Sąd Okręgowy w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie

Sygnatura
8/44/0
Daty skrajne
[1917]1928-1939 [1956]
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Cywilny z lat 1929 - 1938, w tym: Dział C (Dział IV C) - sprawy cywilne sporne z lat 1929 - 1932, sygn. 1 - 691, w tym: sprawy dotyczące własności nieruchomości miejskich i gruntów wiejskich, długów wekslowych i hipotecznych, odszkodowań, rozwodów, alimentów, eksmisji z lokali, unieważnienia aktów notarialnych; Dział Z (Dział IV Co) - sprawy cywilne niesporne z lat 1929 - 1938, sygn. 692 - 1456, w tym: sprostowanie aktów stanu cywilnego, przysposobienie dziecka, uznanie osoby za zmarłą, podział sum z licytacji nieruchomości. Rejestr Handlowy z lat 1917 - 1939, w tym: Dział A z lat 1917 - 1939, sygn. 1457 - 2932, w tym: akta jednoosobowych firm handlowych, spółek firmowych, spółek komandytowych; Dział B z lat 1922 - 1939, sygn. 2933 - 3158, w tym: akta spółek komandytowo - akcyjnych; Dział C, DH, S z lat 1929 - 1939, sygn. 3159 - 3235, w tym: akta stowarzyszeń uznanych za handlowe.

Dzieje twórcy:

Wydział Zamiejscowy w Częstochowie Sądu Okręgowego w Piotrkowie został powołany do życia Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 (Dz.U. RP, nr 104, poz. 948) i obejmował swym zasięgiem terytorialnym okręgi sądów grodzkich w Częstochowie, Janowie, Kłobucku i Krzepicach. Do chwili powołania Wydziału Zamiejscowego wszelkie sprawy dotyczące tego terenu rozpatrywał Sąd Okręgowy w Piotrkowie. Wydział Zamiejscowy dzielił się na 3 Wydziały: Cywilny, Karny i Rejestr Handlowy. Dla pewnego rodzaju spraw Sąd ten stanowił I instancję, zaś dla niektórych innych, rozpatrywanych w sądach grodzkich, II instancję. Instancja odwoławczą dla omawianej instytucji był Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Częstochowie Sądu Okręgowego w Piotrkowie zakończył swą działalność z chwilą wybuchu II wojny światowej. Przepisy regulujące prowadzenie rejestru handlowego zawarte zostały w dekrecie z dnia 7 lutego 1919 roku i wydanych później rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości. Z dekretu o rejestrze handlowym wynika, że jego przepisom podlegali wszyscy uznani za handlujących przez kodeks handlowy lub przez inne ustawy, z wyjątkiem zajmujących się handlem drobnym. Nadzór nad księgami rejestrowymi sprawował sędzia rejestrowy, którego wyznaczał prezes danego sądu okręgowego. W 1919 roku wydane zostało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, w którym określono sposób prowadzenia rejestru. Księgi rejestrowe składały się z 3 działów. Do Działu A wciągano firmy i spółki jednoosobowe, do Działu B - spółki komandytowe i akcyjne, a do Działu C - stowarzyszenia uznane za handlowe.

Daty skrajne:

[1917]1928-1939 [1956]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1917-1956.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4060

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3235

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

20.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 3235 j.a. Inwentarz nr 114
indeks rzeczowy Tak do spisu nr 1
spis roboczy Tak 62 j.a., 2 j.a.
indeks osobowy Tak do spisu nr 1
spis zdawczo-odbiorczy Tak 751 j.a. Spis nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23

Wstęp napisały: Maria Michniewska, Elżbieta Musiał (1978), uzupełnienia Dorota Czech (1997). Inwentarz sporządziły: Maria Michniewska, Elżbieta Musioł, Maria Niemiec (1978).