Urząd Gminy w Niegowie

Sygnatura
8/692/0
Daty skrajne
1973-1990[1993]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut i Regulaminy organizacyjne; Plany pracy; Programy realizacyjne; Sprawozdania statystyczne; Analizy i oceny skarg i wniosków; Ewidencja pieczęci urzędowych; Kontroole zewnętrzne; Budżet Gminy; Plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy i sprawozdania z ich wykonania; Analizy ekonomiczne gminy; Organizacja szkół na terenie Gminy; Ewidencja stowarzyszeń użyteczności publicznej; Działalność TPD, ZHP, TPPR, ZBoWiD, PZN, Ludowego Zespołu Sportowego; Informacje o działalności Kolegium do spraw Wykroczeń; Przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstw rolnych za rentę; Plany budownictwa indywidualnego; Pomoc społeczna.

Dzieje twórcy:

Gmina Niegowa, pow. Myszkowski, województwo katowickie, utworzona został z dniem 1 .01.1973 r. na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radaxh narodowych. Utworzenie gminy nastąpiło w wyniku połączenia dostyczasowych Prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych Niegowa i Sokolniki, za wyjątkiem wsi Dzibice, któe weszła w skład Gminy Kroczyce.Z dniem 1 lipca 1975 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego Gmina Niegowa znalazła się w województwie częstochowskim. Na czele gminy stał Naczelnik jako organ wykonawczy GRN, który realizował swoje zadania przy pomocy aparatu administracyjnego, tj. Urzędu Gminy. Zakres działania Naczelnika Gminy oraz organizacji i zadań Urzędu Gminy określony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.11.1972 r. W ramach Urzędu Gminy działały komórki organizacyjne, których nazwy dostosowane były do realizowanych zadań szczegółowych. Strukturę organizacyjną Urzędu określał Regulamin organizacyjny, kilkakrotnie zmieniany w trakcie funkcjonowania urzędu. Ata Urzędu Gminy prowadzone były według jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 1975 roku, a od 1986 roku według rzeczowego wykazu akt dla Biur Rad Narodowych, wprowadzonego w życie przez Kancelarię Rady Państwa. Urząd Gminy w Niegowie został zlikwidowany z dniem 30 kwietnia 1990 roku zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

Daty skrajne:

1973-1990[1993]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1973-1993.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

190

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

171

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 174 j.a., 16 j.a.