Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu

Sygnatura
8/860/0
Daty skrajne
1965-1970
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu obejmują takie akta jak: program wyborczy, skład komitetów gromadzkich i wiejskich.

Dzieje twórcy:

Front Jedności Narodu został zorganizowany w 1952 r. przed wyborami do Sejmu PRL jako ogólnopolski ruch społeczno-polityczny, obejmujący partie polityczne, związki zawodowe, organizacje młodzieżowe i społeczne, łączący obywateli PRL bez względu na przynależność partyjną, wyznanie i pochodzenie społeczne. Wówczas nazwa organizacji brzmiała – Front Narodowy, natomiast w dniu 26 XI 1956, na krajowej naradzie aktywu politycznego postanowiono nadać jej nazwę Front Jedności Narodu. Zadaniem Frontu Jedności Narodu było według jego założeń programowych: zbliżanie ludzi o różnych przekonaniach i światopoglądzie do wspólnej pracy nad rozwojem PRL, wprowadzanie w życie programu wyborczego w dziedzinie gospodarki i kultury narodowej, współpraca z radami narodowymi przy realizacji wniosków i postulatów, przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do Sejmu i rad narodowych. Zadaniem gromadzkich komitetów było także organizowanie akcji społecznych oraz obchodów różnych rocznic. W terenie działały komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gromadzkie i wiejskie. W skład Gromadzkiego Komitetu FJN wchodzili przedstawiciele partii, stronnictw politycznych, organizacji społecznych oraz komitetów niższego szczebla. Komitety mogły powoływać na swoich członków innych obywateli z tytułu ich pracy społecznej i zasług. Organem wykonawczym Komitetu było Prezydium. W jego skład wchodzili: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz członkowie. Prezydium kierowało pracą Frontu Jedności Narodu na swoim terenie w okresie między plenarnymi posiedzeniami komitetu. Plenarne posiedzenia komitetów gromadzkich były zwoływane nie rzadziej niż dwa razy do roku. Przy komitetach działały powoływane przez nie komisje i zespoły problemowe. Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu zakończył działalność 31.12.1972 roku wraz z likwidacją Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu

Daty skrajne:

1965-1970

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1965-1970.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 2 j.a.,