Starostwo Powiatowe Piotrkowskie

Sygnatura
48/1/0
Liczba serii
23
Liczba skanów
50404

Zawartość:

Referat Bezpieczeństwa Publicznego: sprawozdania sytuacyjne (1919-1927), układ sił politycznych i narodowościowych w samorządach – sprawozdania policyjne (1929-1939), nadzór nad działalnością partii politycznych i stowarzyszeń społecznych, nadzór nad działalnością stowarzyszeń żydowskich (1919-1938), nadzór nad działalnością związków zawodowych (1919-1929), strajki robotników rolnych i przemysłowych (1919-1927), nadzór nad prasą i kolportażem (1920-1929), nadzór nad działalnością kin i kinoteatrów (1919-1929), nadzór nad organizacją imprez kulturalnych i masowych (1920-1929), pozwolenia na posiadanie broni palnej (1919-1931), rejestracja cudzoziemców, arkusze ewidencyjne cudzoziemców (m. in. byłych żołnierzy armii ukraińskiej internowanych w Polsce, uciekinierów z Rosji Sowieckiej), akty uznania i nadania obywatelstwa polskiego, wnioski paszportowe (przede wszystkim emigracja żydowska); Referat Ogólno – Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, zmiana granic powiatu piotrkowskiego i radomszczańskiego – korespondencja, budżety starostwa i ich wykonanie, projekt utworzenia nowego powiatu w Tomaszowie Mazowieckim (1929-1930), korespondencja dotycząca nadania praw miejskich osadom Bełchatów, Grocholice i Sulejów, zmiany granic gmin wiejskich, protokoły zebrań gminnych, zebrania wiejskie i wybory sołtysów, statystyka rolna, rejestracja spółek łowieckich, plany i programy gospodarki leśnej, wybory do Sejmu i Senatu (1922-1928), nadzór nad instytucjami wyznaniowymi (chrześcijańskimi, żydowskimi i sektami), opieka społeczna, koncesjonowanie działalności gospodarczej, nadzór nad działalnością cechów; Referat Wojskowy: wykaz oficerów rezerwy zamieszkałych na terenie powiatu (1922), rejestracja weteranów powstań narodowych (1922-1923), protokoły komisji poborowej, listy i spisy poborowych, skorowidze (1919-1929), rejestracja samochodów przydatnych dla wojska (1920); Referat Karno – Administracyjny: osądy karno-administracyjne, protokoły komisji antyalkoholowych, działalność komisji polubownych; Referat Sanitarny: sprawozdania miesięczne lekarza powiatowego (1919-1929), sprawozdania z działalności Urzędu Sanitarno – Obyczajowego i Komisji Sanitarno-Obyczajowej w Piotrkowie, ewidencja lekarzy i innego personelu medycznego, zwalczanie chorób zakaźnych, protokoły posiedzeń gminnych komisji sanitarnych, nadzór sanitarny nad placówkami oświatowymi; Referat Weterynaryjny: sprawozdania roczne powiatowego lekarza weterynarii, organizacja weterynaryjnych komisji wykonawczych; Referat Robót Publicznych: instrukcja dotycząca budowy i utrzymania dróg gminnych, projekt ustawy o wodociągach i kanalizacji w Piotrkowie (1927), pozwolenia na budowę, konserwacja grobów i cmentarzy wojennych, budowa i remonty obiektów sakralnych; Kancelaria: dzienniki korespondencyjne, skorowidze. Okres drugi 1930-1939 Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia ogólne, reprezentacja rządu, uroczystości oficjalne i udział w nich starosty, akcje społeczne kierowane i nadzorowane przez starostę, protokoły zebrań periodycznych naczelników władz I instancji, wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, wykaz bezrobotnych legionistów (1931); Referat Organizacyjny: instrukcje kancelaryjne dla starostw powiatowych (1931-1938), zmiany w podziale administracyjnym powiatu, organizacja starostwa i zasady urzędowania, organizacja władz podległych, sprawy osobowe urzędników – korespondencja, szkolenia pracowników; Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: sprawozdania sytuacyjne, nadzór nad działalnością partii politycznych legalnych i nielegalnych, nadzór nad mniejszościami narodowymi, akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu, wybory do Sejmiku Powiatowego, rad miejskich i rad gminnych, nadzór nad stowarzyszeniami społecznymi i związkami zawodowymi, nadzór nad prasą i kolportażem, zakładami drukarskim, klęski żywiołowe – korespondencja, akta cudzoziemców, wnioski paszportowe, koła łowieckie – korespondencja; Referat Administracyjny: nadawanie, poświadczanie i utrata obywatelstwa, nadzór nad urzędami stanu cywilnego, statystyka ruchu naturalnego ludności, nadzór nad instytucjami wyznaniowymi, ewidencja duchownych różnych wyznań, spółki wodne, wybory do ciał samorządowych, nadzór nad samorządem gminnym, statystyka aprowizacyjna; Referat Karno – Administracyjny: orzecznictwo karno – administracyjne; Referat Wojskowy: spisy poborowych, ćwiczenia rezerwistów – korespondencja, zasiłki dla rodzin wojskowych, gołębie pocztowe – korespondencja, ewidencja pojazdów mechanicznych, ewidencja rowerów; Referat Budowlany: statystyka budowlana; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: statystyka produkcji rolnej, scalanie gruntów – korespondencja, parcelacja rządowa i prywatna – korespondencja, kredyty rolne – korespondencja, sprzedaż nawozów sztucznych, rybołówstwo – korespondencja, przetwórstwo rolne – korespondencja, Referat Melioracyjny: melioracja gruntów rolnych – korespondencja; Referat Ochrony Lasów: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, ochrona lasów – korespondencja, zalesianie nieużytków – korespondencja, plany i programy urządzeń leśnych; Referat Weterynaryjny: sprawy personalne służb weterynaryjnych, nadzór weterynaryjny nad targami i handlem zwierząt, obrotem surowcami i produktami zwierzęcymi, przewozem zwierząt, choroby zakaźne zwierząt – korespondencja; Referat Opieki Społecznej: przepisy i zarządzenia, nadzór nad stowarzyszeniami i instytucjami opiekuńczymi, opieka nad repatriantami, uchodźcami i emigrantami, organizacja kolonii letnich i dożywianie dzieci, ubezpieczenia społeczne – korespondencja, opieka nad inwalidami, weteranami, poszkodowanymi przez klęski żywiołowe – korespondencja, organizacja pomocy dla bezrobotnych – korespondencja; Referat Sanitarny: przepisy i zarządzenia ogólne, rejestracja personelu medycznego – korespondencja, pomoc lekarska dla urzędników państwowych – korespondencja, nadzór nad szpitalami i przychodniami zdrowia – korespondencja, nadzór sanitarny nad osiedlami, targami, odpustami i pielgrzymkami, obrotem i produkcją żywności, zaopatrzenie ludności w wodę, nadzór nad szkołami, ekshumacja zwłok, cmentarze grzebalne, choroby zawodowe, wypadki przy pracy, szczepienia ochronne, zwalczanie chorób zakaźnych, statystyka sanitarna; Referat Przemysłowy: nadzór nad przemysłem koncesjonowanym, zakładami elektrycznymi, przemysłem wolno handlowym, przemysłem wolno fabrycznym, przemysłem ludowym, przemysłem rzemieślniczym, handlem okrężnym i komiwojażerami, przedsiębiorstwami przewozowymi, organizacje rzemieślnicze, korporacje, cechy i związki, statystyka przemysłowa i handlowa.

Dzieje twórcy:

Starostwa, jako organ administracji państwowej I instancji, powołano rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. „o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego”. Starostwem kierował starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zakres kompetencji starostw został określony w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. Do zakresu czynności starostw należały: -sprawy wojskowe (pobór, mobilizacja, świadczenia rzeczowe na rzecz wojska), -ewidencja i ruch ludności, -nadzór nad stowarzyszeniami, -bezpieczeństwo publiczne (policja, strajki, zgromadzenia), -sprawy wyznaniowe, -opieka społeczna, -rolnictwo i leśnictwo, -sprawy sanitarne i weterynaryjne, -budownictwo (pozwolenia na budowę). Starostwa powiatowe dzieliły się na referaty. Zgodnie ze statutem organizacyjnym starostw województwa łódzkiego obowiązującym od 1 stycznia 1931 r. Starostwo Powiatowe Piotrkowskie składało się z następujących referatów: I Ogólny, II Organizacyjny, III Bezpieczeństwa, IV Administracyjny, V Wojskowy, VI Karno – Administracyjny, VII Opieki Społecznej, VIII Budżetowo – Gospodarczy, IX Budowlany, X Sanitarny, XI Weterynaryjny, XII Ochrony Lasów, XIII Inwalidów Wojennych (od 1 stycznia 1939 r. nosił nazwę Spraw Inwalidzkich) . W latach trzydziestych jeszcze kilkakrotnie dokonywano zmian w statucie organizacyjnym – m. in. w 1934 r. pojawił się Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, w 1936 r. zaś Referat Melioracyjny . Ostatecznie w styczniu 1939 r. Starostwo Powiatowe Piotrkowskie dzieliło się na następujące referaty: Ogólny, Organizacyjny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Administracyjny, Karno-Administracyjny, Wojskowy, Budowlany, Rolnictwa i Reform Rolnych, Melioracyjny, Ochrony Lasów, Weterynaryjny, Opieki Społecznej, Spraw Inwalidzkich, Sanitarny i Przemysłowy.

Daty skrajne:

[1915] 1919-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5492

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5492

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

85.04

Ogółem opracowanych metrów bieżących

85.04

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Brak danych
indeks geograficzny Brak danych
indeks osobowy Brak danych
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych