Akta gminy Dmenin

Sygnatura
48/106/0
Liczba serii
54
Liczba skanów
2001

Zawartość:

Akta z okresu zaboru rosyjskiego obejmują 278 j.a. Do najważniejszych akt zachowanych w zespole należą księgi protokołów zebrań gminnych i wiejskich z lat 1883-1911. Brak akt organizacyjnych z początkowego okresu działalności gminy. Sprawy finansowe gminy zawarte są księgach dochodów i wydatków gminy oraz kasy pożyczkowo-oszczędnościowej. Ilość oraz stan nieruchomości w gminie można poznać na podstawie wykazów ubezpieczeń zabudowań i składki ogniowej. Sprawy oświaty, budowy i utrzymania szkół można prześledzić w korespondencji z Łódzką Dyrekcją Szkolną. Stan zdrowotny mieszkańców gminy obrazują listy osób podlegających szczepieniom ochronnym. Sprawy rolnictwa znajdują się w korespondencji z komisarzem do spraw włościańskich. Rozwój gminy obrazują wykazy zakładów przemysłowych i handlowych. W aktach ogólno-administracyjnych na uwagę zasługują akta związane z wyborami do Dumy Państwowej w latach 1906-1907 i 1912, zawierające spisy osób mających prawa wyborcze. Do badań genealogicznych mogą posłużyć kwartalne sprawozdania urodzonych, zaślubionych i zmarłych, sporządzane przez poszczególne parafie, księgi ludności stałej z lat 1858-1931 oraz spisy poborowych i żołnierzy rezerwy. Dużą grupę akt Sądu Gminnego w Dmeninie stanowią akta opiekuńcze i spisy majątków po zmarłych z lat 1869-1875. Tabele likwidacyjne wsi wchodzące w skład gminy regulują sprawy własności gospodarstw chłopskich w latach 1867-1877. Akta z okresu I wojny światowej obejmują 52 j.a. Należą do nich: księgi kasy gminnej, preliminarze szkół, protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Ratunkowego, sprawozdania kwartalne urodzonych, zaślubionych i zmarłych, podania o wydanie paszportów, spisy poborowych, zasiłki dla rodzin żołnierzy armii rosyjskiej, wykaz poległych na terenie gminy w 1914 r., obwieszczenia C. i k. Komendy Obwodowej w Noworadomsku z 1915 r., spisy majątków po zmarłych oraz statystyka gminy. Akta z okresu dwudziestolecia międzywojennego obejmują 309 j.a. i zostały podzielone się na 4 działy: a) Ogólno-Organizacyjny – sprawy organizacyjne, administracyjne, osobowe, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, kontroli, dokumentacja majątku gminy i gromad oraz sprawy kasy pożyczkowo – oszczędnościowej; b) Finansowo-Budżetowy – preliminarze, budżety i sprawozdania budżetowe, księgi dochodów i wydatków, wykazy podatków i danin komunalnych w tym rozkłady podatku gruntowego, ubezpieczenia rzeczowe nieruchomości od pożaru, protokoły egzekucji administracyjnej. c) Gospodarki Gminnej – sprawy ogólno-gospodarcze, budowy i utrzymania dróg i mostów, szkolnictwa i budowy szkół, zwalczania chorób zakaźnych, opieki społecznej i kosztów leczenia, emigracji zarobkowej, wykazy mieszkańców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych, statystyka produkcji rolnej, sprawy scalania gruntów, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu; d) Administracyjny – listy wyborców do Sejmu w 1919 i 1922 r., zaświadczenia wydawane przez wójta gminy, kwartalne wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, sprawy dozorów kościelnych, ewidencja i kontrola ruchu ludności, podania o wydanie dowodów osobistych ze zdjęciami, sprawy wojskowe w tym wykazy poborowych oraz obwieszczenia Dowództwa Okręgu Korpusu Nr IV, ewidencja zwierząt pociągowych i środków przewozowych, pozwolenia na budowę, sprawy aprowizacyjne, sądowe, spisy majątków po zmarłych oraz statystyka gminy; Podobnie na 4 działy podzielone zostały akta z okresu okupacji niemieckiej obejmujące 58 j.a.: a) Ogólno-Organizacyjny – przepisy i zarządzenia Starosty Powiatowego w Radomsku b) Finansowo-Budżetowy – sprawy budżetowe, pracowników gminnych i podatków gminnych w tym rozkłady podatku gruntowego, daniny wojennej i ubezpieczeń budynków; c) Gospodarki Gminnej – sprawy gospodarcze, wykazy powinności i świadczeń drogowych, sprawy szkolnictwa, zdrowia publicznego, koszty leczenia szpitalnego, sprawy rolnictwa i kontyngentów, statystyki rolnej, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu; d) Administracyjny – zaświadczenia wydawane przez burmistrza gminy, wypisy z aktów stanu cywilnego, ewidencja ludności, wykazy Żydów i volksdeutschów, spisy właścicieli koni, korespondencja i wykazy dotyczące zaopatrzenia ludności w artykuły spożywcze, sprawy karno-administracyjne i sądowe. Uzupełnienia: 1 j.a. Spis obsiewów w gromadzie Zapolice - 1944 r., 1 j.a. Rozporządzenia burmistrza gminy Dmenin w sprawach wyznaniowych.

Dzieje twórcy:

Wieś Dmenin do roku 1868 należała do gminy Dziepółć leżącej na terenie powiatu radomszczańskiego, który wszedł w skład nowo utworzonej guberni piotrkowskiej. Gmina Dmenin została utworzona po likwidacji gminy Dziepółć w 1868 r. W 1875 r. do gminy Dmenin należały następujące wsie: Amelin, Biestrzyków, Brylisko, Bugaj, Chamborowo kolonia, Dąbrowa, Dmenin, Dziepółć, Feliksów, Elżbietów, Grzebień, Józefka, Kamionka pustkowie, Kietlin, Kodrąb, Łagiewniki wieś i młyn, Młynczysko, Olszowice, Orzechówek, Podłazie, Rogaszyn kolonia, Smotryszów, Teodorów kolonia, Władysławów kolonia, Wola Malowana, Wrony pustkowie, Zakrzew Wielki, Zapolice. Stan prawny reform administracyjnych przeprowadzonych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku przetrwał do I wojny światowej. W latach 1914–1918 gmina znalazła się w austriackiej strefie okupacyjnej, na terenie Gubernatorstwa Lubelskiego. Zniesiony został dotychczasowy podział administracyjny na gubernie. Z dawnych urzędów administracji terenowej zachowały się jedynie urzędy gminne. Po odzyskaniu niepodległości wraz z powiatem radomszczańskim gmina weszła w skład utworzonego w 1919 r. województwa łódzkiego. W okresie okupacji niemieckiej gmina znalazła się w Generalnej Guberni, Dystrykcie Radomskim, powiecie radomszczańskim i obejmowała następujące gromady: Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Dmenin, Dziepółć, Kodrąb, Kietlin, Kietlin Kolonia, Orzechówek, Smotryszów, Wola Malowana, Zakrzew Wielki, Zapolice . Z chwilą zakończenia okupacji niemieckiej w 1945 r. Gminna Rada Narodowa w Dmeninie zaczęła funkcjonować na podstawie Ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych.

Daty skrajne:

[1958] 1868-1944

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1858-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

699

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

699

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.02

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.02

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak