Gminna Rada Narodowa w Pankach

Sygnatura
8/602/0
Daty skrajne
1945-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno - Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 17, w tym sprawozdania, akta organizacyjne dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Prezydium GRN, zebrań gromadzkich, kontrola Zarządu I GRN; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 18 - 55, w tym: budżety, akta dotyczące kredytu komunalnego, podatku gruntowego, wojskowego i S.F.O.R.; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 56 - 60, w tym: akta dotyczące rolnictwa i przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1950, sygn. 61 - 67, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i opieki społecznej; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 68 - 91, w tym: akta dotyczące zestawienia stanu i ruchu ludności, akta dotyczące wojskowości, bezpieczeństwa, zwierząt pociągowych, szkód, akta dotyczące budownictwa, aprowizacji, oraz akta karno-administracyjne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 92 - 119, w tym: sprawozdania, akta organizacyjne, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i komisji, protokoły zebrań gromadzkich i innych, kontrola Prezydium, akta karno-administracyjne, ewidencja ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1951, sygn. 120, w tym: akta dotyczące podatku gruntowego; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1954, sygn. 121 - 123, w tym: akta dotyczące szkół, akcji sanitarno-porządkowej oraz opieki społecznej; Referat Rolny z lat 1950 - 1951, 1953 - 1954, sygn. 124 - 125, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej i inne; Zarząd Gminny Związku Samopomoc Chłopska w Pankach z lat 1945 - 1951, sygn. 126, w tym: sprawozdania z działalności i protokoły zebrań.

Dzieje twórcy:

Strukturę organizacyjną administracji gminy Panki określały przepisy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego ((Dz.U. RP, Nr 14, poz. 74). Powyższy dekret stanowił, że władzę sprawuje samorząd terytorialny reprezentowany przez gminne rady narodowe oraz ich organy wykonawcze czyli zarządy gminne. Na czele zarządu gminy (składającego się z wójta, podwójta i trzech członków) stał wójt, a na czele rady i jej prezydium - przewodniczący. W skład gminy wchodziły mniejsze terytorialnie gromady, które nie posiadały osobowości prawnej, a zarządzali nimi sołtysi i podsołtysi podlegli bezpośrednio wójtowi. Ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130) zniosła samorząd terytorialny i jego organ wykonawczy - zarząd gminy. Funkcje zarządu przejęły gminne rady narodowe oraz ich organy: prezydia. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1950 roku w sprawie zmiany granic gmin Opatów i Panki, zmiany granic miasta Brzeszcze i Myszków oraz zmiany nazwy gminy Chotel, (Dz.U. Nr 41, poz. 367) z gminy Opatów wyłączone zostały gromady: Jamki, Konieczki, Zwierzyniec III i miejscowość Kochle, a następnie włączono do gminy Panki. Kolejne zmiany terytorialne przyniosło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku w sprawie utworzenia oraz zmiany granic i nazw niektórych gmin w powiecie częstochowskim, w województwie katowickim (Dz.U. Nr 19, poz. 120). Na podstawie wzmiankowanych przepisów utworzona została gmina Truskolasy, w skład której weszły miedzy innymi, należące wcześniej do gminy Panki, gromady: Golce, Kawki, Piła, Truskolasy, Zamłynie. Z gminy Panki wyłączono także gromadę Kostrzyna i włączono ją do gminy Przystajń. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 (Dz.U. Nr 20, poz. 132) omawiana gmina weszła w skład nowopowstałego powiatu kłobuckiego. Omawiana jednostka organizacyjna zakończyła działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191).

Daty skrajne:

1945-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1954.

Nazwa dawna:

Akta gminy Panki

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

127

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

126

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 127 j.a., inwentarz Nr 198
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1 j.a.,

Wstęp i inwentarz sporządziła Joanna Sowa (2002). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 2.0.