Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Słupsku

Sygnatura
27/116/0
Daty skrajne
[1953] 1954-1957
Liczba serii
17
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Dział Planowania- plany i sprawozdania gospodarczo- finansowe- sygn. 1- 49, z lat 1954- 1956 2.Dział Produkcji Roślinnej- planowanie i sprawozdawczość z zakresu produkcji roślinnej- sygn. 50- 66, z lat 1954- 1956 3.Dział Produkcji Nasiennej- produkcja, ochrona i zbyt roślin kwalifikowanych- sygn. 67- 73, z lat 1954- 1956 4.Dział Produkcji Zwierzęcej- materiały dotyczące produkcji zwierzęcej- sygn. 74- 82, z lat 1954- 1956 5.Dział Mechanizacji i Transportu- kontrole i wykazy statystyczne- sygn. 83- 91, z lat 1954- 1956 6.Dział Przemysłu Rolnego- plany i sprawozdania zakładów przemysłu rolnego- sygn. 92- 101, z lat 1954- 1957 7.Dział Inwestycji- plany i sprawozdania z zakresu inwestycji- sygn. 102- 132, z lat 1954- 1957 8.Dział Budownictwa- lokalizacja budów- sygn. 133- 137, z lat 1954- 1957 9.Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego- analizy kadr pracowniczych- sygn. 138- 144, z lat (1953) 1954- 1957 10.Dział Zatrudnienia i Plac- Osadnictwo oraz zakładowe umowy zespołów- sygn. 145- 158, z lat (1953) 1954- 1957 11.Insprektorat Organizacji- protokoły posiedzeń Zespołu doradczego- sygn. 159- 189, z lat 1954- 1957 12.Dział Finansowo- Księgowy- materiał dotyczące gospodarki finansowej- sygn. 190- 214, z lat 1954- 1957 13.Dział Zaopatrzenia Materiałowo- Technicznego- plany i sprawozdania- sygn. 215- 221, z lat 1954- 1956 14.St. Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony przeciw pożarowej- protokoły kontroli BHP- sygn. 222- 229, z lat 1954- 1957 15.Technik Wynalazczości i Racjonalizacji- ruch racjonalizatorski- sygn. 230- 236, z lat 1954- 1956 16.Dział Administracyjno- Gospodarczy- Ewidencja pieczęci i stempli- sygn. 237- 239, z lat 1954- 1957 17.Sekretariat Dyrektora- analizy skarg i wniosków- sygn. 240- 242, z lat 1954- 1957

Dzieje twórcy:

Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Słupsku z siedzibą w Słupsku utworzone zostało mocą Zarządzenia Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 18 marca 1954r. Organizację wewnętrzną i zakres działania nowoutworzonych zjednoczeń określała instrukcja Nr 39 Ministra PGR w sprawie zakresu czynności. Na czele zjednoczenia stał dyrektor odpowiedzialny przed dyrektorem Centralnego Zarządu za całokształt działalności. Ostatecznie strukturę wewnętrzną Zjednoczenia określił okólnik Ministerstwa PGR z dnia 5 kwietnia 1956r. Po ukazaniu się wyżej wymienionego okólnika nie stwierdzono żadnych zmian w organizacji struktury organizacyjnej Zjednoczenia, którego likwidacja nastąpiła na podstawie zarządzenia z dnia 29 grudnia 1956r. w sprawie likwidacji Zjednoczeń PGR. Otwarcie likwidacji miało miejsce w dniu 01.01.1957r., a zakończenie w marcu tego samego roku.

Daty skrajne:

[1953] 1954-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1957, 1953-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

242

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

242

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

XII 1971 Zygmunt Szultka