Akta gminy Szydłów

Sygnatura
48/33/0
Liczba serii
10
Liczba skanów
6268

Zawartość:

Z okresu zaboru rosyjskiego jak i I wojny światowej zachowały się jedynie: księgi ludności stałej z lat 1866-1931 w ilości 16 j.a., 1 j.a. załączników do ksiąg ludności z lat 1906-1930, księga uchwał Towarzystwa Włościańskiego Daszówka z lat 1901-1930, księga dłużników kasy pożyczkowo-oszczędnościowej z lat 1907-1920, księga uchwał gminnych z lat 1911-1922 oraz wykaz osób mających prawo głosu na zebraniu z 1918 r. W związku z zachowaniem się niewielkiej ilości akt zarówno z okresu zaboru rosyjskiego jak i I wojny światowej, została utworzona jedna grupa akt pod nazwą „Okres zaborów, I wojny światowej i okres międzywojenny”. Akta I części zespołu zostały podzielone na 4 działy: a) Ogólno-Organizacyjny – obejmujący okólniki i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, administracyjne, osobowe, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, kontroli i nadzoru, dokumentację majątku gminy i gromad, oraz sprawy kasy pożyczkowo - oszczędnościowej; b) Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania budżetowe, księgi dochodów i wydatków, wykazy podatków, księgi danin komunalnych, sprawy kredytów, ubezpieczeń, egzekucje administracyjne; c) Gospodarki Gminnej – sprawy ogólno-gospodarcze, budowy i utrzymania dróg i mostów, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, zwalczania chorób zakaźnych, opieki społecznej i kosztów leczenia, rolnictwa i leśnictwa, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu, plany techniczne budowy szkół w Bykach i Szydłowie; d) Administracyjny – listy wyborców do Sejmu, sprawy ewidencji ludności, poszukiwań, emigracji, wojskowe i przysposobienia wojskowego, budowlane, aprowizacyjne, karno-administracyjne, sądowe oraz statystyka; Podobnie na 4 działy podzielone zostały akta II części: a) Ogólno-Organizacyjny – sprawy osobowe, sprawozdania kasy pożyczkowo-oszczędnościowej; b) Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, dochody i wydatki, księgi rozkładu podatków gminnych i państwowych, daniny wojennej, ubezpieczeń budynków; c) Gospodarki Gminnej – sprawy gospodarcze, wykazy powinności i świadczeń drogowych, sprawy szkolnictwa, spisy dzieci do szczepień, listy zapomóg i koszty leczenia szpitalnego, sprawy rolnictwa, deklaracje nabycia kart przemysłowo-podatkowych; d) Administracyjny – wypisy z aktów stanu cywilnego, ewidencja ludności, spisy koni, pozwolenia na budowę, podania o wydanie kart przemiałowych, zaopatrzenie ludności, listy kontyngentów zbóż i ziemniaków, sprawy sądowe.

Dzieje twórcy:

W okresie funkcjonowania w Królestwie Polskim dominialnego systemu gminnego istniała gmina Szydłów, którą stanowiła wieś Szydłów, a od 1859 r. również wsie: Cisowa, Zaborów, Kamocinek i Zawada1. W wyniku reform administracyjnych z końca lat sześćdziesiątych XIX wieku, w roku 1870 powstała administracyjna gmina Szydłów, leżąca na terenie powiatu piotrkowskiego w nowo utworzonej (1867) r. guberni piotrkowskiej. W 1867 r. utworzona została gubernia piotrkowska, która objęła zasięgiem powiat piotrkowski z istniejącą gminą Szydłów. Do gminy w 1875 r. należały następujące wsie: Aleksandrów, Brzoza, Byki, Cisowa, Dąbrówka, kolonia Doły, Gomulin, Jarosty, kolonia Jarosty, Kamocin, Kamocinek, Karlin, Karolinów, Majków, kolonia Majków, Majków Olendry, kolonia Michałów, Nowa Wieś, Papieże, kolonia Papieże, kolonia Pieńki Karlińskie, Polesie, Rokszyce, Szydłów, Twardosławice, kolonia Twardosławice, kolonia Władysławów, Wola Bykowska, Wola Rokszycka, Zaborów, Żachta, Żądło, Żychlin. Reformy administracyjne przeprowadzone w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku przetrwały do I wojny światowej. W latach 1914–1918 gmina znalazła się w austriackiej strefie okupacyjnej, na terenie Gubernatorstwa Lubelskiego. Zniesiony został dotychczasowy podział administracyjny na gubernie. Z dawnych urzędów administracji terenowej zachowały się jedynie urzędy gminne. Po odzyskaniu niepodległości wraz z powiatem piotrkowskim weszła w skład utworzonego w 1919 r. województwa łódzkiego. W okresie okupacji niemieckiej gmina znalazła się w Generalnej Guberni, dystrykcie radomskim, powiecie piotrkowskim i obejmowała następujące gromady: Brzoza, Byki, Cisowa, Daszówka, Doły, Gomulin, Gomulin Kolonia, Jarosty, Kamocin, Kamocinek, Karlin, Kafar, Kargał Las, Majków Duży, Majków Średni, Majków Folwark, Michałów, Olendry, Papieże, Polesie, Praca, Rokszyce, Szydłów, Szydłów Kolonia, Twardosławice, Zaborów, Żądło, Żychlin. Z chwilą wyzwolenia w 1945 r. Gminna Rada Narodowa w Szydłowie zaczęła funkcjonować na podstawie Ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych.

Daty skrajne:

1866-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1866-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

581

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

581

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Jednostki nieodnalezione: 15, 28, 34, 46, 47, 60, 102, 103, 106, 108-111, 167, 199, 211, 212, 223, 243, 260, 262, 297, 313, 315-317, 320-326, 357, 442, 446-449, 467, 471, 472, 487, 489, 509, 510, 545, 548, 549, 551, 576, 579.