość obszaru woj. łódzkiego została wyzwolona w dn. 17 - 19 stycznia 1945 r. Już 23 stycznia na pierwszym legalnym zebraniu członków PPR z lat okupacji powołany został Komitet Wojewódzki PPR w Łodzi oraz wręczono nominacje pełnomocnikom Rządu Tymczasowego RP z zadaniem powołania rad narodowych, władz administracyjnych oraz komitetów PPR w miastach powiatowych. W końcu stycznia na terenie woj. łódzkiego funkcjonowało 20 komitetów powiatowych i miejskich. Komitet Miejski PPR w Piotrkowie Trybunalskim powołano najprowdopodobniej w styczniu 1945 r. Okres organizacyjny KW PPR w Łodzi oraz komitetów powiatowych i miejskich zamknęła I Konferencja Wojewódzka PPR, która odbyła się w dn. 17 - 18 lutego 1945 r. Najwyższą władzą organizacji partyjnej na terenie miasta była Konferencja, do której kompetencji należała ocena całokształtu działalności partii na terenie powiatu, wytyczanie kierunków pracy oraz wybór Komitetu Miejskiego. W okresie między konferencjami główne kierunki działalności PPR wytyczało Plenum KP. Na swoim pierwszym posiedzeniu po konferencji Plenum KP dla prowadzenia bieżącej pracy wyłaniało spośród siebie Egzekutywę KP. Funkcje kontrolne sprawowały: Komisja Rewizyjna i Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej . W wewnętrznej strukturze organizacyjnej występowały wydziały i sekcje problemowe. Komitet w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonował przez cały okres istnienia PPR, która zakończyła swoją działalność 14 grudnia 1948 r., kiedy to uczestnicy II Zjazdu PPR i XXVIII Kongresu PPS podjęli decyzję o zjednoczeniu, a następnego dnia stali się delegatami obradującego w dn. 15 - 21 grudnia Kongresu Zjednoczeniowego. Nowopowstała partia przyjęła nazwę Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

Daty skrajne:

1945-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

25

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Wstęp wspólny do inwentarzy zespołów komitetów powiatowych i miejskich PPR województwa łódzkiego znajduje się w inwentarzu zespołu nr 1023. Komisja Metodyczna przyjęła inwentarz 24.04.1997 r.