Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sławnie

Sygnatura
27/105/0
Daty skrajne
1950-1975
Liczba serii
17
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Wydział Organizacyjno- Prawny- protokoły Sesji, Komisje, spotkania radnych z wyborcami, org. urzędu, realizacja uchwał Sesji i Prezydium, kontrole- sygn. 1- 323, 827- 828 z lat 1950- 1974 2.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego- plany społeczno- gospodarcze, programy rozwoju powiatu, lokalizacja inwestycji, obiektów- sygn. 324- 390, 829 z lat 1953- 1975 3.Wydział Finansowy- budżety, bilanse, zestawienia statystyczne i analityczne, kontrole finansowe- sygn. 391- 496,z lat 1950- 1975 4.Inspektorat Oświaty- plany pracy, sprawozdania, narady, plany i sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne, kontrole szkół i placówek opiekuńczych, projekty organizacyjne szkół, sieć szkół i przedszkoli- sygn. 497- 629, z lat 1950- 1975 5.Wydział Kultury- plany i sprawozdania, sieć bibliotek, domów kultury- sygn. 630- 641,830- 831 z lat 1951- 1975 6.Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki- plany i sprawozdania- sygn. 642- 644, z lat 1952- 1974 7.Wydział spraw Wewnętrznych- plany i sprawozdania ,zmiana nazwisk i imion, odtwarzanie i ustalanie aktów stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa, sprawy narodowościowe- sygn. 645- 699, z lat 1950- 1975 8.Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu- plany i sprawozdania, organizacje rolnicze, SKR, SPR, kontrole- sygn. 700- 730, z lat 1950- 1975 9.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury- działalność wydziału, plany i sprawozdania- sygn. 731- 736,z lat 1952- 1975 10.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- plany i sprawozdania, kontrole, cmentarnictwo- sygn. 737- 767, z lat 1952- 1958 11.Wydział Handlu, Przemysłu i Usług- lokalizacja sieci handlowej i usługowej, narady, odprawy wydziału, plany i sprawozdania, zarządzenia własne- sygn. 768- 800 12.Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej- plany i sprawozdania, protokoły kontroli, organizacja lecznictwa- sygn. 801- 810, z lat 1950- 1975 13. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych- organizacja pracy wydziału, sprawozdania i analizy- sygn. 811- 822, z lat 1951- 1975 14.Powiatowa Komenda Straży Pożarnych- plany pracy, sprawozdania, protokoły kontroli- sygn. 823, z lat 1957- 1958 15.Wydział statystyki- plany pracy, informacje statystyczne- sygn. 824, z lat 1953- 1957 16.Wydział Komunikacji- plany i sprawozdania- sygn. 825, z lat 1951- 1958 17.Wydział Budżetowo- gospodarczy- normatywy kancelaryjno-archiwalne, bilanse roczne- sygn. 826, z lat 1958- 1959

Dzieje twórcy:

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie PRN w Sławnie odbyło się w dniu 4 lipca 1950r. Dnia 7 czerwca 1950r. PPRN utworzyło wydziały i referaty. Do 1958r. poszczególne referaty zostały przekształcone w wydziały, inne połączono bądź zlikwidowano, a w ich miejsce powołano nowe. Dnia 22 października wprowadzono zmiany, które miały na celu usprawnienie administracji terenowej. W miejsce organów kolegialnych wprowadzono jednoosobowy organ administracji- naczelnika powiatu. W 1975r. mocą ustawy z dnia 28 maja 1975r. Sejm zniósł Urzędy Powiatowe i wprowadził dwustopniowy podział administracyjny kraju- gminy i województwa.

Daty skrajne:

1950-1975

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

832

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

831

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

17.61

Ogółem opracowanych metrów bieżących

17.61

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak